• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

    คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  1. 1. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.1 ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          (1) ภาษาไทย

RAM1101     ทักษะการใช้ภาษาไทย                                                              3 (3-0-6)

                  Thai Language Skills

                  ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน และการใช้ภาษาให้เหมาะสมตามยุคสมัย สามารถวิเคราะห์และตีความหมายข้อความได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสำนวนไทย ระดับภาษาและการใช้ภาษาในสื่อดิจิทัล

                  Practice Thai listening, speaking, and reading skills and appropriatelanguage usage according to various periods. Students will learn to analyze and interpret

texts accurately and creatively. The use of the Thai royal language and expressions,together with language levels and language usage in digital media, is included.

 

RAM1102   ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ                                                            3 (3-0-6)

                  Thai for Presentations

                  ศึกษาศิลปะการพูด การออกเสียงคำให้ถูกต้องตามอักขระ ฝึกปฏิบัติเพื่อการพูดในชีวิตประจำวัน การพูดในที่ประชุม การแสดงความคิดเห็น การนำเสนอในโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอเชิงวิชาการ เชิงธุรกิจ หรืองานในหน้าที่ การสัมภาษณ์เข้าทำงาน การพูดอธิบายข้อมูลเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ

                 The art of speaking and accurate pronunciation. Practice speaking for daily life, speaking at meetings,commenting, giving presentations on various occasions, including academic and business situations, or those relating to work,job interviewing, and explaining information in order to build credibility.

 

RAM1103    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน                                              3 (3-0-6)

                  Thai for Communication at Work

                   ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในการทำงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวัฒนธรรมการใช้ภาษาการพูดที่ใช้ในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่อการทำงาน การเขียนประชาสัมพันธ์ และเขียนโฆษณาที่เกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต

                  Practice Thai language skills for effective and accurate communication work situations, according to the language rules and culture,as well as speaking for careers and on various social occasions, writing correspondence essential for work, writing pressreleases, and copywriting, which will be beneficial for work and life.

 

          (2) ภาษาอังกฤษ

RAM1111     ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                                      3 (3-0-6)

                  English in Daily Life

                 ประยุกต์หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวน เพื่อใช้ในการเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารคือ การสนทนา การอ่านและการเขียน ให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ในบริบทและกรอบสถานการณ์ทางสังคมทั่วๆ ไป ของการใช้ภาษาอังกฤษ

                Application of grammar structure, vocabulary, and expressions to enhance communication skills-conversation, reading, and speaking-to conform with and achieve the communicative objectives in the context and general social conventions of English usage.

 

          (3) ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

RAM1112     ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ                                                        3 (3-0-6)

                  English Language and Culture

                 ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยฝึกการฟังและการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและ วัฒนธรรมอังกฤษ

                 A study of basic English vocabulary and expressions, the sound and grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the English social and cultural context.

 

RAM1113     ภาษาและวัฒนธรรมจีน                                                              3 (3-0-6)

                  Chinese Language and Culture

                  ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น โดยฝึกการฟัง และการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมจีน

                  A study of basic Chinese vocabulary and expressions, the sound and grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Chinese social and cultural context.                                                  

  

RAM1114  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                                                              3 (3-0-6)

               Japanese Language and Culture

               ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น โดยฝึกการฟัง และการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

               A study of basic Japanese vocabulary and expressions, the sound and

grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for in various situations within the Japanese social and cultural context.

 

RAM1115  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                                                             3 (3-0-6)

               Korean Language and Culture

               ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น โดยฝึกการฟังและการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

               A study of basic Korean vocabulary and expressions, the sound and grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Korean social and cultural context.

 

RAM1116  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                                                            3 (3-0-6)

               Malay Language and Culture

               ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษามลายูเบื้องต้น โดยฝึกการฟัง และการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมมลายู

               A study of basic Malay vocabulary and expressions, the sound and grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Malay social and cultural context.

 

RAM1117  ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา                                                       3 (3-0-6)

                Myanmar Language and Culture

                ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้น โดยฝึกการฟัง และการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมเมียนมา

                A study of basic Myanmar vocabulary and expressions, the sound and grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Myanmar social and cultural context.

 

RAM1118  ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                                                           3 (3-0-6)

               Khmer Language and Culture

               ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเขมรเบื้องต้น โดยฝึกการฟัง และการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมเขมร

               A study of basic Khmer vocabulary and expressions, the sound and grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Khmer social and cultural context.

 

RAM1119  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                                                      3 (3-0-6)

               Vietnamese Language and Culture

               ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้น โดยฝึก การฟัง และการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม

              A study of basic Vietnamese vocabulary and expressions, the sound andgrammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Vietnamese social and cultural context.

 

RAM1121  ภาษาและวัฒนธรรมลาว                                                            3 (3-0-6)

               Laotian Language and Culture

               ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาลาวเบื้องต้น โดยฝึกการฟัง และการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมลาว

              A study of basic Laotian vocabulary and expressions, the sound andgrammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Laotian social and cultural context.

 

RAM1122  ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ                                                        3 (3-0-6)

               Arabic Language and Culture

              ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาอาหรับเบื้องต้น โดยฝึกการฟัง และการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมอาหรับ

              A study of basic Arabic vocabulary and expressions, the sound and grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Arabic social and cultural context.

 

RAM1123  ภาษาฮินดีและวัฒนธรรมอินเดีย                                                    3 (3-0-6)

               Hindi Language and Indian Culture

              ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาฮินดีเบื้องต้น โดยฝึกการฟัง และการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมอินเดีย

              A study of basic Hindi vocabulary and expressions, the sound and grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Indian social and cultural context.

 

RAM1124  ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส                                                           3 (3-0-6)

               French Language and Culture

               ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น โดยฝึกการฟัง และการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

              A study of basic French vocabulary and expressions, the sound and grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the French social and cultural context.

 

RAM1125  ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน                                                          3 (3-0-6)

               German Language and Culture

              ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น โดยฝึกการฟังและการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมเยอรมัน

             A study of basic German vocabulary and expressions, the sound and

grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the German social and cultural context.

 

RAM 1126 ภาษาและวัฒนธรรมสเปน                                                            3 (3-0-6)

               Spanish Language and Culture

              ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาสเปนเบื้องต้น โดยฝึกการฟังและการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมสเปน

             A study of basic Spanish vocabulary and expressions, the sound and

grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Spanish social and cultural context.

 

RAM1127  ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย                                                              3 (3-0-6)

               Russian Language and Culture

               ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษารัสเซียเบื้องต้น โดยฝึกการฟังและการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย

              A study of basic Russian vocabulary and expressions, the sound and    grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Russian social and cultural context.

 

RAM1128  ภาษาและวัฒนธรรมกรีก                                                               3 (3-0-6)

               Greek Language and Culture

               ศึกษาคำศัพท์สำนวน ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษากรีกเบื้องต้น โดยฝึกการฟังและการพูดเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมในบริบทสังคมและวัฒนธรรมกรีก

               A study of basic Greek vocabulary and expressions, the sound and grammar system, and practicing listening and speaking for daily-life communication appropriate for various situations within the Greek social and cultural context.

 

          1.2 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี

RAM1131  ทักษะการเข้าใจดิจิทัล                                                              3 (3-0-6)

               Digital Literacy

               ศึกษาสิทธิและความรับผิดชอบยุคดิจิทัล การเข้าถึงดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล ทักษะการใช้ดิจิทัล การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

              A study of digital rights and responsibilities, digital access, digital communication, digital safety, media and information literacy, digital etiquette, digital health, digital commerce, digital laws, digital usage skills, problem-solving with digital tools, and adapting to digital transformation.

 

RAM1132  ทักษะทางสารสนเทศ                                                               3 (3-0-6)

               Information Literacy

               ความหมาย และความสำคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศในโลกดิจิทัลสำหรับข้อมูลปริมาณมาก แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ การประเมินสารสนเทศ การเขียนและการนำเสนอเชิงวิชาการ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลและจริยธรรม และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต

              The definition and importance of information and information literacy in a digital world, involving large volumes of data, information resources for life-long learning, information resources management, online search strategies, information retrieval evaluation, academic writing and presentations, international standards and ethics in referencing and bibliography formats, and life-long learning skills.

 

         1.3 ด้านทักษะการปรับตัว

RAM1141  ศาสตร์แห่งบุคลิกภาพ                                                               3 (3-0-6)

               Science of Personality

               ศึกษาความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและ

ผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคมและการทำงาน ทักษะทางสังคมและการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

               A study of the meaning and importance of personality development and individual differences. Included are analysis and assessment of one’s internal and external personality, developing a positive attitude towards oneself and others, basic social and work manners, social and communication skills, human relations, and building good

relationships with others.

 

RAM1142  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                                               3 (3-0-6)

                Quality of Life and Society Development

                ศึกษาปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต การพัฒนาตนทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจในการดำรงชีวิตและการร่วมกิจกรรมทางสังคม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การสร้างคุณภาพชีวิต การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน การประเมินความสุขและวิธีสร้างความสุขในการใช้ชีวิตด้วยตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

               A study of the philosophy and principles of life, self-improvement in both physical and mental health in life, participation in social activities. Included are roles, duties and responsibilities to oneself and others, and creation of quality of life, as well as application of science and art of living and working, happiness assessment and creation of happiness on one’s own in order to have a good quality of life and live happily in society.

 

  1. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

          2.1 ด้านทักษะการคิด

RAM1201  ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม                                3 (3-0-6)

               Creativity for Innovation Development

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและหลักการในการพัฒนานวัตกรรม แนวทางของการเป็นนวัตกรเพื่อเป็นผู้สร้างสรรค์หรือพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และต้นแบบของแนวคิดใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้กรณีศึกษาจากนักคิดผู้พัฒนานวัตกรรมระดับประเทศและระดับโลก ศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น ศึกษาช่องทางการตลาดวางแผนตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงต้นทุน และผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

               A study of concepts, theories, models, and principles of innovation development. An innovative approach to becoming a creator or developer of innovations, inventions and prototypes of new concepts by using creativity. Students will learn case studies from thinkers who have developed national and global innovations, as well as an introduction to intellectual property laws, marketing channels, and systematic decision-making with regard to cost-benefit analysis.

 

RAM1202  ศิลป์สร้างสรรค์                                                                      3 (3-0-6)

               Creativity Arts

               ศึกษาความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะ แนวคิดในการออกแบบในระดับนามธรรมไปสู่แนวคิดในระดับรูปธรรมและจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงาม สุนทรียะ แนวคิดการออกแบบ กระบวนสร้างสรรค์ในด้านทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ดนตรี การแสดง วรรณศิลป์ นฤมิตศิลป์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดและการนำเสนอที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคมและวัฒนธรรม

               A study of the meaning and importance of creativity in arts. Included are design concepts from the abstract to concrete level and imagination creating beauty and aesthetics, as well as design concepts in the creative process in visual arts, architecture, music, performing arts, literature, and creative arts in order to promote ideas and presentations involved in social and cultural contexts.

 

RAM1203  ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก                                                           3 (3-0-6)

               Thinking Science that Changes the World

               การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อไขประตูสู่ศาสตร์แห่งการคิด การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความรู้พื้นฐานในกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านจินตนาการ เพื่อการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนโลก กรณีศึกษาจากนักคิดรุ่นใหม่ผู้สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

               A multidisciplinary approach towards the science of thinking. The development of critical thinking and creative problem-solving skills. Basic knowledge of

the process of “design thinking” and innovation creation through imagination to enhance self-awareness and realization of one’s own value to take part in changing the world. Case studies from modern thinkers who created innovations that have changed the world.

 

RAM1204  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการดำเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่                 3 (3-0-6)

               Mathematics and Statistics for Daily Life in the Modern World

               หลักการและกระบวนการคิดโดยการใช้หลักตรรกะ การใช้เหตุผล การคิดเชิงตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการดำเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่

               Principles and thinking processes using logic, reasoning, numerical thinking, data analysis, and mathematical and statistical decision-making processes for daily life in the modern world.

 

          2.2 ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

RAM1211  ศาสตร์แห่งการเป็นผู้ประกอบการ                                             3 (3-0-6)

               Principles of Entrepreneurship

               ศึกษาความหมาย คุณลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการ แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนการเริ่มต้นธุรกิจ โดยค านึงถึงการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รูปแบบการ

แข่งขันในตลาด ความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการประกอบการการจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้นเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย รวมถึงศึกษากฎหมายเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ

               A study of the meaning and fundamental characteristics of entrepreneurs and the concept of entrepreneurship. Students will create a business start-up plan by taking into account the competition in the era of digital economy, patterns of economic competition in the market place, and business value. Analysis of the environment affecting business operations will be studied, as well as preparation of a preliminary business plan to meet the target consumers and a study of fundamental laws essential for entrepreneurs.

 

RAM1212  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                                                               3 (3-0-6)

               Smart Entrepreneurs

               แนวคิดและบทบาทที่สำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แนวทางการสร้างสรรค์งานวิจัยและการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรม การเรียนรู้และปรับตัวต่อการบริหารงานของผู้ประกอบการในบริบทสังคมดิจิทัล บทบาทของโลกออนไลน์ต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แนวทางการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ จิตสำนึกและจริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษาของผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ

              Important concepts and roles in science, engineering, and social sciences relevant to “smart” entrepreneurship. Included are research and development guidelines for industry, entrepreneurial development to become an innovation leader, learning and adapting to entrepreneurial management in a digital social context, the role of the online world for “smart” entrepreneurs, guidelines for using information for creativedevelopment, entrepreneurial mind and ethics, and case studies of successful entrepreneurs.

 

RAM1213  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ         3 (3-0-6)

               Local Wisdom and Innovation Development for Society and Economy

               ศึกษาที่มา ความหมาย ประเภท และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาพรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรม บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเน้นศึกษากรณีตัวอย่างในประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวโน้มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมในอนาคต

              A study of the background, meaning, classification and importance of local wisdom, the overview of Thai local wisdom from past to present, the relationship between local wisdom and innovation, and the role of local wisdom in economic value creation and sustainable social development, with anemphasis on case studies in Thailand, the Sufficiency Economy Philosophy, knowledge transfer of local wisdom, and the futuretrends of local wisdom and innovation.

 

RAM1214  วิถีวิทย์สู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG                                                      3 (3-0-6)

               Science, Technology, and Innovation (STI) for the BCG Economy Model

              ศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว การรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุลระหว่างการมีอยู่และใช้ไปเพื่อนำไปสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

              A study of science, technology, and innovation driving bio-economy, circular economy, and green economy, maintaining the resource and biodiversity bases for the balance between existence and utilization to contribute to sustainable development, strategies of agriculture and food, health and medicine, energy, biological material and chemistry, tourism, and the creative economy.

  

  1. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมื่องที่เข้มแข็ง

          3.1 ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา

RAM1301  คุณธรรมคู่ความรู้                                                                    3 (3-0-6)

               (RAM 1000)

               Morality and Knowledge  

               ศึกษาความเป็นมาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ หน้าที่พลเมือง วิถีคนรุ่นใหม่ หลักธรรมาภิบาล จิตสาธารณะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความรู้และแหล่งเรียนรู้ ต้านทุจริตศึกษา (วัยใสใจสะอาด)

               A study of the history and identity of Ramkhamhaeng University; morality, ethics, and code of conduct; citizenship; new generation ways; leadership in modern society; good governance; public mind; Sufficiency Economy Philosophy; knowledge and learning resources; anti-corruption education (Youngster with Good Heart)

 

RAM1302  การเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน                                          3 (3-0-6)

               Politics and Law in Daily Life

               ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและการเมือง การใช้สิทธิ เสรีภาพทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ นิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชน รวมถึงศึกษากฎหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

               A study of general knowledge of politics and the relationship between laws and government, exercise of people’s political rights and freedoms according to the

constitution, legal relations between the state and people and among people, including a study of laws essential for daily life and related topics.

 

RAM1303  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         3 (3-0-6)

               Science for Sustainable Development

               ศึกษาบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิตและการอยู่รอดในยุคโลกเปลี่ยนแปลงฉับพลัน วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตในแบบวิถีใหม่ การรู้เท่าทันโรคอุบัติใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตและการสร้างผลผลิตทางนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ พลังงานสะอาด เคมีและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรมเคมีและนาโนเทคโนโลยีอนาคต แนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและการเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่ การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรู้เท่าทันและการจัดการของเสียอย่างถูกวิธี

              A study of the role of science and technology for life and survival in the age of an abruptly changing world, science in New Normal living, understanding of emerging infectious diseases, science and technology for improving life quality and producing innovative products. Topics include geological changes, meteorology, astronomy, clean energy, chemistry and sustainable development goals, chemical innovation and future nanotechnology, guidelines for research in product development and adding value to natural and agricultural products, modern science and technology to increase production efficiency, conservation of nature and the environment, worthwhile uses of natural resources, environmentally friendly technologies, and awareness of good waste management practices in daily life.

 

          3.2 ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม

RAM1311  ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย                                          3 (3-0-6)

               Thai Local Art and Culture

               ศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อที่ส่งผลต่อการสร้างงานศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย รวมทั้ง ประเพณี ดนตรีนาฏศิลป์ หัตถกรรม การละเล่นพื้นบ้าน และ วรรณกรรม ตลอดจนผลกระทบของกระแสสังคม แนวทางในการอนุรักษ์งานศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย

               A study of art, culture, religions, and beliefs that affect the creation of Thai local art and culture, including traditions, music, dance, crafts, folk plays, and literature, and the impact of social currents on art, as well as guidelines for the conservation of Thai local arts and culture.

 

RAM1312  วัฒนธรรมร่วมสมัยกับการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล                       3 (3-0-6)

                Contemporary Culture and Digital Disruption

                การศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมร่วมสมัยท่ามกลางการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล ทักษะการปรับตัวและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและสังคมดิจิทัล ทักษะการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีในวัฒนธรรมดิจิทัล การศึกษาสีสันและวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อการตระหนักรู้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

               A study of the role of contemporary culture in the age of digital disruption. Students will learn skills needed for adaptability and living together in a multicultural and digital society, plus digital citizen identity skills in a digital culture. Included is the study of varieties and ways of life in a multicultural society through the lens of science, technology, and contemporary arts leading to the consciousness of cultural diversity at both local and global levels.

 

หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือกเสรี

BIO1105   หลักชีววิทยา                                                                        3(3–0–6)

                Principles  of  Biology

              ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการแมทาบอลิซึม และกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การสร้างโปรตีน การถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ การวิวัฒนาการ ศัพภวิทยา การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการสรีรวิทยาเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต

              Beginning course in biology, emphasizing on the major concepts of life. Topics include physical, chemical, and biological properties of living things, enzymes, metabolism, homeostasis, DNA, RNA, protein synthesis, heredity, evolution, embryology, taxonomy and basic physiology.

 

BIO1106   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                                                             1(0–3–2)

               Principles of Biology  Laboratory

               PR : BIO1105

               ปฏิบัติการชีววิทยาตามเนื้อหาของกระบวนวิชาหลักชีววิทยา

              This laboratory is supplementary to the topics in BIO1105.

 

CMS1103 เคมีพื้นฐาน                                                                           3(3-0-6)                              

              Fundamental Chemistry

              หลักการพื้นฐานทางเคมีว่าด้วยเรื่องโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติของแข็งและของเหลว อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เชิงเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

              Principles of chemistry including atomic structure, periodic table, chemical bonding, stoichiometry, properties of solids and liquids, thermochemistry, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base and introduction to organic chemistry.                                

 

CMS1104  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                                               1(0-3-2)

               Fundamental Chemistry Laboratory

              PR : CMS1103

              ฝึกปฏิบัติการในห้องทดลองเพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหากระบวนวิชา CMS1103

              Experiments are designed to supplement and demonstrate the principles in CMS1103.

 

COS1103  อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม                                        3(3–0–6)

              Algorithms and Programming Concepts

              การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  การสร้างอัลกอริทึมเพื่อการเขียนโปรแกรม  การออกแบบโปรแกรมจากบนลงล่าง  การแบ่งละเอียดทีละขั้น  การจำแนกโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อย วงจรการพัฒนาโปรแกรมแบบมีขั้นตอน  แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างและแบบเชิงอ็อบเจกต์

             Systematic problem solving, algorithms for programming, top down program design, stepwise refinement, program decomposition, program development life cycle (PDLC), structured and objected–oriented programming concepts.

 

ENS3101  ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์                                                3(2–2–5)

              English in the Field of Science

              ศึกษาลักษณะและฝึกอ่านงานเขียนประเภทตำรา วารสาร และรายงานในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คุ้นเคยกับลีลาการเขียน  รูปแบบของประโยค ศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไปที่ใช้กันอยู่เป็นประจำในข้อเขียนเหล่านี้

              A study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of science, with reading practice meant to familiarize students with important styles, sentence structures, technical terms and vocabulary.

 

ENS4101   ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์                                  3(2–2–5)

               Advanced English in the Field of Science

               ศึกษาลักษณะและฝึกอ่านงานเขียนประเภทตำรา  วารสาร  และรายงานในสาขาวิทยาศาสตร์  ในระดับสูงขึ้นไป  เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียน  รูปแบบของประโยค ศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป  รวมทั้งฝึกเขียนงานในด้านวิทยาศาสตร์

An advanced study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of science, with reading practice meant to familiarize students with important styles, sentence structures, technical terms and vocabulary including writing practice.

  

MTH1002 คณิตศาสตร์                                                                           3(3–0–6)

              Mathematics

             (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค)

             ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การประยุกต์ของอนุพันธ์ปริพันธ์และการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์  เมทริกซ์และตัวกำหนด  กฎของ  คราเมอร์

             Limits and continuity of functions, derivatives of functions, applications of derivatives, integrals and applications, differential equations and applications, matrices and determinants, Cramer’s rule.

 

**MTH1003   คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                              3(3–0–6)

                    Basic Mathematics

                     (ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์)

                    เซต  ตรรกศาสตร์  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบจำนวนจริง  เวกเตอร์  และเมทริกซ์ หลักการแจงนับและความน่าจะเป็น

                    Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting principle and probability.

 

MTH1007     แคลคูลัส                                                                              3(3–0–6)

                  Calculus

                   (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค)

                  เทคนิคของการหาปริพันธ์  เรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ  ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์  ปริพันธ์หลายชั้น  ลำดับและอนุกรม  อนุกรมกำลัง   

                  Techniques of integration, solid analytic geometry, functions of several variables and applications, multiple integrals, sequences and series, power series.          

 

MTH1101   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1                                               3(3-0-6)

                Calculus and Analytic Geometry I

                ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง ค่าเชิงอนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน ความเว้าและการเขียนกราฟ ความเร็วและความเร่ง อัตราการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ 

                Limit and continuity, derivatives, chain rule, implicit differentiation, higher order derivatives, differentials, antiderivatives, definite integrals, area between curves, derivatives and integrals of transcendental functions, indeterminate forms and LHospitals rule, extreme values, concavity and curve sketching, velocity and acceleration, related rate.

 

**MTH1102   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2                                         3(3-0-6)

               Calculus and Analytic Geometry II

               PR : MTH1101

               เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริมาตรโดยปริพันธ์ ลำดับและอนุกรม อนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย

               Techniques of integration, improper integrals, volume by integration, sequences and series, Taylor series, functions of several variables, limits and continuity of several variables functions, partial derivatives.

 

MTH1103 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1                                                             3(3–0–6)

              Calculus  for  Business I

              (ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)

              เซต จำนวนจริง ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และการประยุกต์

              Sets, real numbers, functions and graphs, limits and continuity, derivatives and their applications.

 

MTH1104 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 2                                                             3(3–0–6)

              Calculus  for  Business II

              PR : MTH 1103  

              (ไม่นับหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)

              ค่าเชิงอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์  ปริพันธ์จำกัดเขต  ฟังก์ชันลอการิทึมและฟังก์ชันเลขชี้กำลัง เทคนิคการหาปริพันธ์  แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร  เมทริกซ์และตัวกำหนด  กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น

              Differential and antiderivatives, definite integrals, logarithm and exponential functions, techniques of integration, differential calculus of functions of several variables, matrices and determinants, introduction to linear programming.

  

*MTH1201   คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์                                  3(3-0-6)

                  Mathematics for Computer Science

                   (สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

                  เวกเตอร์ การดำเนินการบนเวกเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้น การดำเนินการบนเมทริกซ์ กำหนดการเชิงเส้น ความน่าจะเป็น และความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

                  Vectors, vector operations, linear algebra, matrix operations, linear programming, probability, and conditional probability

 

MTH2001  แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1                                              3(3–0–6)

               Fundamental Concept in Mathematics I

                ตรรกศาสตร์  ระเบียบวิธีพิสูจน์โดยยกตัวอย่างจากเรื่อง เซต ความสัมพันธ์ฟังก์ชันและทฤษฎีจำนวน เซตจำกัดและเซตอนันต์

                Logics, methods of proof with examples that involve with sets, relations, functions and number theory, finite and infinite sets.

 

**MTH2103   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3                                           3(3-0-6)

                Calculus and Analytic Geometry III

                PR : MTH 1102

                เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ เส้นตรง ระนาบ ผิวกำลังสอง ความยาวส่วนโค้ง ค่าสุดขีด ปริพันธ์สองชั้น ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์สองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์สามชั้น ระบบพิกัดทรงกระบอก ปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอก ระบบพิกัดทรงกลม        และปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดทรงกลม

                Vector in 3-dimensional space, lines, planes, quadric surfaces, arc length, extremum, double integrals, polar coordinate system, double integral in polar coordinates, triple integrals, cylindrical coordinate system, triple integral in cylindrical coordinates, spherical coordinate system, and triple integral in spherical coordinates.

 

MTH2104   แคลคูลัสขั้นสูง 1                                                                       3(3–0–6)

                Advanced Calculus I

                PR : MTH 2103

               ทอพอโลยีเชิงเซตของจุด  ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง  อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมแมคลอรินและการประยุกต์  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร

               Point set topology, sequences and series of real numbers, power series, Taylor’s series and Maclaurin’s series and their applications, limits and continuity of functions of several variables.

 

MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์                                                                       3(3-0-6)

               Differential Equations

               สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ผลเฉลยในรูปแบบอนุกรมกำลัง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

              Ordinary differential equations of first order and applications, higher-order linear differential equations with constant coefficients and applications, linear differential equations with variable coefficients, power series solutions, system of linear differential equations, Laplace transform and applications, Fourier series and boundary value problems, an introduction to partial differential equations.

 

MTH2107 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1                                         3(3–0–6)

              Mathematical Methods for Physical Science I

              PR : MTH1102

              (สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี)

              ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน  การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน  การหาปริพันธ์และการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสูง  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์

              Functions of a complex variable, integration of complex functions, numerical integration and differentiation, first order ordinary differential equations, ordinary linear differential equations with higher order, and system of differential equations.

 

*MTH2201  ระบบจำนวน                                                                                3(3–0–6)

                 Number Systems

                 จำนวนธรรมชาติ  อันดับของจำนวนธรรมชาติ  จำนวนเต็ม  อันดับของจำนวนเต็ม  จำนวนตรรกยะ  อันดับของจำนวนตรรกยะ  จำนวนจริง  อันดับของจำนวนจริง  จำนวนเชิงซ้อน

                 Natural numbers, order of natural numbers, integers, order of integers, rational numbers, order of rational numbers, real numbers, order of real numbers, complex numbers.

 

**MTH2205  ทฤษฎีจำนวน 1                                                                         3(3-0-6)

                 Theory of Number I

                 จำนวนเต็ม ทฤษฎีบทพื้นฐานทางจำนวนเต็ม สมการไดโอแฟนไทม์เชิงเส้น สมภาค สมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ทฤษฎีบทวิลสัน ทฤษฎีบทแฟร์มาต์ ทฤษฎีบทออยเลอร์

                Integers, Fundamental theorems of integers, linear Diophantine equations, congruences, linear congruences, the Chinese remainder theorem, Wilson’s theorem, Fermat’s theorem, and Euler’s theorem

 

**MTH2206   ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1                                               3(3-0-6)

                Matrix Theory and Linear Algebra I

                เมทริกซ์ การดำเนินการขั้นมูลฐาน ตัวกำหนด เมทริกซ์ผกผัน เมทริกซ์มูลฐาน ระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ เซตอิสระเชิงเส้น เซตไม่อิสระเชิงเส้น ฐานและมิติ เวกเตอร์พิกัด ปริภูมิย่อย ปริภูมิเวกเตอร์แถว ปริภูมิเวกเตอร์แนวตั้ง ค่าลำดับชั้นของเมทริกซ์ การเปลี่ยนฐาน การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์

                Matrices, elementary operations, determinant of a matrix, inverse matrix, elementary matrices, system of linear equations, vector spaces, linearly independent sets, linearly dependent sets, basis and dimension, coordinate vectors, subspaces, row space, column space, rank of a matrix, change of basis, linear transformations, eigenvalues, eigenvectors, and applications.

 

MTH2207 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น                                                                     3(3–0–6)

               Introduction to Theory of Equations

               สมการพหุนามและรากของสมการพหุนามโดยเฉพาะสมการกำลังสาม  สมการกำลังสี่ การแบ่งแยกของราก ช่วงของรากและการประมาณค่าราก

               Polynomial equations and their roots, particularly cubic and biquadratic equations, separation roots, interval of roots and approximation.

 

*MTH2208 ทฤษฎีเซต                                                                                   3(3-0-6)

                Set Theory

                เซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ เซตจำกัดและเซตอนันต์ เซตเรียงอันดับบางส่วน

                Sets, functions and relations, finite and infinite sets, partially ordered sets.

 

MTH2601 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นพื้นฐาน                                                     3(3–0–6)

               Basic Combinatorics

               (ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์)

               หลักการนับเบื้องต้น การนำเข้าและตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

               Elementary principle of enumeration, principle of inclusion and exclusion, generating functions, recurrence relations, elementary graph theory.

 

MTH2604 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น                                                         3(3–0–6)

                Introduction to Combinatorics

                เทคนิคการนับพื้นฐาน  สัมประสิทธิ์ทวินาม  หลักรังนกพิราบ  หลักการนำเข้าและตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบธรรมดาและแบบชี้กำลัง  ความสัมพันธ์เวียนเกิด  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  ทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น

                Basic counting technique, binomial coefficient, the pegionhole principle, principle of inclusion–exclusion, ordinary and exponential generating functions, recurrence relations, introduction to graph theory, introduction to design theory.

 

MTH2605 เทคนิคการหาอรรถประโยชน์                                                             3(3–0–6)

               Utilization Techniques

               PR : MTH2206

               โครงสร้างและการจำแนกปัญหาอรรถประโยชน์ต่างๆ  แนวคิดของขั้นตอนวิธีและความเหมาะสม  แบบจำลองต่อเนื่อง  แบบจำลองเชิงเส้น  วิธีแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข การประยุกต์

               Structure and classification of utilization problems, the concepts of algorithm and heuristic, continuous models, linear models, method of branch–and–bound, some applications.

 

*MTH2606 วิยุตคณิต                                                                                      3(3-0-6)

                 Discrete Mathematics

                 การพิสูจน์แบบการลงมติ ภาษาของคณิตศาสตร์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อัลกอริทึม ขั้นตอนวิธีสำหรับการเข้ารหัสลับแบบกุญแจอสมมาตร วิธีการนับ สัมประสิทธิ์ทวินามและเอกลักษณ์เชิงการจัด การประยุกต์การวิเคราะห์ของอัลกอริทึม

                 Resolution proofs, language of mathematics, relational databases, algorithms, RSA public-key cryptosystem, counting method, binomial coefficients and combinatorial identities, applications to the analysis of algorithms.

 

MTH3105 แคลคูลัสขั้นสูง 2                                                                              3(3–0–6)

               Advanced Calculus II

               PR : MTH2104

               อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  ฟังก์ชันแกมมาและบีตา

               Derivatives and integrals of several variables, sequences and series of functions, improper integrals, Gamma and Beta functions.

 

MTH3107 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                                                                   3(3-0-6)

               Partial Differential Equations

               PR : MTH2106

               สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้น สมการกึ่งเชิงเส้น สมการเชิงเส้นอันดับสูง การจำแนกสมการอันดับสอง การลดรูปสมการ ปัญหาของสตูร์ม-ลีอูวิลล์ ปัญหาทางฟิสิกส์ และปัญหาที่มีตัวแปรมากกว่าสองตัวแปร

               First order partial differential equations, linear equations, quasi-linear equations, higher-order linear equations, classification of second order equations, reduction of equations, Sturm-Liouville,s problems, problem in physics and problems in higher dimensions.

 

MTH3204 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2                                                  3(3-0-6)

               Matrix Theory and Linear Algebra II

               PR : MTH2206

               ปริภูมิผลคูณภายใน ฐานเชิงตั้งฉากปกติ การแปลงเชิงเส้น ส่วนกลางและปริภูมิของพิสัยของการแปลงเชิงเส้น เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น ภาวะคล้าย ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม การทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉาก รูปแบบกำลังสองและการประยุกต์

                Inner product spaces, orthonormal bases, linear transformations, kernel and range space of a linear transformation, matrix representations of linear transformations, similarity, eigenvalues and eigenvectors, diagonalization, orthogonal diagonalization, quadratic forms and its applications.

  

MTH3205 ทฤษฎีจำนวน 2                                                                                3(3-0-6)

               Theory of Numbers II

               PR : MTH2205

               ลำดับฟิโบนักชี ระบบสมภาคเชิงเส้นที่มีสองตัวแปรและสามตัวแปร รากปฐมฐาน เลขชี้กำลังแบบทั่วไป เศษตกค้างกำลังสอง สัญลักษณ์แบบเลอจองค์ ทฤษฎีบทประกอบของ เกาส์ ส่วนกลับกำลังสอง สัญลักษณ์ยาโคบี เศษส่วนต่อเนื่อง สมการของเพลล์ ผลบวกของกำลังสองของจำนวนสองจำนวน

               The Fibonacci sequence, systems of linear congruences with two and three variables, primitive roots, universal exponents, quadratic residues, The Legende symbol, Gausss lemma, quadratic reciprocity, the Jacobi symbol, continued fractions, Pell,s equations, sum of two squares.

 

**MTH3206   พีชคณิตนามธรรม 1                                                                       3(3-0-6)

                Abstract Algebra I

               การดำเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปของชั้นเศษตกค้าง กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปวัฏจักร กรุปของโคเซต กรุปย่อยปกติ กรุปผลหาร สาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน ริง ฟีลด์

               Binary operations, groups, subgroups, group of residue classes, permutation groups, cyclic groups, group of cosets, normal subgroups, quotient groups, homomorphisms and isomorphisms, rings, integral domains, fields.

 

MTH3207  พีชคณิตบูลีน                                                                                  3(3–0–6)

                Boolean Algebra

                PR : MTH2001

                พีชคณิตของตรรกศาสตร์  พีชคณิตของเซต  พีชคณิตบูลีน  ริงบูลีน  วงจรสวิทช์และวงจรตรรกศาสตร์ 

               The algebra of logic, the algebra of sets, Boolean algebra, Boolean ring, switching circuit and logic circuit.

 

MTH3303 รากฐานเรขาคณิต                                                                            3(3–0–6)

               Foundations of Geometry

               การแปลงทางเรขาคณิต  โครงสร้างของเรขาคณิต  รากฐานเรขาคณิต  เซตของสัจพจน์และเรขาคณิตจำกัด เซตของสัจพจน์ในเรขาคณิตยุคลิด เรขาคณิตแบบยุคลิดที่เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม  เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด  เรขาคณิตเชิงภาพฉาย

               Geometric transformations, a hierachy of geometries, oundations of geometry, set of axioms and finite geometry, set of axioms for Euclidean geometry, Euclidean geometry of the polygon and circles, non–Euclidean geometry, and projective geometry.

 

MTH3304 ทอพอโลยีเบื้องต้น                                                                         3(3–0–6)

               Introduction to Topology

               PR : MTH2001 และ MTH2104

              ปริภูมิเมตริก  ปริภูมิเชิงทอพอโลยี  ฐานและฐานย่อย  เซตของจุดในปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิผลคูณแบบจำนวนจำกัด  ฟังก์ชันต่อเนื่องในปริภูมิเชิงทอพอโลยี  ความเชื่อมโยง ปริภูมิกระชับ  สัจพจน์แห่งการแบ่งแยก   

              Metric spaces, topological spaces, bases and subbases, point sets in topological spaces, finite product spaces, continuous functions in topological spaces, connectedness, compact spaces, axioms of separation.

 

MTH3306 เรขาคณิตการแปลง                                                                        3(3–0–6)

              Transformation Geometry

              PR : MTH3303

              ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากจุดสองจุดบนระนาบไปยังระนาบ  การแปลง  สมภาค  ความคล้ายและแนวความคิดเรื่องฟังก์ชัน  การสะท้อน  การเลื่อนทางขนาน  และการหมุน

              One-to-one functions from two points of the plane onto the plane, transformations, congruences, similarity and function concepts, reflections, translations, and rotations.

 

MTH3307  ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม                                                              3(3–0–6)

               Spherical Trigonometry                  

               เรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ  เรขาคณิตเชิงทรงกลม  สามเหลี่ยมเชิงขั้ว สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉากและสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียงและการแก้ปัญหาแบบมาตรฐานและการแก้ปัญหาแบบอื่นๆ ของสามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง  การประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมโลกและทรงกลมท้องฟ้า    

               Some topics from solid geometry, spherical geometry, polar triangle, right and oblique spherical triangles and standard solution, alternative solutions of oblique spherical triangles, application of the terrestrial and celestial sphere.

 

MTH3403  การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์                                                            3(3-0-6)

               Vector Analysis

               PR : MTH2103

              ปริภูมิยุคลิด เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ เคอร์ล ปริพันธ์ตามเส้น พิกัดเชิงเส้นโค้ง ทฤษฎีบทของกรีน สนามอนุรักษ์และอิสระจากวิถี ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทสโตกส์

              Euclidean spaces, gradient, divergence, curl, line integrals, curvilinear coordinates, Green’s theorem, conservative field and independent of paths, surface integrals, divergence theorem, Stoke’s theorem.

 

MTH3407  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1                                                               3(3–0–6)

               Numerical Analysis I

               PR : MTH2104  และ MTH2206

               การแทนจำนวนในเครื่องคอมพิวเตอร์และค่าคลาดเคลื่อน  การหารากของสมการแบบไม่เชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วงด้วยพหุนาม  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น      การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด  การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขเบื้องต้น  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์

              Number representation and errors, root finding of nonlinear equations, polynomial interpolation, numerical solution of systems of linear equations, least squares approximation, introduction to numerical differentiation and integration, numerical solution to differential equation.

 

MTH3503 ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ                                                     3(3–0–6)

              Fourier and Laplace Transforms       

              PR : MTH2106

              อนุกรมฟูเรียร์  ปริพันธ์ฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์  ผลการแปลงฟูเรียร์ไซน์และผลการแปลงฟูเรียร์โคไซน์  การประยุกต์ของผลการแปลงฟูเรียร์กับสมการเชิงอนุพันธ์  ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงลาปลาซผกผัน  การประยุกต์ของผลการแปลงลาปลาซกับสมการเชิงอนุพันธ์  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์  กลศาสตร์  วงจรไฟฟ้า  และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

              Fourier series, Fourier integral and its transform, Fourier sine and cosine transform, application of Fourier transform to differential equations, Laplace transform and inverse Laplace transform, applications of Laplace transform to differential equations, differential–equation systems, mechanics, electrical circuits and partial differential equations.

 

**MTH3506   คณิตศาสตร์ประยุกต์                                                              3(3–0–6)

                    Applied  Mathematics

                    PR : MTH1101

                    ความหมายและหลักการพื้นฐานของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงมิติ ระบบการวัด การประมาณค่า การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง และบทประยุกต์

                    Definition and principles of mathematical modelling, dimensional modelling, dimensional analysis, scale, approximating, validating models, and applications.

 

*MTH3507  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 1                                3(3-0-6)

                 Programming Package for Mathematics I

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และเทคนิคพื้นฐานของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

                 Study and practice about the fundamental principles and techniques of using basic programming packages for mathematics.

 

MTH3602 การแจงนับและการออกแบบ                                                       3(3–0–6)

               Enumeration and Design

               PR : MTH2604

               ทฤษฎีบทลากรองจ์  วิธีการแยกส่วน  การประยุกต์ใช้การแจงนับของลำดับ–กราฟต้นไม้– กราฟป่าไม้ – แนวเดินแบบสุ่ม  จัตุรัสละตินแบบตั้งฉากและระนาบเชิงภาพฉายแบบจำกัด  การออกแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ที่มีความสมดุลและสมมาตร  ระบบไตรภาคของสไตเนอร์

              The Lagrange theorem, decompositional methods, applications to enumeration of sequences–trees–forests–random walks, orthogonal Latin squares and finite projective planes, symmetric balanced incomplete block designs, Steiner triple systems.

 

MTH3603 ทฤษฎีรหัส                                                                             3(3–0–6)

              Coding Theory

              กรุป  ฟีลด์จำกัด  ปริภูมิเวกเตอร์  รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด  รหัสเชิงเส้น  รหัสแฮมมิ่ง  รหัสวัฏจักร  รหัส บี ซี เอซ  วิธีการเข้ารหัสและการถอดรหัสแบบต่างๆ

             Groups, finite fields, vector spaces, error-correcting codes, linear codes, Hamming codes, cyclic codes, BCH codes, various encoding and decoding schemes.

 

MTH3604 ทฤษฎีกราฟ 1                                                                      3(3–0–6)

              Graph Theory I

              PR : MTH2604

             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ  วิถีและระยะทางในกราฟ  ปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด  กราฟต้นไม้ ปัญหาการเชื่อมโยง  สภาพเชื่อมโยง  การจับคู่  ขั้นตอนวิธีในการหา  การจับคู่ใหญ่ที่สุดในกราฟสองส่วน  กราฟแบบออยเลอร์  ปัญหาการส่งจดหมายของบุรุษไปรษณีย์  กราฟแบบ  แฮมิลตัน  ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย  กราฟเชิงระนาบ

             An introduction to graphs, paths and distance in graphs, the shortest path problem, trees, the connector problem, connectivity, matchings, maximum matching algorithm for bipartite graphs, Eulerian graphs, the postman   problem, Hamiltonean graphs, the travelling salesman problem, planar graphs.

 

MTH3605 ทฤษฎีกราฟ 2                                                                       3(3–0–6)

              Graph Theory II

              PR : MTH3604

              การให้สีจุดยอด  การให้สีเส้นเชื่อม  ทฤษฎีกราฟค่าสุดขีด  กราฟระบุทิศทาง  ความเชื่อมโยงในกราฟระบุทิศทาง  กราฟระบุทิศทางแบบออยเลอร์  กราฟระบุทิศทางแบบแฮมิลตัน    ทัวร์นาเมนท์  ข่ายงาน

             Vertex colourings, edge colourings, extremal graph theory, directed graphs, connectedness in directed graphs, Eulerian directed graphs, Hamiltonean directed graphs, tournaments, networks.

 

MTH3606 กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น                                            3(3–0–6)

              Mathematical Linear Programming

             PR : MTH2206

             การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  ทฤษฎีการคำนวณแบบซิมเพล็กซ์  วิธีคำนวณแบบ        ซิมเพล็กซ์สำหรับกรณีตัวแปรที่มีขอบเขต  ภาวะคู่กัน  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว         การประยุกต์ปัญหากำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้นกับปัญหาการขนส่ง ปัญหาการไหลข่ายงาน  และปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์  และอุตสาหกรรม

            Mathematical formulation, theory of simplex method, simplex method for bounded variables, duality, sensitivity analysis, applications to transportation problems–network flows–interesting problems in economics and industry.

 

MTH3608 ทฤษฎีข่ายงาน                                                                       3(3-0-6)

               Network Theory

               PR : MTH2206, MTH3604

               ศึกษาปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด ปัญหาต้นไม้แผ่ทั่วต่ำสุด ปัญหาสายงานสูงสุด ปัญหาสายงานที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด ขั้นตอนวิธีแบบเอาท์ ออฟ คิลเตอร์ การจัดการโครงการด้วยวิธีวิถีวิกฤต และเพิร์ท การประยุกต์ ด้านการวิจัยดำเนินงานและคณิตศาสตร์เชิงการจัด

               Shortest path problems, minimum spanning tree problems, maximum flow problems, minimum cost-flow problems, Out-of-Kilter algorithms, project management with critical path method (CPM), program evaluation and review technique (PERT), applications to operation research and combinatorics.

 

MTH3610  ตัวแบบเชิงกำหนดทางคณิตศาสตร์                                            3(3–0–6)

               Mathematical Deterministic Models

               PR : MTH2206

               การประยุกต์ที่แสดงให้เห็นถึงการนำเอาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ 

               An application-oriented course that illustrates how various mathematical method and methods of optimization can be used to solve problems arising in business, industry and sciences.

 

MTH3611 ตัวแบบเฟ้นสุ่มเชิงคณิตศาสตร์                                                      3(3–0–6)

               Mathematical Stochastic Models

               PR : STA2003

              ตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น  เทคนิคและการประยุกต์ของโซ่มาร์คอฟ  ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินค้าคงคลัง  และทฤษฎีความเชื่อถือได้

              An introduction to probabilistic models, techniques and applications of Markov chains–queueing theory–inventory theory–reliability theory.

 

MTH4203 พีชคณิตนามธรรม 2                                                                    3(3-0-6)

              Abstract Algebra II

              ผลคูณตรงของกรุป ริง ฟีลด์ อินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ผลหารของอินทิกรัลโดเมน ไอดีลและ   ริงผลหาร สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของริง ริงพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟีลด์ภาคขยาย

              Direct product of groups, rings, fields, integral domains, field of quotients of an integral domain, ideals and quotient rings, ring homomorphisms and isomorphisms, polynomial rings, factorization of polynomials and introduction to extension fields.

 

MTH4303 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย                                                               3(3–0–6)

               Projective  Geometry

               PR : MTH3303          

              แนวความคิดเบื้องต้น อัตราส่วนไขว้ ทฤษฎีบทสามเหลี่ยมสองรูปของเดซาร์ก เซตฮาร์มอนิก ภาวะเชิงภาพฉาย อาวัตนาการ จุดโคนิกและเส้นโคนิก เรขาคณิตภาพฉายเชิงวิ เคราะห์

              Introductory concepts, cross ratio, Desargues’ two-triangle theorem, harmonic set, projectivity, involution, point conic and line conic, analytic projective geometry.

 

MTH4304 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์                                                                3(3–0–6)

               Differential  Geometry

               PR : MTH2103

               แนวคิดเกี่ยวกับเส้นโค้ง  ความโค้งและการบิด  ทฤษฎีของเส้นโค้งโดยวิธีการเชิงอนุพันธ์แนวคิดเกี่ยวกับพื้นผิว

               Concept of a curve, curvature and torsion, the theory of curves by differential methods, concept of a surface.

 

**MTH4403   ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน                                                          3(3–0–6)

                Functions of  a Complex Variable

                PR : MTH2104

                ระบบจำนวนเชิงซ้อน  การหาอนุพันธ์  การหาปริพันธ์  อนุกรมโลรองต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์  การส่งคงรูป

                Complex number systems, differentiation, integration, Laurent series, residue theorem with applications, and conformal mapping.

 

MTH4404 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1                                                    3(3–0–6)

                Introduction to Real Analysis I

                PR : MTH2104

                ระบบจำนวนจริง  ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง  ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง  ลิมิต และความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์  และปริพันธ์แบบรีมันน์  

                Real number systems, topology on real line, sequences and series of real numbers, limits and continuity, differentiation, and Riemann integration.

 

MTH4405 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 2                                                    3(3–0–6)

                Introduction  to  Real  Analysis II

                PR : MTH4404

                เซตของจุดในปริภูมิ n มิติ  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  การหาอนุพันธ์  ทฤษฎีบทของฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด และปริพันธ์หลายชั้น

                Point set in n–dimensional spaces, limits and continuity of function of several variables, differentiation, theorem on implicit function, extreme problems and multiple integrals.

 

MTH4407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  2                                                           3(3–0–6)

              Numerical  Analysis II

              PR : MTH3407

              การหาปริพันธ์และอนุพันธ์เชิงตัวเลข  ปัญหาค่าเริ่มต้นสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  ปัญหาค่าขอบสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

              Numerical integration and differentiation, initial value problems for ordinary differential equations, boundary value problems for ordinary differential equations and partial differential equations.

 

*MTH4408 การวิเคราะห์เชิงซ้อน                                                               3(3-0-6)

               Complex Analysis

              จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ปริพันธ์เชิงซ้อน

              Complex numbers, complex functions, analytic functions as mappings, complex integration.

 

MTH4506 อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ                                                  3(3–0–6)

              Fourier Series and Boundary Value Problems

              PR : MTH3107          

              อนุกรมฟูเรียร์  อนุกรมฟูเรียร์ไซน์และโคไซน์  การขยายช่วงของฟังก์ชัน  การหาค่าของอนุกรม  อนุกรมฟูเรียร์ในรูปเชิงซ้อน  ปริพันธ์ฟูเรียร์  สมบัติการลู่เข้าอย่างสม่ำเสมอ การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของอนุกรมฟูเรียร์  การแก้ปัญหาค่าขอบในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม

              Fourier integrals, Fourier sine and cosine integrals, period extension of functions, series evaluation, Fourier series in complex form, uniform convergence property, Fourier series differentiation and integration, boundary value problems in rectangular, cylindrical and spherical coordinates.

 

*MTH4507 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 2                                3(3-0-6)

             Programming Package for Mathematics II

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

             Study and practice on the principles and techniques of application of mathematic programming packages to solve mathematical problems.

 

MTH4607 การลำดับขั้นตอน                                                                    3(3–0–6)

             Scheduling

             PR : MTH3608 หรือ MTH3610

             ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับสำหรับการกำหนดงานของเครื่องจักรแบบเดี่ยว  แบบขนานและโฟลว์ชอฟ  ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ในเรื่องการลำดับขั้นตอนและสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโรงงาน  การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงการจัดในการพัฒนาขั้นตอนวิธี และความซับซ้อน

             Sequencing algorithms for scheduling tasks on single machine, parallel machines and flow shops, applications to scheduling computers and manufacturing facilities, combinatorial techniques used in algorithm development and complexity.

 

MTH4608 ทฤษฎีการแข่งขัน                                                                    3(3–0–6)

             Competing Theory

             PR : MTH3606

             วิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสถานการณ์การแข่งขันที่เกิดขึ้นทางด้านสังคมเศรษฐกิจ  การเมือง  ความขัดแย้งทางการทหาร  ทฤษฎีการแข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขันแบบไม่จำกัด  การแข่งขันแบบการแบ่งแยก  การแข่งขันแบบพหุนาม  และการแข่งขันแบบคอนเวกซ์

              An introduction to the analysis, through appropriate mathematical models of competitive situations such as those arising in social–economics–political–military conflict, the theory of competition such as infinite–separated–binomial–convex competitions.

 

MTH4903 สัมมนา                                                                               1(0–3–2)

              Seminar

              (ต้องสอบผ่านได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต)

              อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และนักศึกษาต้องมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

             A discussion and presentation on a variety of mathematical problems.

 

MTH4904 โครงงาน                                                                                2(0–6–6)

             Project

             (ต้องสอบผ่านได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร์)

             นักศึกษาทำการค้นคว้าวิจัยหรือเสนอโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ต้องมีการรายงานโดยการเขียนและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

             Research or project involving mathematics. Report and presentation must be submitted.

 

PHY1105  ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย                                                              3(3-0-6)

             University Physics

             จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมและระบบอนุภาคการเคลื่อนที่แบบหมุน กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด คลื่นและเสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง และฟิสิกส์ยุคใหม่

             Kinetics and dynamics of a particle, work and energy, momentum and system of particles, rotational motions, fluid mechanics, oscillatory motion, wave and sound, heat and thermodynamics, electricity and magnetism, direct current circuit, electromagnetic wave, light, and ,modern physics

 

PHY1106  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย                                                  1(0–3–2)

              University Physics Laboratory

              PR  :  PHY1105

การทดลองบางเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา PHY1105

Some experiments related to PHY1105

  

SCI3001  ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 1                                          3(3-0-6)

             nternational Language for Science I

            การฝึกฟังและฝึกสนทนาตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่กำหนดเพื่อให้ผู้เรียน สื่อสารเป็นภาษาพูด รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์

            Listening practice and conversation, practice with the given objectives and the given circumstances, to aid the students communicate in English including scientific and academic presentations.

 

SCI4001 ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 2                                          3(3-0-6)

             International Language for Science II

             การฝึกทักษะในการอ่าน เพื่อให้สามารถอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นความสามารถในการจับใจความสำคัญและรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ศึกษาวิธีการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ รวมถึงการฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาต่างๆ

             Practice reading skills meant to be able to read academic articles in the field       of science and technology, focusing on the ability to read the main idea and details, study of the writing styles for grammatically correct English including writing practice in various academic styles.

 

STA2003   หลักสถิติ                                                                                      3(3-0-6)

              Principles of Statistics

              การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว

              Frequency distribution, measures of central tendency, dispersion, elementary probability theory, random variables and probability distribution, elementary sampling theory, estimation, hypothesis testing, linear regression and correlation, one way analysis of variance.

 

**STA2004  สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น                                                               3(3–0–6)

              Introduction to Statistical Analysis

              ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่สำคัญ ทฤษฎีการ ชักตัวอย่างและการประมาณ          ค่าพารามิเตอร์ ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพาราเมตริก

              Probability and probability distribution, random distributions, sampling theory and estimation, confidence interval, hypothesis test, regression and correlation, analysis of variance and analysis of covariance, Chi–square test, nonparametric statistics.

 

STA3101 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1                                                            3(3–0–6)

             Probability Theory I

             PR : MTH1102

            ปริภูมิความน่าจะเป็น  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง  การแจกแจงตามขอบและมีเงื่อนไข  ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม  การคาดหมาย    เชิงคณิตศาสตร์และมีเงื่อนไข  ความเป็นอิสระ  อสมการเชฟบีเชฟ  สหสัมพันธ์

            Probability space, probability theory, random variables, discrete and continuous distribution, marginal and conditional distribution, cumulative distribution function, mathematical and conditional expectation, independence, Chevbyshev’s inequality, correlation.

 

STA3102   ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2                                                            3(3–0–6)

              Probability Theory II

             PR : STA3101 และ MTH2103

             ศึกษาการแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่สำคัญ  โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์  การแปลงตัวแปรสุ่ม  สถิติอันดับ  กฎของตัวอย่างขนาดใหญ่  ทฤษฎีแนวโน้มสู่ส่วนกลาง

             Important distribution, moment and moment generating function, transformation of random variable, order statistics, the law of large numbers, Central Limit Theorem.

 

STA4101 ทฤษฎีสถิติ 1                                                                                  3(3–0–6)

             Theory Statistics I

             PR : STA3102

             ชุดลำดับของตัวเลขสุ่ม  การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม  ขีดจำกัดของการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีแนวโน้มสู่ส่วนกลาง  ตัวสถิติที่แทนพารามิเตอร์ได้อย่างพอเพียง  การประมาณค่าแบบจุด  อสมการของราว–คราเมอร์  การประมาณโดยวิธีทำให้ฟังก์ชันร่วมมีค่าสูงสุด ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการตัดสินใจ  กระบวนการประมาณค่าแบบเบยส์  การประมาณค่าโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดของตัวแบบถดถอย  และการประมาณค่าแบบช่วง

            Sequence of random variables, stochastic convergences, limiting distribution, Central Limit Theorem, sufficient statistics, point estimation, the Rao–Cramer inequality, maximum likelihood estimate of parameter, decision functions, Bayesian procedures, least square estimate of a regression model, and interval estimation.

 

STA4102   ทฤษฎีสถิติ 2                                                                                  3(3–0–6)

             Theory  Statistics II

             PR  : STA4101

             การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม  ทฤษฎีของเนย์เมน–เพียร์สัน  การทดสอบที่มีกำลังสูงสุด       การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น  การทดสอบสถิติสำหรับกลุ่มประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติและแบบอื่นๆ  การทดสอบสถิติสำหรับสองกลุ่มประชากรขึ้นไป  การวิเคราะห์ความแปรปรวน

             Distributions of some important random variables, Neyman–Pearson lemma most powerful test, likelihood ratio test, general procedure for developing tests both in normal phenomena and others, test of two and more parameters, analysis and variance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos