• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประวัติผลงานอาจารย์

 
อาจารย์ ดร.วิทวัส พันธวิมล  

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วท.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วท.ด. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


ผลงานทางวิชาการ/วิจัย

- งานวิจัย

  1. W. Phanthawimol, Y. Punkla, K. Kwakpatoon and Y. Kemprasit. On homomorphisms of Krasner hyperings. Mathemaica. Tomul LVII, 2011, f.2.
  1. W. Phanthawimol and C. Wongyai. Relationship of homomorphisms on some hypergroups. Proceeding of 19th Annual meeting in Mathematics (AMM2014), Thammasat University, March 23-22, 2014, 189-197.
  1. W. Phanthawimol and P. Yoosamran. Soft homomorphism of k-soft hypergroups. Proceeding of 19th Annual meeting in Mathematics (AMM2014), Thammasat University, March 23-22, 2014, 209-216.
  1. K. Laohasurayotin, S. Sutinuntopas and W. Phanthawimol. A new upper bound for linear size constant-composition codes and a new construction for certain compositions. Proceeding of 21th Annual meeting in Mathematics (AMM2016), 17-31.

  2. ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ วิทวัส พันธวิมล และ สมพร สูตินันทโอภาส. การกำกับแบบ r ของยูเนียน kC4-snake. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2560.
  1. A. Keawkead and W. Phanthawimol. Phi-Prime Subtractive ideal of a multiplicative semihyperring. Proceeding of Annual Pure and Applied Mathematics conference 2019 (APAM2019), 27-28 June 2019, Page 24-30.

  2. W. Chatmaetha and W. Phanthawimol. Boolean like semihyperring of fractions. Proceeding of Annual Pure and Applied Mathematics conference 2019 (APAM2019), 27-28 June 2019, Page 45- 54.
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th