• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประวัติผลงานอาจารย์

 

 
าจารย์ ดร.ปรางใส เที่ยงตรง  

ประวัติการศึกษา  

- วท.บ. คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปร.ด. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


ผลงานทางวิชาการ
/ิจัย

-งานวิจัย

  1. Tiangtrong,P., & Baowan, D.(2014). Encapsulation behaviours of nanoparticles entering two-section carbon nanotubes. Journal of Mathematical Chemistry, 52: 489-503,2014.
  1. Tiangtrong,P., Thamwattana, N.,& Baowan, D.(2015). Modelling water molecules inside cyclic peptide nanotubes. Applied nanoscience, DOI 10.1007/s 13204-015-0436-4, 2015.

 

-บทความทางวิชาการ

  1. ปรางใส เที่ยงตรง. (2559, กันยายน-ตุลาคม). Proof without words: หนึ่งในวิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา. นิตยสาร สสวท., 44(202), 30-34.
  2. ปรางใส เที่ยงตรง. (2563, มกราคม-เมษายน). การใช้วิธีบาร์โมเดลในการแก้ปัญหาทางพีชคณิต: โจทย์ปัญหา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร. วารสารคณิตศาสตร์, 65(700), 22-40.

 

-ตำรา

  1. ปรางใส เที่ยงตรง, สุกิจ แสงวิโรจนพัฒน์, กนกวรรณ ฐิตินิรันดร์. MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos