• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประวัติผลงานอาจารย์

 

 
าจารย์ ดร.ปรางใส เที่ยงตรง  

ประวัติการศึกษา  

- วท.บ. คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปร.ด. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


ผลงานทางวิชาการ
/ิจัย

-งานวิจัย

  1. Tiangtrong,P., & Baowan, D.(2014). Encapsulation behaviours of nanoparticles entering two-section carbon nanotubes. Journal of Mathematical Chemistry, 52: 489-503,2014.
  1. Tiangtrong,P., Thamwattana, N.,& Baowan, D.(2015). Modelling water molecules inside cyclic peptide nanotubes. Applied nanoscience, DOI 10.1007/s 13204-015-0436-4, 2015.

 

-บทความทางวิชาการ

  1. ปรางใส เที่ยงตรง. (2559, กันยายน-ตุลาคม). Proof without words: หนึ่งในวิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา. นิตยสาร สสวท., 44(202), 30-34.
  2. ปรางใส เที่ยงตรง. (2563, มกราคม-เมษายน). การใช้วิธีบาร์โมเดลในการแก้ปัญหาทางพีชคณิต: โจทย์ปัญหา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร. วารสารคณิตศาสตร์, 65(700), 22-40.

 

-ตำรา

  1. ปรางใส เที่ยงตรง, สุกิจ แสงวิโรจนพัฒน์, กนกวรรณ ฐิตินิรันดร์. MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th