• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง    

 

MTH2002

-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005501058 C+ KOONSUEK SAENPRASERT  
6205000158 C+ JAKKRAPAN SUDTHIPADH  

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005005803 D+ PHAEWNAPHA PHETPHUN  
6104001901 C WIPAWEE THIPKERD  
6104002180 C NANTAWADEE KONGTANE  
6104009219 D SOPONWIT PHOMUEANG  
6104010738 C SAKDA PANLUEANG  
6104014326 C PATSITA WAISOONG-NOE  
6104016958 C TUAN-AHAMAD JUNI  
6405003564 C+ PEERAPOL MEESUWAN   

 

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805007563 C+ TIPPAWAN TEPJUNTA  

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504049452 D SITIPATIMOH SANI  

 

MTH2254

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504049452 C+ SITIPATIMOH SANI  

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704506657 D+ AMIRA YOOSOA  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904040853 C SANOMTHIP DUANGSAMR  

 

MTH3205
- ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704012771 D+ PATSARA BURAKAN  
5904035390 D SAMRAN MAWIANG  
5904502043 D+ VARICH KASAMEJIT  
6204014374 D+ NATJAMEE CHAISOONTHO  
6204014655 D NUR-INEE SUETOH  
6304503722 D+ JETTARIN RONGPOL  

 

MTH3207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704012771 B PATSARA BURAKAN   

 


MTH3306
- ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804006582 D+ AMONRAT KHANTI  

 

MTH3608
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

 

 SCI1001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6303501255 D PAWEETHIDACHAROENSU  

  

 

หมายเหตุ   -บางกระบวนวิชาที่ไม่มีประกาศผลสอบชั่วคราว เนื่องจาก อาจารย์บางท่าน
                   ได้ส่งเกรดแบบออนไลน์  นักศึกษาต้องรอผลสอบอย่างเป็นทางการ***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

              

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง    

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704506103 B+ KHUZAIMAH DAOH  
5704506657 D AMIRA YOOSOA  
5804501962 D HATHAIKAN SIAMKANG  
5904502043 D+ VARICH KASAMEJIT  
6204009960 D+ THAMONWAN NANTHAWISI  
6304006619 A PANISA JAIBOON  
6305001312 C+ KANOKWAN MAPPHA  
6404000298 D WATANYU PHANANGNUWO  
6404016674 B+ RUNGSINAN NARUNGSRI  
6404018498 C SIRIKARN CHAWLA  
6405000347 D ARTIT TANGPINIJJIT  

  

MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205002873 C+ PATAVEE PIROM  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804004025 B KAMONPHAT NIMNOI  
5804008950 C+ RUSDA WAHWA  
5804034873 C+ SAWANEE A-DAEM  
5804053022 C+ FATMAWATI DERAMAE  
5904027967 C+ MASEERA TEH  
6104001877 B NOPPAWAN PHATRAT  
6104002768 B YAOWARET PHRMKOED  
6104020331 C+ SOPHIDA BUSUWA  
6204018185 C+ ANIRA KASENG  
6404000298 D+ WATANYU PHANANGNUWON  
6404016674 C+ RUNGSINAN NARUNGSRI  
6404018498 D+ SIRIKARN CHAWLA  

  

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  

 

MTH2254
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604043991 C KUANCHAI BUAPUN  
5904502043 C+ VARICH KASAMEJIT  
6404016674 A RUNGSINAN NARUNGSRI  
6404018498 C SIRIKARN CHAWLA  

 

MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 A CHANNAN SUKPRAKUN  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSRI  
6005501058 C+ KOONSUEK SAENPRASERT  
6205000158 A JAKKRAPAN SUDTHIPAD  

 

MTH3205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001728 D WARAPORN THONG-ON  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104016644 D CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104019960 C LIRAWADEE PHUANGMAR   
6104500720 B+ AELISA YAKOH  
6104500753 C+ JUNTHIWA BUNCHALO  


MTH3207
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3303
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604503135 D NATCHART KUNARUKW  
5704506657 D AMIRA YOOSOA  
5704510303 C SUSIRIYA THIRAKUL  
5804501962 D HATHAIKAN SIAMKANG  
6104000796 C+ CHALITA PUNATUNG  
6104001901 C WIPAWEE THIPKERD  
6104010308 C NAROUMON YOUNJID  
6104010571 C+ TANINTRA PANITPARADO  
6104010738 C+ SAKDA PANLUEANG  
6104013922 B+ THATSANI THIPBURI  
6104013930 C+ ARRIYA SUTCHU  
6104019960 C+ LIRAWADEE PHUANGMARI  
6104500720 C+ AELISA YAKOH  

 


MTH3407
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 


MTH3604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704044758 C SOMMAIYAH SAMA  
5804030913 D+ ATIGAN RAMJANTUK  

 

MTH4903

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  

  

MTH4904
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

 

หมายเหตุ   -บางกระบวนวิชาที่ไม่มีประกาศผลสอบชั่วคราว เนื่องจาก อาจารย์บางท่าน
                   ได้ส่งเกรดแบบออนไลน์  นักศึกษาต้องรอผลสอบอย่างเป็นทางการ***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

              

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง      

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704016319 B+ SUPOPORN SUWANMAK  
5904001954 D+ HADEEBAH WAEBUESA  
5904014825 D+ TANANYA HWANGKUM  
5904038337 C RUNGRUEDEE LATTHICHA  
6205000497 B+ SOMKIAT NEENIRAT  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604005420 D KANLAYA THANAKIADKOS  
5704037711 D PARINDA RUKHUN  
5704506103 D+ KHUZAIMAH DAOH  
5804002532  B WIPAWADEE YAWA   
5904030615 D+ THONGCHAI JOYLEK  
6105500588 A TANAD WINAIRUK  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5554000355 A SOMBHORN PHROMSAK  
5704002756 D ORANAN KAEW-ARMART  
5704030591 C RUSNEE SALAEH  
5804002532 D WIPAWADEE YAWA  
5804046976 D+ ATTAPON TOKAM  
5804506516 D KANSUCHA BIADNOK  
5904000048 C OONNALIN SUKSANIT  
5904014825 C TANANYA HWANGKUM  
5904030706 C NILAWAN SENARAT  
5904500898 D+ PRAKAI SUKKOED  
6104000796 C CHALITA PUNATUNG  
6104004327 A PARINDA KAIRIN  
6104010142 C SUNISA PONLAWAT  
6104010571 C+ TANINTRA PANITPARAD  
6104013930 D ARRIYA SUTCHU  
6104500420 D AELISA YAKOH  
6104500753 B JUNTHIWA BUNCHALO  
6204001280 D+ RUNANEE SANOYANYA  
6204002122 D+ PHATTRAPORN NA NAKO  
6204006305 D+ ANUSORN SENGKHUNTHO  
6204006537 D PANUPONG RATTANACHAT  
6205000497 B SOMKIAT NEENIRAT  
6305001072 D+ UDOMSAP CHANTHASON  

 

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005000242 D+ AMORNRAT THONGCHALA  
6104013922 C THATSANI THIPBURI  

 

MTH2107

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704510303 B SUSIRIYA THIRAKULNANCHAI  
5705002920 C JIDAPA PUTTAPIBANKUN  
5905004620 D+ PICHCHPORN KHUNSOMBAT

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704502342 C NIPAPORN NAIYANATA  
5704510303 B+ SUSIRIYA THIRAKULNAN  
6104004327 C+ PARINDA KAIRIN  
6204006537 A PANUPONG RATTANACHA  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPAD  

 

MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604043991 C+ KUANCHAI BUAPUN  
5804051471 D+ JANJIRA CHOPJAI  
5804034345 C KAMONCHANOK SIBORIBU  
6205002873 A PATAVEE PIROM  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804049434 D WANNAPA PHUTTHONG  
6205001347 A THAPAKORN PANTARAK  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604043991 C KUANCHAI BUAPUN  
6104000150 B THAKSINA SINKONG  
6104001448 C JUTAMANEE PHOMRIT  
6104500720 C+ AELISA YAKOH  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104010142 B+ SUNISA PONLAWAT  
6104014532 D PATCHAREE JUMCHART  
6104016644 C+ CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104016958 B TUAN-AHAMAD JUNI  
6104017188 C SAITAN PROMSAKUN  
6104500753 A JUNTHIWA BUNCHALO  

 

MTH3503

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704012771 D+ PATSARA BURAKAN  
6105500349 A CHANAN SUKPRAKUN  


MTH3407

-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

 

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005501702 C CHANAKARN SAESEAW  
6205002873 C+ PATAVEE PIROM  

 

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง      

 

MTH2001

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904016721 D+ DONLAYA LUECHA  
5904028635 B+ PRUSAWAN SAENA  
6104005696 D SUPAPORN SARAKAI  
6190003985 D PIYAPATH SRISOMYOS  
6204002122 D+ PHATTRAPORN NA NAKO  
6304000547 C+ SUNYA SEETHAM  
6304018424 D KHANITTHA SARKAEW  

 

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002756 D ORANAN KAEW-ARMART  
5704044733 C FAREEDA ASAEBAKA  
5804034873 D SAWANEE A-DAEM  
5904502043 C VARICH KASAMEJIT  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504041764 D SURAIYA SANI  
5504058339 D KORNSUDA PENJAMJANG  
5504059410 D BENJARAT BOONKONGMAR  
5604047554 D+ SUJINDA INPANYA  
5704001394 D+ PROMIN SENIWONG NA A   
5704012185 D NARARAT THAWIPHONG  
5704045557 D PIYANAN LOKHAN  
5804006238 C+ KITTIYANAN CHIMRAK  
5804008992 D JUTAMAT ASSAWAPOOM  
58047027117 D ARAYA IAMCHUEN  
5804045960 D ANUTCHA SINGRUNG  
5904002010 D PARANEE RATTANALERTN  
5904004506 D SUNANTHA CHAITAWEEP  
5904016721 D DONLAYA LUECHA  
5904027090 D+ PAIRAT PETSURIYA  
5904031811 D SARANCHANA YOIYATI  
5904038337 D RUNGRUEDEE LATTHICH  
5904502043 D VARICH KASAMEJIT  
6104001901 D+ WIPAWEE THIPKERD  
6104009219 D SOPHONWIT PHOMUENG  
6104009557 D PAWEENA THASRIPHU  
6104010738 D+ SAKDA PANLUEANG  
6104014326 D PATSITA WAISOONG-NO  
6104014532 D PATCHAREE JUMCHART  
6104015232 D CHOLAMAS TRIMET  
6104016958 D TUAN-AHAMAD JUNI  
6104019960 C LIRAWADEE PHUANGMAR  
6204014374 D NATJAMEE CHAISOONTHO  

 

MTH2104
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6104000796 C+ CHALITA PUNATUNG  *แก้ไข
6104004327 C PARINDA KAIRIN  
6104013930 D+ ARRIYA SUTCHU  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704506657 D AMIRA YOOSOA  
6201036776 B+ PIRASHRUT PANNAGAM  * แก้ไขรหัส
6305502111 A DISAYA SAKULKARNCHA  

 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604043991 B KUANCHAI BUAPUN  
6204010570 D+ NASSARIYA JEHPORN  
6304503722 B+ JETTARIN RONGPOL  


MTH2207

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904016721 D DONLAYA LUECHA  


MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504002881 D JITREKHA LEKHAJIT  
5504016873 D PHATCHARAPORN SIRIB  
5504041764 A SURAIYA SANI  
5504058339 A KORNSUDA PENGJAMJAN  

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704002756 C+ ORANAN KAEW-ARMART  


MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604052018 D KANCHANA SANKLA  
5804006582 D AMONRAT KHANTI  
5904018693 D ALONGKORN SAEKAO  
6104000796 B+ CHALITA PUNATUNG  
6104001901 C+ WIPAWEE THIPKERD  
6104004731 B SURIYUN CHUAYNUN  
6104010142 B+ SUNISA PONLAWAT  
6104010308 B NAROUMON YOUNJID  
6104010571 B+ TANINTRA PANITPARAD  
6104010738 C+ SAKDA PANLUEANG  
6104012494 D+ A-SISAH LOHNA  
6104014532 B PATCHAREE JUMCHART  
6104017188 C SAITAN PROMSAKUN  
6204006305 B+ ANUSORN SENGKHUNTHOD  
6204010091 D+ SUWATEE JAIPHOP  
6204017211 C+ PHATTHARAPHONG CHAI  
6205002576 C SKANT LIMSRISAKULWON  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704510303 A SUSIRIYA THIRAKULNA  
5804045937 B+ PATHOMPONG SUPHAPHON  
6104003063 B NARUMON KAENPIM  
6104007809 C TADSAWAN CHAUSAWAT  
6104008336 B MATLIKA HMEPHITHAK  
6104011082 D MARINA NAEAMAT  
6104016669 C+ SUCHADA KONGLANG  
6154002254 C+ CHADAPHON SAEAUI  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804045937 B PATHOMPONG SUPHAPHON  
6104013856 C PATTARAPHA BOONLONG  
6104014326 B PATSITA WAISOONG-NOE  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005501058 C+ KOONSUEK SAENPRASER  


MTH3503

-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ


MTH3506

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPADH  

 

MTH3603
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904040853 D+ SANOMTHIP DUANGSAMR  

 

MTH4403
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ


MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504036129 C ORAWAN KRAPIW  
5504041764 D SURAIYA SANI   

 

 

 

***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ

  - สำหรับวิชาพื้นฐาน  ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)

  - กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ 

  - ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง                    

 
MTH2001
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  

MTH2002

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704046506 D SUKHUMARN SRIBUNROT  
5904032272 D+ SOFIA DUERASO  

 

MTH2103

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604017706 D ORADEE PHALEE  
5705006350 C SINTON KANPEAN  
5805007464 D YANEE SAMMANEA  
5904003786 D PEERAWAT RUANGSEE  
5904008025 D NIFATINI NISENG  
5904018982 D JUREEPORN DUANGSOMA  
5904023289 D ATAWOOT POLPOOL  
5904027769 D NONGLAK WANCHAI  
5904041323 D HUNIFAH HADKEB  
6104003188 D+ RUNGRUEANG MAKDEE  
6104013922 D THATSANI THIPBURI  
6104016644 D CHADAYU SIKHAMPHONG  
6104019135 A ANAN RUJICHANANTAKUL  
6105004276 C+ DAMRONSAK PRACHONGSA  
6190010139 C JAROENCHAT SAEJANG  
6204016098 D SIRIPONG RODSUMRID  
6205501296 C SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH2104

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500331 B+ BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6205002444 C PAWINWIT SONCHA  
6205501296 C+ SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH2106

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105004276 A DAMRONSAK PRACHONGS  
6105500331 A BOONYACHOKE RUNGRUJ  
6205501296 B SATHAPAT PRAPRAPROMMA * แก้ไข


MTH2107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
 

MTH2205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704016319 C SUPOPORN SUWANMEK  
5704021954 C PORNCHANOK WONGBAT  
5904000048 C OONNALIN SUKSANIT  
5904000725 C KUNNIKA INTAGO  
6104003188 A RUNGRUEANG MAKDEE  
6104004558 D PIMPILA MANOMAI  
6104013922 C+ THATSANI THIPBURI  

 

MTH2206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404010182 C CHIYAWAT KAEWKANHA   
5604037308 D SUPHAPHON PHANALAIRA  
5704506103 C KHUZAIMAN DAOH  
5804002532 C+ WIPAWADEE YAWA   
5804008885 D NURMA POHSA   
5804044591 C+ SUKANYA BAONOK  
5804044609 D SIRIWIMON KUMSUK   
5904008041 C FITREE DERAMAE  
5904014825 C TANANYA HWANGKUM  
5904016721 D DONLAYA LUECHA  
5904035390 C SAMRAN MAWIANG  
5904038337 C RUNGRUEDEE LATTHICH  
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSRI  
5904502043 C VARICH KASAMEJIT  
6105002445 C KUNLAPATH PAENGSA  

 

MTH220ึ7

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIRA  
5604510619 C+ SIRARAT MOUSIK   
5904003786 C+ PEERAWAT RUANGSEE  
5904006193 C+ PHAKWALAN CHAIYARAT  
6205000158 B+ JAKKRAPAN SUDTHIPADH  

 

MTH2253

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504055087 D MUNA MADIYOH  
5504057687 D+ ARITA KAESAMAN  

 

MTH2254

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET   
5504058586 C ASMA HAYIHAMI  

 

MTH2601

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5604006691 C SUPISSARA PANTAWATEE  
5904028908 C SURASAK PLODTHONG  
6104000150 C THAKSINA SINKONG  
6104010142 D SUNISA PONLAWAT  
6104019135 C+ ANAN RUJICHANANTAKU  

 

MTH2604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6005008435 C    
6105500570 A    
6205001347 A    มีการแก้ไข

 

MTH2605

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504049452 C SITIPATIMOH SANI  
5704021954 A PORNCHANOK WONGBAT  
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5804019882 C PETCHARA JUTTO  
5804501962 B HATHAIKAN SIAMKANG  
5904000725 B KUNNIKA INTAGO  
5904000816 B TEEPRAPAN PATTOOM  
5904003414 B+ SUWANAN THONGNUESUK  

 

MTH3105

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 C+ SAMITH MEAKPIBOONWAT  


MTH3107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
 

MTH3204

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105500570 A AMITH MEAKPIBOONWATA  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3205

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705006350 A SINTON KANPEAN  
5805009270 A DECHAWATHR ANERKSINW  
6105001512 A KANYA THUENSIRI  
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH3206

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404039082 D AMORNTHEP KORAWIT  
5704002756 C+ ORANAN KAEW-ARMART  
5704046506 C SUKHUMARN SRIBUNROT  
5804002029 D ANITA MEENKADA   
5804002532 B WIPAWADEE YAWA  
5804002839  D+ ORATHAI MANKHONG  
5804004025 C KAMONPHAT NIMNOI  
5804005493 C+ WEERAYA SANYAKIADTI  
5804009149 D RUSDA NILEA  
5804014073 C+ PIYARAT PROMSUWAN   
5804017464  B JANJIRA SRISRANGKOM  
5804032554 D+ KHWANRUETHAI AINRIT  
5902042539 C+ TIDARAT ROTKUN  
5904001897 C+ RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904001954  D+ HADEEBAH WAEBUESA   
5904003786  D+ PEERAWAT RUANGSEE  
5904006102  D SUTSAYAMAT KONGPAT  
5904013694  C+ ORAYA WILAWAN   
5904018982 D+ JUREEPORN DUANGSOMA  
5904020798 C PAWITA THAIPAN   
5904021135 B+ PHEERACHAI KHOTCHAL  
5904027769 D NONGLAK WANCHAI  
5904028908 B SURASAK PLODTHONG  
5904040622  D PATTARAVADEE KONGSR  
5904042644 D+ WANISA NICHIBULAD   
5904500898 D PRAKAI SUKKOED  
5906020622 D NADNAPIT JITKHAOW  
6104002180 D NANTAWADEE KONGTANE  
6205002444 C+ PAWINWIT SONCHA  

 

MTH3303

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5904040622 C+ PATTARAVADEE KONGSR  
6005500860 D NAPAPORN THONGLUE  
6104016958 C+ TUAN-AHAMAD JUNI  

 

MTH3304

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B NOPPADON WANGBAI  
5905000609 D KANCHANA VATCHARAPIC  
6105001512 C+ KANTA THUENSIRI  

 

MTH3306

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5504058586 D ASMA HAYIHAMI  
5604037308 C SUPHAPHON PHANALAIRA  
5704002947 C SUPAWADEE THUMMAWAI  
5704031938 C+ NITTAYA BOONTANG  
5704033173 C+ CHAROENPORN CHOOWET  
5704037695 C PHENPORN PINKAEW  
5705004512 A NOPPADON WANGBAI  
5904000816 B+ TEEPRAPAN PATTOOM  
5904008025 C NIFATINI NISENG  
5904026142 B KANOKREKA THAONANG  
5904028908 B+ SURASAK PLODTHONG  
6104019135 A ANAN RUJICHANANTAKU  

 

MTH3403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5404027897 D JARIYA JAMPATHET  
5504026179 A TIPPAWAN PROMSENA  
5704012771 B PATSARA BURAKAN  
5705006350 A SINTON KANPEAN   
6104002180 D+ NANTAWADEE KONGTANE  
6190009412 D PALAGRON PANSOMNOON  
6205501296 A SATHAPAT PRAPROMMA  

 

MTH3407

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B+    
6005000101 C    
6005003618 C    
6005006967 C    
6005500860 C    
6105001728 C+    
6105500331 A    

 
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 

MTH3506
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ

MTH3604

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5804015039 C+ MANUTCHON JAITON  
5804044591 C SUKANYA BAONOK  
5904010757 D SORLIHAH MOOKA  

 

MTH3608

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5704031938 C NITTAYA BOONTANG  
5704506103 D KHUZAIMAH DAOH  
5804053055 C SUREEYANEE TALOHDI  
5804501962 D+ HATHAIKAN SIAMKANG   
5902042539 A TIDARAT ROTKUN  
5904000048 B+ OONNALIN SUKSANIT  
5904001897 A RATTIYAKORN KAEWRAP  
5904003315 D KETSARAPORN PRAPWA  
5904003414 B SUWANAN THONGNUESUK  
5904003786 C PEERAWAT RUANGSEE  
5904005328 B+ NITHIRAT KAWROD  
5904007720 B+ SUTHATHIP JAIMEEBUN  
5904013694 B ORAYA WILAWAN   
5904014825 B TANANTA HWANGKUM  
5904018982 B+ JUREEPORN DUANGSOM  
5904020798 C+ PAWITA THAIPAN  
5904020939 B SIRADA RUEANGRATTANA   
5904021135 B PHEERACHAT KHOTCHA  
5904021929 A PATTAMAWAN BOONSRI  
5904024295 B+ JANJIRA SREEMANTA  
5904026142 C+ KANOKREKA THAONANG  
5904027967 C MASEERA TEH  
5904030706 C NILAWAN SENARAT  
5904031811 B+ SARANCHANA YOIYATI  
5904042818 C PASEEYAH HAYEE-ABU  

  

MTH4403

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 B NOPPADON WANGBAI  
5905000609 D+ KANCHANA VATCHARAPI  


MTH4404

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5805003604 C+ PATTANON IAMASA  
6005003618 D+ NATTHARIKA PLUEMCHAI  
6005006967 B SOMKID PRONGJAI  


MTH4506

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
6105500570 A SMITH MEAKPIBOONWATA  

 

MTH4904

รหัส  เกรด  ชื่อ หมายเหต 
5705004512 A NOPPADON WANGBAI   
5805002267 A NATKAMON KHEMNGOEN   
5805003604 A PATTANON IAMASA   
5905000809 A KANCHAN VATCHARAPIC  


***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos