• 023108388
 • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

sirirat

     
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์  


ประวัติการศึกษา

- วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วท.ม. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วท.ด. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


ผลงานทางวิชาการ/วิจัย

- งานวิจัย

 1. G.L. Chia, W. Hemakul, S. Singhun, Graphs with cyclomatics number two having panconnected square, Discrete Math. 311:850-855, 2011

 2. A. Sinna, P. Patarakitvanit, S. Singhun, N. Udomsub and W. Hemakul, Super vertex- magic total labeling of some circulant graphs, East-West J. of Mathematics, vol. 12 no.1, 85-95, 2010
 1. S. Singhun, Some edge-odd graceful graphs, International Math. Forum, vol. 8 no. 12, 577-582, 2013
 1. A. Wongpradit, R. Boonklub and S. Singhun, Edge-odd graceful labeling of PRISM(Cn) and SHAFT(n,1) graphs, 30th National Grad. Research Conference (2013), 23-30
 1. S.Singhun, R. Boonklurb and C. Charnsamorn, Supermagic labelings of the n-copies of the Mobius ladders, Proceedings of 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014), 265-273
 1. S.Singhun, R. Boonklurb and N. Boonyoung, Line graceful labelings of the graphs SF*(n,1) and 2-SF*(n,1), Proceedings of 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2015), 1-9

 2. R. Boonklurb, A. Narissayaporn and S. Singhun, Super edge-magic labelling of k-uniform hypergraph, Proceedings of 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2015), 19-25

 3. R. Boonklurb, S. Singhun and S. Termtanasombat. Hamiltonian decompositions of prisms over complete 3-uniform hypergraphs. Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, Vol.7, No 3 (2015) 1550031 (11page)

 4. R. Boonklurb, S. Singhun and S. Termtanasombat. Hamiltonian decomposition of complete tripartite 3-uniform hypergraphs. East-West J. of Mathematics, Vol.17, No 1, 2015, 48-6
 1. S. Singhun, R. Boonklurb and C. Charnsamorn. A supermagic labeling of finite copies of cartesian product of cycles. East-West J. of Mathematics, Vol.17, No 1, 2015, 61-69.

 2. R. Boonklurb, S. Singhun and A. Wongpradit. Edge-odd graceful labelings of some prisms and prism-like graphs. East-West J. of Mathematics, Vol.17, No 1, 2015, 33-47

 3. R. Boonklub, A. Narissayaporn and S. Singhun. Super edge-magic labeling of m-node k-uniform hyper paths and m-node k-uniform hypercycles. AKCE International and m-node k-uniform hypercycles. AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics Vol.13, Issue 3, December 2016, 218–229
 1. A. Buakumpai, S. Singhun, A. Sinna and P. Juntanon. Edge-odd graceful labelings of the double cycle graph and the spiderweb graph. Annual Pure and Applied Mathematices Conference 2017 (APAM2017) Chulalongkorn University, 28-30 June 2017, 110-118.
 1. S. Chantra, S. Singhun and A. Sinna. Line graceful labeling of the back bone graph and the book graph. Annual Pure and Applied Mathematices Conference 2017 (APAM2017) Chulalongkorn University, 28-30 June 2017, 119-125.
 1. R. Theprod, S. Singhun and R. Boonklurb. The number of squares reachable in k moves with the (1,4)-knight’s move. Annual Pure and Applied Mathematices Conference 2017 (APAM2017) Chulalongkorn University, 28-30 June 2017, 141-148.
 1. K. Karudilok, S. Singhun and R. Boonklurb. Some forbidden rectangular chessboards with an (a,b)-knight’s move. The 22th Annual Meeting in Mathematics (AMM2017) Chiang Mai University, 2-4 June 2017, GRA-01-(1-6)
 1. N. Loykaew, S. Singhun and R. Boonklurb. A closed knight’s tour problem on the (3,n,1)-tube and the (4,n,1)-tube. Proceeding of the 13th conference of young algebraists in Thailand. Silpakorn University, Nakhon Pathom, 6-8 December, 2017, 6-14.
 1. T. Sahakitchatchawan, R. Boonklurb and S. Singhun. Modified finite integration method by using Legendre polynomails for solving linear ordinary differential equations. Chamchuri J. of Math. Vol.10 (2018), 14-27.

 2. P. Siriwong, R.Boonklurb and S. Singhun. Cops and robbers game on the cartesian, direct and strong products of hypergraphs. Accepted Thai j. of Math.

 3. S. Singhun, R. Theprod and R. Boonklurb. The number of squares reachable in k moves with (1,b)-knight’s move where bÎ{3,5,7}. Accepted Thai j. of Math.

 4. S. Singhun, R. Boonklurb, A. Tirasuwanwasee and P. Sompong. Edge-odd graceful graphs related to cycles. Accepted Thai j. of Math.

 5. A. Narissayaporn, R. Boonklurb and S. Singhun. Super edge-magic labeling of 5-uniform and 6-uniform hypergraphs generated by arbitrary simple graphs. Accepted Thai j. of Math.
 1. A. Narissayaporn, R. Boonklurb and S. Singhun. Vertex-magic labelings for complete 3-uniform hypergraphs with 4n vertices where n is odd. Accepted Thai j. of Math.
 1. S. Singhun, K. Karudilok and R. Boonklurb. Some forbidden rectangular chessboards with generalized knight’s moves. Accepted Thai j. of Math.
 1. S. Singhun, P. Ruengmanee and A. Sinna. A closed (2,3)-knight’s tour on some cylinder chessboards. Available online at www.sciencedirect.com (AKCE Inter. J. of Graphs and Comb.)
 1. S. Singhun, A. Sinna, C. Charnsamorn and P. Sompong. Pancyclicity and panconnectedness of line graphs of graphs having at most one cycle. Accepted RIST J.

 

- บทความทางวิชาการ

 1. วนิดา เหมะกุล และ ศิริรัตน์ สิงหันต์. กราฟที่ไม่มีการกำกับรวมกลบนจุดยอดอย่างยวดยิ่ง วารสารคณิตศาสตร์ ปริม ๕๗ ฉบับที่ ๖๔๔-๖๔๖ พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๕
 1. ศิริรัตน์ สิงหันต์. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีกราฟ, วารสารรามคำแหง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

 

- ตำรา

 1. ศิริรัตน์ สิงหันต์. ๒๕๕๖. MTH 3604 ทฤษฎีกราฟ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๑๗๒ หน้า
 2. ศิริรัตน์ สิงหันต์, สุกิจ แสงวิโรจนพัฒน์, ทศพร คล้ายอุดม, กนกวรรณ ฐิตินิรันดร, โสภาพรรณ ทิพย์โยธา. MTH 2001 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๑๔๑ หน้า

 

- การนำเสนอผลงานแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Optimal Discrete Structures and Algorithms (ODSA2010), September 13-15, 2010, University of Rostock, Rostock, Germany
 1. Bordourex Graph Workshop (BGW2012), November 21-24, 2012, University of Bordeaux, Bordeaux, France
 1. Thailand-Japan Joint Conference on Computational Geometry and Graphs (tjjccgg2012), December 6–8, 2012. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 1. 9th International colloquium theory and combinatorics (ICGT2014), June 30-July 4, 2014, Grenoble, France
 1. Seoul ICM 2014, August 13-21, 2014, Coex, Seoul, Korea. The 9th International workshop on graph labelings (IWOGL2016), July 7-9, 2016
 1. The 9th International workshop on graph labelings (IWOGL2016), July 7-9, 2016, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland.
 1. The 6th Gdansk Workshop on Graph Theory (GWGT2018), July 1-4, 2018, Gdansk university of Technology, Gdansk, Poland
 1. The 14th IMT-GT International conference on mathematics, statistics and their applications, December 8-10, 2018, Thaksin University, Thailand (Best Presenter Award)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos