• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

แสดงแผนการศึกษา

                                                                   แผน ก แบบ ก 2


 ปีที่ 1

    ภาคเรียนที่ 1                                        หน่วยกิต

     ภาคเรียนที่ 2                                          หน่วยกิต

RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา    1(1-1-0)   

MTH6001 หลักคณิตศาสตร์                          3(3-0-6)

MTH6103 พีชคณิตเชิงเส้น                           3(3-0-6)

MTH7205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์              3(3-0-6) 

MTHxxxx (วิชาเลือก)                                 3(3-0-6)

   รวม                                                       10                                       

 MTH6301 ทอพอโลยี                                 3(3-0-6)

 MTH6101 พีชคณิต 1                                 3(3-0-6)

 MTH6900 สัมมนา 1                                  1(0-3-2)    

 MTHxxxx   (วิชาเลือก)                              3(3-0-6)รวม                                                        10
                                               
 

ปีที่ 2 

      ภาคเรียนที่  1                                  หน่วยกิต

  ภาคเรียนที่ 2                                             หน่วยกิต

MTH79xx การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ       1(0-3-3)                 
MTH7900 สัมมนา 2                          1(0-3-2)      

MTHxxxx (วิชาเลือก)                        6(3-0-6)

MTH7999 วิทยานิพนธ์                       3(0-36-36) 

                               รวม              11

  MTH7999 วิทยานิพนธ์                          9(0-36-36)                                  

                                  

 

                        รวม                                   9

หมายเหตุ  MTH7999 วิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต แบ่งลงทะเบียนเรียนใน 2 ภาคการศึกษา

 

 

 

 

                                                        แผน ข

           ปีที่ 1

    ภาคเรียนที่ 1                                          หน่วยกิต

         ภาคเรียนที่ 2                                          หน่วยกิต

RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา      1(1-1-0)

MTH6001 หลักคณิตศาสตร์                            3(3-0-6)

MTH6103 พีชคณิตเชิงเส้น                             3(3-0-6)

MTH7205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์               3(3-0-6) 

MTHxxxx (วิชาเลือก)                                  3(3-0-6)

                         รวม                                10

  MTH6301 ทอพอโลยี                                 3 (3-0-6)

  MTH6101 พีชคณิต 1                                 3(3-0-6)

  MTH6900 สัมมนา 1                                  1(0-3-2)                   
  MTHxxxx   (วิชาเลือก)                               3(3-0-6)

                          

  รวม                                                        10

 

            ปีที่ 2

      ภาคเรียนที่  1                          หน่วยกิต

  ภาคเรียนที่ 2                                             หน่วยกิต

MTH7900 สัมมนา 2                                 1(0-3-2)

MTHxxxx (วิชาเลือก)                                9(3-0-6)


                      รวม                                 10

   MTHxxxx (วิชาเลือก)                               6(3-0-6)

   MTH7998 สารนิพนธ์                                 4(0-12-12)           

           รวม                                              10

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos