• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างบุคลากร

  โครงสร้างบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 

                                 
   อาจารย์ ดร.ทิพย์ภาภรณ์ อึ้งรัศมี
   หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
   

รศ.วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ 

ผศ.กนกวรรณ  ฐิตินิรันดร์

อาจารย์อนันต์ เหลืองนภาเลิศ

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์

อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ สินนา 

 อาจารย์ ดร.สุกิจ แสงวิโรจนพัฒน์

อาจารย์ ดร.วิทวัส พันธวิมล

อาจารย์ปรันต์ จันทนนท์ 

 อาจารย์ ดร.ปรางใส เที่ยงตรง   อาจารย์ ดร.พีรณัฐ ชูชาติ 

 

อาจารย์ ดร.อรุณวรรณ บริพันธ์

อาจารย์ ดร.สมิทธ์ เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา

 

บุคลากรสายสนับสนุน
 

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีนิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายชาญชัย เหล่าสิงห์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาณงาน

 

 

 

  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th