• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

 

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1.    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

2.    หมวดวิชาบังคับสาขาคณิตศาสตร์

3.    หมวดวิชาเลือก

4.    วิทยานิพนธ์

(3)

16

12

12

รวม

40

 

 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (3)                                                                     หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

**MTH6001 หลักคณิตศาสตร์                                               (3)(3-0-6)            

วิชาปรับพื้นฐานเป็นวิชาสำหรับนักศึกษาที่ยังมีพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านให้ได้อักษร S

หมวดวิชาบังคับสาขาคณิตศาสตร์                                                             16  หน่วยกิต

        *RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา   1(1-1-0)                              

         MTH6101 พีชคณิต 1    3(3-0-6)                               

      **MTH6103 พีชคณิตเชิงเส้น    3(3-0-6)                               

         MTH6301 ทอพอโลยี     3(3-0-6)                               

         MTH6900 สัมมนา 1      1(0-3-2)                               

        *MTH7205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6)                               

         MTH7900 สัมมนา 2     1(0-3-2)                               

 

         นักศึกษาที่เลือกศึกษาหลักสูตรแผน ก  แบบ ก 2 ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ศึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำและเป็นผู้ประเมินผลการศึกษา  โดยเลือกหนึ่งกระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

          MTH7956 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระทางพีชคณิต          1(0-3-3)                               

         MTH7966 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระทางการวิเคราะห์     1(0-3-3)                               

       *MTH7976 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระทางคณิตศาสตร์ประยุกต์     1(0-3-3)                               

         MTH7986  การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระทางคณิตศาสตร์เชิงการจัดและการหาค่าเหมาะที่สุด   1(0-3-3)                               

 

  1. หมวดวิชาเลือก                                                     12     หน่วยกิต

         MTH6102 พีชคณิต 2     3(3-0-6)                               

       **MTH6201 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ  3(3-0-6)                               

       **MTH6202 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย     3(3-0-6)                               

         MTH6401 ทฤษฎีกราฟ    3(3-0-6)                               

         MTH6402 ทฤษฎีข่ายงานขั้นสูง   3(3-0-6)                               

         MTH6403 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต   3(3-0-6)                               

        *MTH6404 ทฤษฎีเชิงการจัด   3(3-0-6)                               

         MTH7101 ฟิลด์จำกัดและการประยุกต์     3(3-0-6)                               

       * MTH7102 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต    3(3-0-6)                               

       *MTH7103  โครงสร้างเชิงไฮเพอร์    3(3-0-6)                               

       **MTH7109 หัวข้อทางพีชคณิต    3(3-0-6)                               

         MTH7201 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน   3(3-0-6)                               

         MTH7202 การวิเคราะห์เชิงซ้อน   3(3-0-6)                               

         MTH7203 เมเชอร์และการหาปริพันธ์   3(3-0-6)                               

         MTH7204 ทฤษฎีความน่าจะเป็น    3(3-0-6)                               

       * MTH7206 สมการเชิงฟังก์ชัน   3(3-0-6)                               

      ** MTH7209 หัวข้อทางการวิเคราะห์     3(3-0-6)                               

         MTH7301 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต    3(3-0-6)                               

         MTH7401 ทฤษฎีแผนแบบ   3(3-0-6)                               

        *MTH7402  ทฤษฏีเกมเชิงการจัด    3(3-0-6)                               

         *MTH7409  หัวข้อทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด   3(3-0-6)                               

         MTH7701 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ   3(3-0-6)                               

          MTH7702 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการแบบไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ       3(3-0-6)                               

         MTH7800 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์      3(3-0-6)               

         วิชาเลือกเป็นกระบวนวิชาที่นักศึกษาเลือกได้ โดยให้เป็นพื้นฐานหรือเป็นส่วนเสริมการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ตลอดจนเป็นพื้นฐานและทิศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาในขั้นสูงต่อไป นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ของหลักสูตรสามารถเลือกวิชาระดับบัณฑิตศึกษา MTH6XXX ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

 วิทยานิพนธ์                               12   หน่วยกิต

         MTH7999 วิทยานิพนธ์      12(0-36-36)        

  


แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1.   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

2.   หมวดวิชาบังคับสาขาคณิตศาสตร์

3.   หมวดวิชาเลือก

4.   การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์

5.   การสอบประมวลความรู้

(3)

15

21

4

0

รวม

40

 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                 (3)          หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

       ** MTH6001 หลักคณิตศาสตร์      (3)(3-0-6)            

วิชาปรับพื้นฐานเป็นวิชาสำหรับนักศึกษาที่ยังมีพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านให้ได้อักษร S

 

หมวดวิชาบังคับสาขาคณิตศาสตร์                                   15    หน่วยกิต

        *RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา       (1-1-0)                               

         MTH6101 พีชคณิต 1     (3-0-6)                               

      **MTH6103 พีชคณิตเชิงเส้น    3(3-0-6)                               

         MTH6301 ทอพอโลยี      3(3-0-6)                               

         MTH6900 สัมมนา 1      1(0-3-2)                               

        *MTH7205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6)                                  

         MTH7900 สัมมนา 2     1(0-3-2)                               

 

  1. หมวดวิชาเลือก                                           21    หน่วยกิต

         MTH6102 พีชคณิต 2    3(3-0-6)                               

     ** MTH6201 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ     3(3-0-6)                               

     ** MTH6202 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย        3(3-0-6)                               

         MTH6401 ทฤษฎีกราฟ      3(3-0-6)                               

         MTH6402 ทฤษฎีข่ายงานขั้นสูง      3(3-0-6)                               

         MTH6403 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต    3(3-0-6)                               

        *MTH6404 ทฤษฎีเชิงการจัด     3(3-0-6)                               

         MTH7101 ฟิลด์จำกัดและการประยุกต์    3(3-0-6)                               

        *MTH7102  ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต    3(3-0-6)                               

        *MTH7103 โครงสร้างเชิงไฮเพอร์      3(3-0-6)                               

       **MTH7109 หัวข้อทางพีชคณิต     3(3-0-6)                               

         MTH7201 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน       3(3-0-6)                               

         MTH7202 การวิเคราะห์เชิงซ้อน     3(3-0-6)                               

         MTH7203 เมเชอร์และการหาปริพันธ์       3(3-0-6)                               

         MTH7204 ทฤษฎีความน่าจะเป็น     3(3-0-6)                               

       * MTH7206 สมการเชิงฟังก์ชัน      3(3-0-6)                               

       **MTH7209 หัวข้อทางการวิเคราะห์     3(3-0-6)                               

         MTH7301 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต      3(3-0-6)                               

         MTH7401 ทฤษฎีแผนแบบ     3(3-0-6)                               

       *MTH7402  ทฤษฏีเกมเชิงการจัด     3(3-0-6)                               

       *MTH7409  หัวข้อทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด     3(3-0-6)                               

        MTH7701 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ    3(3-0-6)                               

        MTH7702  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการแบบไม่เชิงเส้น

                        และการหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ    3(3-0-6)                               

        MTH7800  หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์       3(3-0-6)                              

         วิชาเลือกเป็นกระบวนวิชาที่นักศึกษาเลือกได้ โดยให้เป็นพื้นฐานหรือเป็นส่วนเสริมการศึกษา ค้นคว้าและการวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ตลอดจนเป็นพื้นฐานและทิศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาในขั้นสูงต่อไป นักศึกษาในแผน ข ของหลักสูตรสามารถเลือกวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  MTH6XXX ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิ


การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์        4      หน่วยกิต

              MTH7998 สารนิพนธ์      4(0-12-12)          

              นักศึกษาที่เลือกศึกษาในหลักสูตรแผน ข จะต้องศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและเขียนสารนิพนธ์ ซึ่งเป็นการศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทาง   วิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์บัณฑิต โดยต้องเสนอผลงานด้วยการบรรยาย และเขียนสารนิพนธ์เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

  1. การสอบประมวลความรู้                      0        หน่วยกิต

MTH7997 การสอบประมวลความรู้     0(0-0-0)                               

การสอบประมวลความรู้จะกระทำได้ต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วและมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 โดยให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th