• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต 

แผน ก.  (Plan A)                                      
        

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต

                 
 1) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
     1.1) ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร   9 หน่วยกิต
     1.2) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี   3 หน่วยกิต
     1.3) ด้านทักษะการปรับตัว    3 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    2.1) ด้านทักษะการคิด    3 หน่วยกิต
    2.2) ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ   3 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
    3.1) ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา 6 หน่วยกิต 
    3.2) ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต
   
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ                         93 หน่วยกิต  
 วิชาแกน   24 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับ    42 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับเลือก    12 หน่วยกิต
  วิชาโท  15 หน่วยกิต 
   
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                        6 หน่วยกิต  
  ให้เลือกจากกระบวนวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง        
   
แผน ข.  (Plan B)                                      

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต

             
 1) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
     1.1) ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร   9 หน่วยกิต
     1.2) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี   3 หน่วยกิต
     1.3) ด้านทักษะการปรับตัว    3 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    2.1) ด้านทักษะการคิด    3 หน่วยกิต
    2.2) ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ   3 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
    3.1) ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา 6 หน่วยกิต 
    3.2) ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต
   
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ                         93 หน่วยกิต  
 วิชาแกน   24 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  69 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับ    57 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับเลือก    12 หน่วยกิต
   
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต  
  ให้เลือกจากกระบวนวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง        
   

 

แผน ค.  (Plan C)                                      

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

                 
 1) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
     1.1) ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร   9 หน่วยกิต
     1.2) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี   3 หน่วยกิต
     1.3) ด้านทักษะการปรับตัว    3 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    2.1) ด้านทักษะการคิด    3 หน่วยกิต
    2.2) ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ   3 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
    3.1) ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา 6 หน่วยกิต 
    3.2) ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต
   
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ                       93 หน่วยกิต  
 วิชาแกน   24 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน 69 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับ    60 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับเลือก    9 หน่วยกิต
   
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต  
  ให้เลือกจากกระบวนวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง        
   

 

 3.1.4  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

            (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

                  (1.1)  กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 15 หน่วยกิต

                  ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 9 หน่วยกิต    

              -ภาษาไทย เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต
  RAM1101 ทักษะการใช้ภาษาไทย   Thai Language Skills 3(3-0-6)
        RAM1102  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ   Thai for Presentations 3(3-0-6)          
  RAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน  Thai for Communication at Work 3(3-0-6) 
              -ภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต  
  RAM1111 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  English in Daily Life 3(3-0-6) 
               -ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต  
  RAM1112 ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ  English Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1113 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  Chinese Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1114 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  Japanese Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1115 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี Korean Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1116 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู  Malay Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1117 ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา  Burmese Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1118 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร  Khmer Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1119 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  Vietnamese Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1121  ภาษาและวัฒนธรรมลาว  Laos Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1122 ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ  Arab Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1123  ภาษาฮินดูและวัฒนธรรมอินเดีย  Hindi Language and Indian Culture  3(3-0-6) 
  RAM1124   ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส  French Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1125   ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน  German Language and Culture   3(3-0-6) 
  RAM1126  ภาษาและวัฒนธรรมสเปน  Spanish Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1127  ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย  Russian Language and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1128 ภาษาและวัฒนธรรมกรีก  Greek Language and Culture 3(3-0-6) 
             ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต  
  RAM1131  ทักษะการเข้าใจดิจิทัล  Digital Literacy 3(3-0-6) 
  RAM1132  ทักษะทางสารสนเทศ   Information Literacy 3(3-0-6) 
              ด้านทักษะการปรับตัว เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต  
  RAM1141 ศาสตร์แห่งบุคลิกภาพ  Science of Personality  3(3-0-6) 
  RAM1142 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  Quality of Life and Society Development 3(3-0-6) 
       
    (1.2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต  
              ด้านทักษะการคิด เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต  
  RAM1201  ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม Creativity for Innovation Development 3(3-0-6) 
  RAM1202  ศิลป์สร้างสรรค์  Creativity Arts  3(3-0-6) 
  RAM1203  ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก   Thinking Science that Change the World 3(3-0-6) 
  RAM1204  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการดำเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่   
Mathematics and Statistics for Daily Life in the Modern World
3(3-0-6) 
              ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต  
  RAM1211 ศาสตร์แห่งการเป็นผู้ประกอบการ  Principles of Entrepreneurship 3(3-0-6) 
  RAM1212 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  Smart Entrepreneur 3(3-0-6) 
  RAM1213 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ Local Wisdom and Innovation Development for Social and Economy 3(3-0-6) 
  RAM1214 วิถีวิทย์สู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG   Science, Technology, and Innovation for the BCG Economy Model 3(3-0-6) 
       
     (1.3) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 9 หน่วยกิต  
              ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา 6 หน่วยกิต  
  RAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้ (RAM1000) Morality and Knowledge   3(3-0-6) 
              เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิ  
  RAM1302  การเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน Politics and Law in Daily Life    3(3-0-6) 
  RAM1303  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  Science for Sustainable Development  3(3-0-6) 
              ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต  
  RAM1311  ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย  Thai Local Art and Culture 3(3-0-6) 
  RAM1312  วัฒนธรรมร่วมสมัยกับการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล  Contemporary Culture and Digital Disruption 3(3-0-6) 
       
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต  
      (2.1) วิชาแกน  24 หน่วยกิต  
  BIO1105 หลักชีววิทยา  Principles of Biology 3(3-0-6) 
  BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  Principles of Biology Laboratory 1(0-3-2) 
  CMS1103  เคมีพื้นฐาน Fundamental Chemistry 3(3-0-6)
  CMS1104  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  Fundamental Chemistry Laboratory 1(0-3-2) 
  MTH1101  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1   Calculus and Analytic Geometry I 3(3-0-6) 
  **MTH1102  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2   Calculus and Analytic Geometry II 3(3-0-6) 
  PHY1105  ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย  University Physics 3(3-0-6) 
  PHY1106  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย  University Physics Laboratory  1(0-3-2) 
  STA2003  หลักสถิติ  Principles of Statistics 3(3-0-6) 
               เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต  
  ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์  English in the Field of Science 3(2-2-5) 
  SCI3001 ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 1  International Language for Science I 3(3-0-6) 
  ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์  Advances English in the Field of Science 3(2-2-5) 
  SCI4001 ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 2  International Language for Science II 3(3-0-6) 
       
  แผน ก.  (Plan A)  
     (2.2) วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต  
              (2.2.1)  วิชาบังคับ   42  หน่วยกิต  
   MTH2001 วคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 (Fundamental Concept in Mathematics I) 3(3-0-6) 
  **MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3  (Calculus and Analytic Geometry III) 3(3-0-6) 
  MTH2104 แคลคูลัสขั้นสูง 1  (Advanced Calculus I) 3(3-0-6) 
  MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์  (Differential Equations) 3(3-0-6) 
  **MTH2205 ทฤษฎีจำนวน 1  (Theory of Numbers I) 3(3-0-6) 
  **MTH2206 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1  (Matrix Theory and Linear Algebra I) 3(3-0-6) 
  MTH3204 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2  (Matrix Theory and Linear Algebra II) 3(3-0-6) 
  **MTH3206 พีชคณิตนามธรรม 1   (Abstract Algebra I) 3(3-0-6) 
  MTH3403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์  (Vector Analysis) 3(3-0-6) 
  MTH3407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1  (Numerical Analysis I) 3(3-0-6) 
  **MTH4403 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน  (Functions of a Complex Variable) 3(3-0-6) 
  MTH4404 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1  (Introduction to Real Analysis I) 3(3-0-6) 
  MTH4903 สัมมนา  (Seminar) 1(0–3–2) 
  MTH4904 โครงงาน  (Project) 2(0–6–6) 
  **STA2004 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น  (Introduction to Statistical Analysis) 3(3-0-6) 
       
              (2.2.2)  วิชาบังคับเลือก  12  หน่วยกิต     
              เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้   
  COS1103  อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม   (Algorithms and Programming Concepts) 3(3-0-6) 
   *MTH2201 ระบบจำนวน  (Number System)  3(3-0-6) 
  MTH2207  ทฤษฎีสมการเบื้องต้น  (Introduction to Theory of Equations)  3(3-0-6) 
  *MTH2208 ทฤษฎีเซต  (Set Theory) 3(3-0-6) 
  MTH2604 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น  (Introduction to Combinatorics) 3(3-0-6) 
  MTH2605 เทคนิคการหาอรรถประโยชน์  (Utilization Techniques)  PR : MTH2206 3(3-0-6)
  *MTH2606 วิยุตคณิต  (Discrete Mathematics) 3(3-0-6) 
  MTH3105 แคลคูลัสขั้นสูง 2  (Advanced Calculus II)  PR : MTH2104 3(3-0-6) 
  MTH3107 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  (Partial Differential Equations)  PR : MTH2106 3(3-0-6) 
  MTH3205 ทฤษฎีจำนวน 2  (Theory of Numbers II)  PR : MTH2205 3(3-0-6) 
  MTH3207 พีชคณิตบูลีน  (Boolean Algebra)  PR : MTH2001 3(3-0-6) 
  MTH3303 รากฐานเรขาคณิต  (Foundations of Geometry) 3(3-0-6) 
  MTH3304 ทอพอโลยีเบื้องต้น  (Introduction to Topology)  PR : MTH2001 และ MTH2104 3(3-0-6) 
  MTH3306 เรขาคณิตการแปลง  (Transformation Geometry)  PR : MTH3303 3(3-0-6) 
  MTH3307 ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม  (Spherical Trigonometry) 3(3-0-6) 
  MTH3503 ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ  (Fourier and Laplace Transforms)   PR : MTH2106 3(3-0-6) 
  **MTH3506 คณิตศาสตร์ประยุกต์  (Applied  Mathematics)  PR : MTH2106 3(3-0-6) 
  *MTH3507 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 1  (Programming Package for Mathematics I) 3(3-0-6) 
  MTH3602 การแจงนับและการออกแบบ  (Enumeration and Design) PR : MTH2604 3(3-0-6) 
  MTH3603 ทฤษฎีรหัส  (Coding Theory) 3(3-0-6) 
  MTH3604 ทฤษฎีกราฟ 1  (Graph Theory I)  PR : MTH2604 3(3-0-6) 
  MTH3605 ทฤษฎีกราฟ 2  (Graph Theory II)  PR : MTH3604 3(3-0-6) 
  MTH3606 กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น  (Mathematical Linear Programming)  
PR : MTH2206
3(3-0-6) 
  MTH3608 ทฤษฎีข่ายงาน  (Network Theory)  PR : MTH2206, MTH3604 3(3-0-6) 
  MTH3610 ตัวแบบเชิงกำหนดทางคณิตศาสตร์  (Mathematical Deterministic Models)   PR : MTH2206 3(3-0-6) 
  MTH3611 ตัวแบบเฟ้นสุ่มเชิงคณิตศาสตร์   (Mathematical Stochastic Models)  PR : STA2003 3(3-0-6) 
  MTH4203 พีชคณิตนามธรรม 2  (Abstract Algebra II) 3(3-0-6) 
  MTH4303 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย  (Projective  Geometry)  PR : MTH3303 3(3-0-6) 
  MTH4304 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์  (Differential  Geometry)  PR : MTH2103 3(3-0-6) 
  MTH4405 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 2  (Introduction  to  Real  Analysis II)  PR : MTH4404 3(3-0-6) 
  MTH4407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  2  (Numerical  Analysis II)  PR : MTH3407 3(3-0-6) 
  *MTH4408 การวิเคราะห์เชิงซ้อน  (Complex Analysis) 3(3-0-6) 
  MTH4506 อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ  (Fourier Series and Boundary Value Problems)  
PR : MTH3107
3(3-0-6) 
  *MTH4507 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 2  (Programming Package for Mathematics II)
PR : MTH3507
3(3-0-6) 
  MTH4607 การลำดับขั้นตอน  (Scheduling)  PR : MTH3608 หรือ MTH3610 3(3-0-6) 
  MTH4608 ทฤษฎีการแข่งขัน  (Competing Theory)  PR : MTH3606 3(3-0-6) 
  STA3101 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1  (Probability Theory I)  PR : MTH1102 3(3-0-6) 
  STA3102 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2  (Probability Theory II)  PR : STA3101 และ MTH2103 3(3-0-6) 
  STA4101 ทฤษฎีสถิติ 1  (Theory Statistics I)   PR : STA3102 3(3-0-6) 
  STA4102 ทฤษฎีสถิติ 2  (Theory  Statistics II)  PR  : STA4101 3(3-0-6) 
       
       (2.3)  วิชาโท      15  หน่วยกิต  

                นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทในคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะอื่นได้ การเลือกเรียนจะต้องเลือกกระบวนวิชาในกลุ่มสาขาเดียวกัน ยกเว้นกระบวนวิชารหัส MTHxxxx  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับวิชาโทของสาขานั้นๆ

 

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต

 
        นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามที่สนใจ   
       
 แผน ข.  (Plan B)  
     (2.2) วิชาเฉพาะด้าน 69  หน่วยกิต  
              (2.2.1)  วิชาบังคับ   57  หน่วยกิต  
   MTH2001 วคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 (Fundamental Concept in Mathematics I) 3(3-0-6) 
  **MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3  (Calculus and Analytic Geometry III) 3(3-0-6) 
  MTH2104 แคลคูลัสขั้นสูง 1  (Advanced Calculus I) 3(3-0-6) 
  MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์  (Differential Equations) 3(3-0-6) 
  *MTH2201 ระบบจำนวน  (Number System) 3(3-0-6) 
  **MTH2205 ทฤษฎีจำนวน 1  (Theory of Numbers I) 3(3-0-6) 
  **MTH2206 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1  (Matrix Theory and Linear Algebra I) 3(3-0-6) 
  MTH3105 แคลคูลัสขั้นสูง 2  (Advanced Calculus II) 3(3-0-6) 
  MTH3107 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  (Partial Differential Equations) 3(3-0-6) 
  MTH3204 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2  (Matrix Theory and Linear Algebra II) 3(3-0-6) 
  **MTH3206 พีชคณิตนามธรรม 1   (Abstract Algebra I) 3(3-0-6) 
  MTH3304 ทอพอโลยีเบื้องต้น  (Introduction to Topology) 3(3-0-6) 
  MTH3403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์  (Vector Analysis) 3(3-0-6) 
  MTH3407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1  (Numerical Analysis I) 3(3-0-6) 
  MTH4203 พีชคณิตนามธรรม 2  (Abstract Algebra II) 3(3-0-6) 
  **MTH4403 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน  (Functions of a Complex Variable) 3(3-0-6) 
  MTH4404 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1  (Introduction to Real Analysis I) 3(3-0-6) 
  MTH4903 สัมมนา  (Seminar) 1(0–3–2) 
  MTH4904 โครงงาน  (Project) 2(0–6–6) 
  **STA2004 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น  (Introduction to Statistical Analysis) 3(3-0-6) 
       
              (2.2.2)  วิชาบังคับเลือก  12  หน่วยกิต     
              เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้   
  COS1103  อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม   (Algorithms and Programming Concepts) 3(3-0-6) 
  MTH2207  ทฤษฎีสมการเบื้องต้น  (Introduction to Theory of Equations)  3(3-0-6) 
  *MTH2208 ทฤษฎีเซต  (Set Theory) 3(3-0-6) 
  MTH2604 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น  (Introduction to Combinatorics) 3(3-0-6) 
  MTH2605 เทคนิคการหาอรรถประโยชน์  (Utilization Techniques)  PR : MTH2206 3(3-0-6) 
  *MTH2606 วิยุตคณิต  (Discrete Mathematics) 3(3-0-6) 
  MTH3205 ทฤษฎีจำนวน 2  (Theory of Numbers II)  PR : MTH2205 3(3-0-6) 
  MTH3207 พีชคณิตบูลีน  (Boolean Algebra)  PR : MTH2001 3(3-0-6) 
  MTH3303 รากฐานเรขาคณิต  (Foundations of Geometry) 3(3-0-6) 
  MTH3306 เรขาคณิตการแปลง  (Transformation Geometry)  PR : MTH3303 3(3-0-6) 
  MTH3307 ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม  (Spherical Trigonometry) 3(3-0-6) 
  MTH3503 ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ  (Fourier and Laplace Transforms)   PR : MTH2106 3(3-0-6) 
  **MTH3506 คณิตศาสตร์ประยุกต์  (Applied  Mathematics)  PR : MTH2106 3(3-0-6) 
  *MTH3507 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 1  (Programming Package for Mathematics I) 3(3-0-6) 
  MTH3602 การแจงนับและการออกแบบ  (Enumeration and Design) PR : MTH2604 3(3-0-6) 
  MTH3603 ทฤษฎีรหัส  (Coding Theory) 3(3-0-6) 
  MTH3604 ทฤษฎีกราฟ 1  (Graph Theory I)  PR : MTH2604 3(3-0-6) 
  MTH3605 ทฤษฎีกราฟ 2  (Graph Theory II)  PR : MTH3604 3(3-0-6) 
  MTH3606 กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น  (Mathematical Linear Programming)  
PR : MTH2206
3(3-0-6) 
  MTH3608 ทฤษฎีข่ายงาน  (Network Theory)  PR : MTH2206, MTH3604 3(3-0-6) 
  MTH3610 ตัวแบบเชิงกำหนดทางคณิตศาสตร์  (Mathematical Deterministic Models)   PR : MTH2206 3(3-0-6) 
  MTH3611 ตัวแบบเฟ้นสุ่มเชิงคณิตศาสตร์   (Mathematical Stochastic Models)  PR : STA2003 3(3-0-6) 
  MTH4303 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย  (Projective  Geometry)  PR : MTH3303 3(3-0-6) 
  MTH4304 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์  (Differential  Geometry)  PR : MTH2103 3(3-0-6) 
  MTH4405 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 2  (Introduction  to  Real  Analysis II)  PR : MTH4404 3(3-0-6) 
  MTH4407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  2  (Numerical  Analysis II)  PR : MTH3407 3(3-0-6) 
  *MTH4408 การวิเคราะห์เชิงซ้อน  (Complex Analysis) 3(3-0-6) 
  MTH4506 อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ  (Fourier Series and Boundary Value Problems)  
PR : MTH3107
3(3-0-6) 
  *MTH4507 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 2  (Programming Package for Mathematics II)
PR : MTH3507
3(3-0-6) 
  MTH4607 การลำดับขั้นตอน  (Scheduling)  PR : MTH3608 หรือ MTH3610 3(3-0-6) 
  MTH4608 ทฤษฎีการแข่งขัน  (Competing Theory)  PR : MTH3606 3(3-0-6) 
  STA3101 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1  (Probability Theory I)  PR : MTH1102 3(3-0-6) 
  STA3102 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2  (Probability Theory II)  PR : STA3101 และ MTH2103 3(3-0-6) 
  STA4101 ทฤษฎีสถิติ 1  (Theory Statistics I)   PR : STA3102 3(3-0-6) 
  STA4102 ทฤษฎีสถิติ 2  (Theory  Statistics II)  PR  : STA4101 3(3-0-6) 
      3(3-0-6) 

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต

 
        นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามที่สนใจ   
       

 

 แผน ค.  (Plan C)  
     (2.2) วิชาเฉพาะด้าน    69  หน่วยกิต  
              (2.2.1)  วิชาบังคับ  60  หน่วยกิต  
   MTH2001 วคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 (Fundamental Concept in Mathematics I) 3(3-0-6) 
  **MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3  (Calculus and Analytic Geometry III) 3(3-0-6) 
  MTH2104 แคลคูลัสขั้นสูง 1  (Advanced Calculus I) 3(3-0-6) 
  MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์  (Differential Equations) 3(3-0-6) 
  *MTH2201 ระบบจำนวน  (Number System) 3(3-0-6) 
  **MTH2205 ทฤษฎีจำนวน 1  (Theory of Numbers I) 3(3-0-6) 
  **MTH2206 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1  (Matrix Theory and Linear Algebra I) 3(3-0-6) 
  MTH2604 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น   (Introduction to Combinatorics) 3(3-0-6) 
  MTH2605 เทคนิคการหาอรรถประโยชน์  (Utilization Techniques) 3(3-0-6) 
  MTH3204 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2  (Matrix Theory and Linear Algebra II) 3(3-0-6) 
  **MTH3206 พีชคณิตนามธรรม 1   (Abstract Algebra I) 3(3-0-6) 
  MTH3407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1  (Numerical Analysis I) 3(3-0-6) 
  MTH3604 ทฤษฎีกราฟ 1  (Graph Theory I) 3(3-0-6) 
  MTH3606 กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น  (Mathematical Linear Programming) 3(3-0-6) 
  MTH3608 ทฤษฎีข่ายงาน  (Network Theory) 3(3-0-6) 
  MTH3610 ตัวแบบเชิงกำหนดทางคณิตศาสตร์  (Mathematical Deterministic Models) 3(3-0-6) 
  MTH3611 ตัวแบบเฟ้นสุ่มเชิงคณิตศาสตร์  (Mathematical Stochastic Models) 3(3-0-6) 
  **MTH4403 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน  (Functions of a Complex Variable) 3(3-0-6) 
  MTH4404 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1  (Introduction to Real Analysis I) 3(3-0-6) 
  MTH4903 สัมมนา  (Seminar) 1(0–3–2) 
  MTH4904 โครงงาน  (Project) 2(0–6–6) 
  **STA2004 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น  (Introduction to Statistical Analysis) 3(3-0-6) 
       
              (2.2.2)  วิชาบังคับเลือก   9  หน่วยกิต     
              เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้   
  COS1103  อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม   (Algorithms and Programming Concepts) 3(3-0-6) 
  *MTH2201 ระบบจำนวน  (Number System) 3(3-0-6) 
  MTH2207  ทฤษฎีสมการเบื้องต้น  (Introduction to Theory of Equations)  3(3-0-6) 
  *MTH2208 ทฤษฎีเซต  (Set Theory) 3(3-0-6) 
  *MTH2606 วิยุตคณิต  (Discrete Mathematics) 3(3-0-6) 
  MTH3105 แคลคูลัสขั้นสูง 2   Advanced Calculus II) PR : MTH2104 3(3-0-6) 
  MTH3107 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  (Partial Differential Equations)  PR : MTH2106 3(3-0-6) 
  MTH3205 ทฤษฎีจำนวน 2  (Theory of Numbers II)  PR : MTH2205 3(3-0-6) 
  MTH3207 พีชคณิตบูลีน  (Boolean Algebra)  PR : MTH2001 3(3-0-6) 
  MTH3303 รากฐานเรขาคณิต  (Foundations of Geometry) 3(3-0-6) 
  MTH3304 ทอพอโลยีเบื้องต้น  (Introduction to Topology)  PR : MTH2001 และ MTH2104 3(3-0-6) 
  MTH3306 เรขาคณิตการแปลง  (Transformation Geometry)  PR : MTH3303 3(3-0-6) 
  MTH3307 ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม  (Spherical Trigonometry) 3(3-0-6) 
  MTH3403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์  (Vector Analysis)  PR : MTH2103 3(3-0-6) 
  MTH3503 ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ  (Fourier and Laplace Transforms)   PR : MTH2106 3(3-0-6) 
  **MTH3506 คณิตศาสตร์ประยุกต์  (Applied  Mathematics)  PR : MTH2106 3(3-0-6) 
  *MTH3507 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 1  (Programming Package for Mathematics I) 3(3-0-6) 
  MTH3602 การแจงนับและการออกแบบ  (Enumeration and Design) PR : MTH2604 3(3-0-6) 
  MTH3603 ทฤษฎีรหัส  (Coding Theory) 3(3-0-6) 
  MTH3604 ทฤษฎีกราฟ 1  (Graph Theory I)  PR : MTH2604 3(3-0-6) 
  MTH3605 ทฤษฎีกราฟ 2  (Graph Theory II)  PR : MTH3604 3(3-0-6) 
  MTH3606 กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น  (Mathematical Linear Programming)  
PR : MTH2206
3(3-0-6) 
  MTH3608 ทฤษฎีข่ายงาน  (Network Theory)  PR : MTH2206, MTH3604 3(3-0-6) 
  MTH3610 ตัวแบบเชิงกำหนดทางคณิตศาสตร์  (Mathematical Deterministic Models)   PR : MTH2206 3(3-0-6) 
  MTH3611 ตัวแบบเฟ้นสุ่มเชิงคณิตศาสตร์   (Mathematical Stochastic Models)  PR : STA2003 3(3-0-6) 
  MTH4303 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย  (Projective  Geometry)  PR : MTH3303 3(3-0-6) 
  MTH4304 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์  (Differential  Geometry)  PR : MTH2103 3(3-0-6) 
  MTH4405 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 2  (Introduction  to  Real  Analysis II)  PR : MTH4404 3(3-0-6) 
  MTH4407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  2  (Numerical  Analysis II)  PR : MTH3407 3(3-0-6) 
  *MTH4408 การวิเคราะห์เชิงซ้อน  (Complex Analysis) 3(3-0-6) 
  MTH4506 อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ  (Fourier Series and Boundary Value Problems)  
PR : MTH3107
3(3-0-6) 
  *MTH4507 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 2  (Programming Package for Mathematics II)
PR : MTH3507
3(3-0-6) 
  MTH4607 การลำดับขั้นตอน  (Scheduling)  PR : MTH3608 หรือ MTH3610 3(3-0-6) 
  MTH4608 ทฤษฎีการแข่งขัน  (Competing Theory)  PR : MTH3606 3(3-0-6) 
  STA3101 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1  (Probability Theory I)  PR : MTH1102 3(3-0-6) 
  STA3102 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2  (Probability Theory II)  PR : STA3101 และ MTH2103 3(3-0-6) 
  STA4101 ทฤษฎีสถิติ 1  (Theory Statistics I)   PR : STA3102 3(3-0-6) 
  STA4102 ทฤษฎีสถิติ 2  (Theory  Statistics II)  PR  : STA4101 3(3-0-6) 
       

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต

 
        นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามที่สนใจ   
       

 

วิชาโทคณิตศาสตร์  จำนวน  15  หน่วยกิต  

          ภาควิชาคณิตศาสตร์กำหนดให้นักศึกษาต่างสาขาและนักศึกษาต่างคณะที่ประสงค์จะเลือกเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาโท

ให้เลือกเรียน  MTH2xxx  ขึ้นไปจำนวน  15  หน่วยกิต

 

                                                 แผนการศึกษา

                     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก (มีวิชาโท)

                               ปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1                  หน่วยกิต 
BIO1105 หลักชีววิทยา 3(3–0–6)
CMS1103 เคมีพื้นฐาน 3(3–0–6)
RAM1111 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3–0–6) 
RAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้ 3(3–0–6) 
MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3–0–6)
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
AM1101, RAM1102, RAM1103                                                            3(3–0–6)
                                                                  รวม 18
ภาคเรียนที่ 2    หน่วยกิต
BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2)
 CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
**MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3(3–0–6)
PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย 3(3–0–6)
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้  
RAM1141, RAM1142 3(3–0–6)
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
 RAM1112, RAM1113, RAM1114, RAM1115, RAM1116, RAM1117,  
RAM1118, RAM1119, RAM1121, RAM1122, RAM1123, RAM1124,  
RAM1125, RAM1126, RAM1127, RAM1128 3(3–0–6)
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
RAM1201, RAM1202, RAM1203, RAM1204 3(3–0–6)
                                                                  รวม  17
     
                            ปีที่ 2  
 ภาคเรียนที่ 1    หน่วยกิต
PHY1106  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย 1(0-3-2) 
MTH2001 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) 
**MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้      
ENS3101, SCI3001, ENS4101, SCI4001 3(x–x–x) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้     
RAM1131, RAM1132   3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้  
RAM1302, RAM1303  3(3–0–6) 
                                                                 รวม  16
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
MTH2104 แคลคูลัสขั้นสูง 1 3(3–0–6) 
MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3–0–6) 
**MTH2205 ทฤษฎีจำนวน 1 3(3–0–6) 
**MTH2206 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3–0–6) 
 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
RAM1311, RAM1312 3(3–0–6) 
STA2003 หลักสถิติ 3(3–0–6) 
                                                               รวม 18
     
                               ปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
RAM1211, RAM1212, RAM1213, RAM1214  3(3–0–6) 
MTH3204 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3–0–6) 
**MTH3206 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาโท 3(x–x–x) 
                                                                รวม       15
ภาคเรียนที่ 2    
**STA2004 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น  
MTH3403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์  
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก  
XXXxxxx วิชาโท 3(x–x–x) 
XXXxxxx วิชาโท 3(x–x–x)
                                                                รวม 15
     
                                    ปีที่ 4  
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
MTH3407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 3(3–0–6) 
**MTH4403 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน 3(3–0–6) 
MTH4903 สัมมนา 1(0-3-2) 
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาโท  3(x–x–x)
XXXxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x–x–x)
                                                                รวม  16
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต 
MTH4404 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1 3(3–0–6) 
MTH4904 โครงงาน 2(0-6-6)
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาโท  3(x–x–x)
XXXxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x–x–x)
                                                                 รวม  14
                                         รวมทั้งหมด ตลอดหลักสูตร 129
     

 

                  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ข (ไม่มีวิชาโท)

                                  ปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1                  หน่วยกิต 
BIO1105 หลักชีววิทยา 3(3–0–6) 
CMS1103 เคมีพื้นฐาน 3(3–0–6) 
RAM1111 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3–0–6) 
RAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้ 3(3–0–6) 
MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
RAM1101, RAM1102, RAM1103 3(3–0–6)
                                                                  รวม 18
ภาคเรียนที่ 2    หน่วยกิต
BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1(0-3-2)
 CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-2)
**MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3(3–0–6) 
PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้  
RAM1141, RAM1142 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
 RAM1112, RAM1113, RAM1114, RAM1115, RAM1116, RAM1117,  
RAM1118, RAM1119, RAM1121, RAM1122, RAM1123, RAM1124,  
RAM1125, RAM1126, RAM1127, RAM1128 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
RAM1201, RAM1202, RAM1203, RAM1204 3(3–0–6) 
                                                                  รวม  17
     
                               ปีที่ 2  
 ภาคเรียนที่ 1    หน่วยกิต
PHY1106  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย  1(0-3-2)
MTH2001 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) 
**MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้      
ENS3101, SCI3001, ENS4101, SCI4001 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้     
RAM1131, RAM1132   3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้  
RAM1302, RAM1303  3(3–0–6) 
                                                                  รวม  16
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
MTH2104 แคลคูลัสขั้นสูง 1 3(3–0–6) 
MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3–0–6) 
**MTH2205 ทฤษฎีจำนวน 1 3(3–0–6) 
**MTH2206 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3–0–6)
 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
RAM1311, RAM1312 3(3–0–6) 
STA2003 หลักสถิติ 3(3–0–6) 
                                                               รวม 18
     
                                 ปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
**MTH2205 ทฤษฎีจำนวน1 3(3–0–6)
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
RAM1211, RAM1212, RAM1213, RAM1214  3(3–0–6) 
MTH3204 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3–0–6) 
**MTH3206 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3–0–6) 
                                                                  รวม       15
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต 
**STA2004 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น 3(3–0–6) 
MTH3105 แคลคูลัสขั้นสูง 2 3(3–0–6)
MTH3304 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3–0–6)
MTH3403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3–0–6) 
                                                                รวม 15
     
                                  ปีที่ 4  
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
MTH3107 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3–0–6)
MTH3407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 3(3–0–6) 
MTH4203 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3–0–6)
MTH4903 สัมมนา 1(0-3-2)
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x–x–x)
                                                                  รวม  16
ภาคเรียนที่ 2    หน่วยกิต
**MTH4403 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน 3(3–0–6)
MTH4404 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1 3(3–0–6)
MTH4904 โครงงาน 2(0-6-6)
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x–x–x)
                                                                 รวม  14
                                              รวมทั้งหมดตลอดหลักสูตร 129

 

                 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ค (ไม่มีวิชาโท)

                                  ปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1                  หน่วยกิต 
BIO1105 หลักชีววิทยา 3(3–0–6) 
CMS1103 เคมีพื้นฐาน 3(3–0–6) 
RAM1111 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3–0–6) 
RAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้ 3(3–0–6) 
MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
RAM1101, RAM1102, RAM1103 3(3–0–6)
                                                                 รวม 18
ภาคเรียนที่ 2    หน่วยกิต
BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2)
 CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
**MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3(3–0–6) 
PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้  
RAM1141, RAM1142 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
 RAM1112, RAM1113, RAM1114, RAM1115, RAM1116, RAM1117,  
RAM1118, RAM1119, RAM1121, RAM1122, RAM1123, RAM1124,  
RAM1125, RAM1126, RAM1127, RAM1128 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
RAM1201, RAM1202, RAM1203, RAM1204 3(3–0–6) 
                                                                 รวม 17
     
                               ปีที่ 2  
 ภาคเรียนที่ 1    หน่วยกิต
PHY1106  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย 1(0-3-2)
MTH2001 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) 
**MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้      
ENS3101, SCI3001, ENS4101, SCI4001 3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้     
RAM1131, RAM1132   3(3–0–6) 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้  
RAM1302, RAM1303  3(3–0–6) 
                                                             รวม  16
ภาคเรียนที่ 2    หน่วยกิต
MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3–0–6) 
**MTH2206 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3–0–6) 
MTH2604 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น 3(3–0–6) 
MTH2605 เทคนิคการหาอรรถประโยชน์ 3(3–0–6) 
 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   
RAM1311, RAM1312 3(3–0–6) 
 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้  
RAM1211, RAM1212, RAM1213, RAM1214 3(3–0–6)
                                                               รวม 18
     
                                  ปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
STA2003 หลักสถิติ 3(3–0–6)
MTH2104 แคลคูลัสขั้นสูง 1 3(3–0–6)
**MTH2205 ทฤษฎีจำนวน 1 3(3–0–6) 
MTH3604 ทฤษฎีกราฟ 1 3(3–0–6)
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3–0–6) 
                                                                รวม       15
ภาคเรียนที่ 2    หน่วยกิต
**STA2004 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น 3(3–0–6) 
MTH3606 กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น 3(3–0–6) 
MTH3608 ทฤษฎีข่ายงาน 3(3–0–6) 
MTH3610 ตัวแบบเชิงกำหนดทางคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก  (3–0–6)
                                                                รวม 15
     
                                  ปีที่ 4  
ภาคเรียนที่ 1   หน่วยกิต
MTH3204 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3–0–6) 
**MTH3206 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3–0–6) 
MTH3611 ตัวแบบเฟ้นสุ่มเชิงคณิตศาสตร์ 3(3–0–6) 
MTH4903 สัมมนา 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3–0–6) 
XXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3(3–0–6) 
                                                                รวม  16
ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต
MTH3407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 3(3–0–6) 
**MTH4403 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน 3(3–0–6) 
MTH4404 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1 3(3–0–6) 
MTH4904 โครงงาน  2(0-6-6)
XXXxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x–x–x)
                                                                 รวม  14
                                         รวมทั้งหมด ตลอดหลักสูตร 129
     

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos