• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาโทคณิตศาสตร์  จำนวน  15  หน่วยกิต  

            ภาควิชาคณิตศาสตร์กำหนดให้นักศึกษาต่างสาขาและนักศึกษาต่างคณะที่ประสงค์จะเลือกเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาโทให้เลือกเรียน  MTH2xxx  ขึ้นไปจำนวน  15  หน่วยกิต

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th