• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประวัติความเป็นมา

  โครงสร้างบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 

                                 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์
   หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
   
 

 

ผศ.กนกวรรณ  ฐิตินิรันดร์

อาจารย์อนันต์ เหลืองนภาเลิศ

อ.ดร.ทิพย์ภาภรณ์ อึ้งรัศมี

อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ สินนา 

 อาจารย์ ดร.สุกิจ แสงวิโรจนพัฒน์

อาจารย์ ดร.วิทวัส พันธวิมล

อาจารย์ปรันต์ จันทนนท์ 
(ลาศึกษาต่อ 2565 - )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางใส เที่ยงตรง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรณัฐ ชูชาติ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณวรรณ บริพันธ์

อาจารย์ ดร.สมิทธ์ เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา

 

บุคลากรสายสนับสนุน
 

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีนิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายชาญชัย เหล่าสิงห์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาณงาน

 

 

 

  

ติดต่อภาควิชาคณิตศาสตร์

ห้องธุรการภาควิชาคณิตศาสตร์  อาคาร SCO  ชั้น 1 

โทรศัพท์ : 023108388

โทรสาร : 023108388  

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี พ.ศ.2514 โดยเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะศึกษาศาสตร์  ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้อนุมัติให้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ภาควิชา คือ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา โดยในตอนแรกภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนเพียงวิชาคณิตศาสตร์เพียงสาขาเดียว จนกระทั่งปี พ.ศ. 2533 ทางภาควิชาคณิตศาสตร์เห็นว่าพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปมาก ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทางภาควิชาคณิตศาสตร์จึงเห็นควรให้เปิดสอนเพิ่มอีกหนึ่งสาขาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่และการหาค่าเหมาะที่สุด หลังจากที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตเป็นจำนวน1,134คน ประกอบกับความพร้อมของบุคลากรของภาคฯจึงเสนอเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตใน พ.ศ.2539 เพื่อสนองความต้องการของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันอื่นๆซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี


บทบาทหน้าที่

        
คณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งจะขาดเสียมิได้ในกระบวนการศึกษาของมนุษย์ศาสตร์สาขานี้เกี่ยวข้องกับความคิดของมนุษย์ ความคิดที่ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ โดยที่ศาสตร์นี้มิได้มุ่งหาคำตอบของปัญหาเพียงประการเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องการวิเคราะห์ไปถึงแก่นของปัญหาและสามารถเน้นให้เห็นชัดว่าเพราะเหตุใดคำตอบจึงมีแบบอย่างดังที่ปรากฏในกระบวนการศึกษาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับต้น จะเห็นได้ว่าผลและหลักเกณฑ์จากศาสตร์นี้ได้ถูกถ่ายทอดให้ผู้เรียนก่อน ก่อให้เกิดความคุ้นเคยและมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน ความคุ้นเคยนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เสริมปัญญาที่พัฒนาขึ้น ที่มาของความคิดทางคณิตศาสตร์มาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เช่น ความคิดในเรื่องตัวเลข รูปร่างการจัดหมวดหมู่ การเคลื่อนที่และความเป็นไปได้ จากความคิดเหล่านี้ประกอบกับเชาว์ปัญญาของมนุษย์จึงมีการพัฒนามาโดยลำดับ จนกระทั้งปัจจุบันมีแขนงวิชาต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์จำกัด คณิตศาสตร์ เต็มหน่วย พีชคณิตนามธรรม การวิเคราะห์ โทโพโลยี เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ และวิชาอื่นๆในสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ โดยธรรมชาติและที่มาของคณิตศาสตร์สามารถนำผล หลักเกณฑ์ ทฤษฎี และระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์มาใช้คำนวณวิเคราะห์ระบบในวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาคุณสมบัติของระบบวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่สามารถจัดเป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ นอกจากนี้ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์จำกัด และคณิตศาสตร์เต็มหน่วยยังเป็นพื้นฐานสำคัญส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นคณิตศาสตร์จึงมีหน้าที่เป็นเครื่องมือและเป็นพื้นฐานสำคัญในแขนงวิชาอื่น


       โดยสรุปภาคคณิตศาสตร์ทำหน้าที่หลัก  2 ประการ คือ 
          1. ให้ความรู้ที่เป็นพื้นฐานคณิตศาสตร์แขนงอื่นๆ

          2. ให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเบื้องลึก

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos