• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ มี 2  แผน  จัดการศึกษานอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)  

แผน ก แบบ ก 2    ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์               40           หน่วยกิต

แผน ข               ศึกษารายวิชาและไม่ทำวิทยานิพนธ์            40           หน่วยกิต

> โครงสร้างหลักสูตร 

> แผนการศึกษา

> คำอธิบายรายกระบวนวิชา 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th