• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

 

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1.    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

2.    หมวดวิชาบังคับสาขาคณิตศาสตร์

3.    หมวดวิชาเลือก

4.    วิทยานิพนธ์

(3)

16

12

12

รวม

40

 

 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (3)                                                                     หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

**MTH6001 หลักคณิตศาสตร์                                               (3)(3-0-6)            

วิชาปรับพื้นฐานเป็นวิชาสำหรับนักศึกษาที่ยังมีพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านให้ได้อักษร S

หมวดวิชาบังคับสาขาคณิตศาสตร์                                                             16  หน่วยกิต

        *RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา   1(1-1-0)                              

         MTH6101 พีชคณิต 1    3(3-0-6)                               

      **MTH6103 พีชคณิตเชิงเส้น    3(3-0-6)                               

         MTH6301 ทอพอโลยี     3(3-0-6)                               

         MTH6900 สัมมนา 1      1(0-3-2)                               

        *MTH7205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6)                               

         MTH7900 สัมมนา 2     1(0-3-2)                               

 

         นักศึกษาที่เลือกศึกษาหลักสูตรแผน ก  แบบ ก 2 ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ศึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำและเป็นผู้ประเมินผลการศึกษา  โดยเลือกหนึ่งกระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้

          MTH7956 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระทางพีชคณิต          1(0-3-3)                               

         MTH7966 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระทางการวิเคราะห์     1(0-3-3)                               

       *MTH7976 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระทางคณิตศาสตร์ประยุกต์     1(0-3-3)                               

         MTH7986  การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระทางคณิตศาสตร์เชิงการจัดและการหาค่าเหมาะที่สุด   1(0-3-3)                               

 

  1. หมวดวิชาเลือก                                                     12     หน่วยกิต

         MTH6102 พีชคณิต 2     3(3-0-6)                               

       **MTH6201 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ  3(3-0-6)                               

       **MTH6202 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย     3(3-0-6)                               

         MTH6401 ทฤษฎีกราฟ    3(3-0-6)                               

         MTH6402 ทฤษฎีข่ายงานขั้นสูง   3(3-0-6)                               

         MTH6403 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต   3(3-0-6)                               

        *MTH6404 ทฤษฎีเชิงการจัด   3(3-0-6)                               

         MTH7101 ฟิลด์จำกัดและการประยุกต์     3(3-0-6)                               

       * MTH7102 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต    3(3-0-6)                               

       *MTH7103  โครงสร้างเชิงไฮเพอร์    3(3-0-6)                               

       **MTH7109 หัวข้อทางพีชคณิต    3(3-0-6)                               

         MTH7201 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน   3(3-0-6)                               

         MTH7202 การวิเคราะห์เชิงซ้อน   3(3-0-6)                               

         MTH7203 เมเชอร์และการหาปริพันธ์   3(3-0-6)                               

         MTH7204 ทฤษฎีความน่าจะเป็น    3(3-0-6)                               

       * MTH7206 สมการเชิงฟังก์ชัน   3(3-0-6)                               

      ** MTH7209 หัวข้อทางการวิเคราะห์     3(3-0-6)                               

         MTH7301 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต    3(3-0-6)                               

         MTH7401 ทฤษฎีแผนแบบ   3(3-0-6)                               

        *MTH7402  ทฤษฏีเกมเชิงการจัด    3(3-0-6)                               

         *MTH7409  หัวข้อทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด   3(3-0-6)                               

         MTH7701 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ   3(3-0-6)                               

          MTH7702 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการแบบไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ       3(3-0-6)                               

         MTH7800 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์      3(3-0-6)               

         วิชาเลือกเป็นกระบวนวิชาที่นักศึกษาเลือกได้ โดยให้เป็นพื้นฐานหรือเป็นส่วนเสริมการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ตลอดจนเป็นพื้นฐานและทิศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาในขั้นสูงต่อไป นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ของหลักสูตรสามารถเลือกวิชาระดับบัณฑิตศึกษา MTH6XXX ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

 วิทยานิพนธ์                               12   หน่วยกิต

         MTH7999 วิทยานิพนธ์      12(0-36-36)        

  


แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1.   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

2.   หมวดวิชาบังคับสาขาคณิตศาสตร์

3.   หมวดวิชาเลือก

4.   การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์

5.   การสอบประมวลความรู้

(3)

15

21

4

0

รวม

40

 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                 (3)          หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

       ** MTH6001 หลักคณิตศาสตร์      (3)(3-0-6)            

วิชาปรับพื้นฐานเป็นวิชาสำหรับนักศึกษาที่ยังมีพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านให้ได้อักษร S

 

หมวดวิชาบังคับสาขาคณิตศาสตร์                                   15    หน่วยกิต

        *RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา       (1-1-0)                               

         MTH6101 พีชคณิต 1     (3-0-6)                               

      **MTH6103 พีชคณิตเชิงเส้น    3(3-0-6)                               

         MTH6301 ทอพอโลยี      3(3-0-6)                               

         MTH6900 สัมมนา 1      1(0-3-2)                               

        *MTH7205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6)                                  

         MTH7900 สัมมนา 2     1(0-3-2)                               

 

  1. หมวดวิชาเลือก                                           21    หน่วยกิต

         MTH6102 พีชคณิต 2    3(3-0-6)                               

     ** MTH6201 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ     3(3-0-6)                               

     ** MTH6202 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย        3(3-0-6)                               

         MTH6401 ทฤษฎีกราฟ      3(3-0-6)                               

         MTH6402 ทฤษฎีข่ายงานขั้นสูง      3(3-0-6)                               

         MTH6403 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต    3(3-0-6)                               

        *MTH6404 ทฤษฎีเชิงการจัด     3(3-0-6)                               

         MTH7101 ฟิลด์จำกัดและการประยุกต์    3(3-0-6)                               

        *MTH7102  ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต    3(3-0-6)                               

        *MTH7103 โครงสร้างเชิงไฮเพอร์      3(3-0-6)                               

       **MTH7109 หัวข้อทางพีชคณิต     3(3-0-6)                               

         MTH7201 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน       3(3-0-6)                               

         MTH7202 การวิเคราะห์เชิงซ้อน     3(3-0-6)                               

         MTH7203 เมเชอร์และการหาปริพันธ์       3(3-0-6)                               

         MTH7204 ทฤษฎีความน่าจะเป็น     3(3-0-6)                               

       * MTH7206 สมการเชิงฟังก์ชัน      3(3-0-6)                               

       **MTH7209 หัวข้อทางการวิเคราะห์     3(3-0-6)                               

         MTH7301 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต      3(3-0-6)                               

         MTH7401 ทฤษฎีแผนแบบ     3(3-0-6)                               

       *MTH7402  ทฤษฏีเกมเชิงการจัด     3(3-0-6)                               

       *MTH7409  หัวข้อทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด     3(3-0-6)                               

        MTH7701 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ    3(3-0-6)                               

        MTH7702  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการแบบไม่เชิงเส้น

                        และการหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ    3(3-0-6)                               

        MTH7800  หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์       3(3-0-6)                              

         วิชาเลือกเป็นกระบวนวิชาที่นักศึกษาเลือกได้ โดยให้เป็นพื้นฐานหรือเป็นส่วนเสริมการศึกษา ค้นคว้าและการวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ตลอดจนเป็นพื้นฐานและทิศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาในขั้นสูงต่อไป นักศึกษาในแผน ข ของหลักสูตรสามารถเลือกวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  MTH6XXX ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิ


การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์        4      หน่วยกิต

              MTH7998 สารนิพนธ์      4(0-12-12)          

              นักศึกษาที่เลือกศึกษาในหลักสูตรแผน ข จะต้องศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและเขียนสารนิพนธ์ ซึ่งเป็นการศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทาง   วิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์บัณฑิต โดยต้องเสนอผลงานด้วยการบรรยาย และเขียนสารนิพนธ์เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

  1. การสอบประมวลความรู้                      0        หน่วยกิต

MTH7997 การสอบประมวลความรู้     0(0-0-0)                               

การสอบประมวลความรู้จะกระทำได้ต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วและมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 โดยให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos