• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

แสดงแผนการศึกษา

                                                                   แผน ก แบบ ก 2


 ปีที่ 1

    ภาคเรียนที่ 1                                        หน่วยกิต

     ภาคเรียนที่ 2                                          หน่วยกิต

RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา    1(1-1-0)   

MTH6001 หลักคณิตศาสตร์                          3(3-0-6)

MTH6103 พีชคณิตเชิงเส้น                           3(3-0-6)

MTH7205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์              3(3-0-6) 

MTHxxxx (วิชาเลือก)                                 3(3-0-6)

   รวม                                                       10                                       

 MTH6301 ทอพอโลยี                                 3(3-0-6)

 MTH6101 พีชคณิต 1                                 3(3-0-6)

 MTH6900 สัมมนา 1                                  1(0-3-2)    

 MTHxxxx   (วิชาเลือก)                              3(3-0-6)รวม                                                        10
                                               
 

ปีที่ 2 

      ภาคเรียนที่  1                                  หน่วยกิต

  ภาคเรียนที่ 2                                             หน่วยกิต

MTH79xx การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ       1(0-3-3)                 
MTH7900 สัมมนา 2                          1(0-3-2)      

MTHxxxx (วิชาเลือก)                        6(3-0-6)

MTH7999 วิทยานิพนธ์                       3(0-36-36) 

                               รวม              11

  MTH7999 วิทยานิพนธ์                          9(0-36-36)                                  

                                  

 

                        รวม                                   9

หมายเหตุ  MTH7999 วิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต แบ่งลงทะเบียนเรียนใน 2 ภาคการศึกษา

 

 

 

 

                                                        แผน ข

           ปีที่ 1

    ภาคเรียนที่ 1                                          หน่วยกิต

         ภาคเรียนที่ 2                                          หน่วยกิต

RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา      1(1-1-0)

MTH6001 หลักคณิตศาสตร์                            3(3-0-6)

MTH6103 พีชคณิตเชิงเส้น                             3(3-0-6)

MTH7205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์               3(3-0-6) 

MTHxxxx (วิชาเลือก)                                  3(3-0-6)

                         รวม                                10

  MTH6301 ทอพอโลยี                                 3 (3-0-6)

  MTH6101 พีชคณิต 1                                 3(3-0-6)

  MTH6900 สัมมนา 1                                  1(0-3-2)                   
  MTHxxxx   (วิชาเลือก)                               3(3-0-6)

                          

  รวม                                                        10

 

            ปีที่ 2

      ภาคเรียนที่  1                          หน่วยกิต

  ภาคเรียนที่ 2                                             หน่วยกิต

MTH7900 สัมมนา 2                                 1(0-3-2)

MTHxxxx (วิชาเลือก)                                9(3-0-6)


                      รวม                                 10

   MTHxxxx (วิชาเลือก)                               6(3-0-6)

   MTH7998 สารนิพนธ์                                 4(0-12-12)           

           รวม                                              10

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th