• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ข (แผน ข ไม่มีวิชาโท)  

 ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1                           หน่วยกิต
BIO1105 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)
CMS1101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6)
ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
LIS1003 การใช้ห้องสมุด  1(1-0-2)
MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  3(3-0-6)
RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3-0-9)
THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน 3(3-0-6)
                                                                             รวม 19 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2                          หน่วยกิต
BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2)
CMS1107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2)
CMS1102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)
INT1001 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-6)
ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป 3(2-2-5)
MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6)
PHY1101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
เลือก 2 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 2 หน่วยกิต
ART1003 ศิลปวิจักษณ์ 2(2-0-4)
GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ 2(2-0-4)
MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์ 2(2-0-4)
                                                                             รวม 19 หน่วยกิต


ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1                             หน่วยกิต
CMS1108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2   1(0-3-2)
MTH2001 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6)
PHY1102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
PHY1103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

เลือก 1 วิชา จากวิชาต่อไปนี้ 
ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
SCI3001 ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)

เลือก 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต
MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-9)
MKT2101 หลักการตลาด 3(3-0-9)

เลือก 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต
LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
POL1101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
                                                                                รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2                             หน่วยกิต
PHY1104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
MTH2002 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
MTH2104 แคลคูลัสขั้นสูง 1 3(3-0-6)
MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
MTH2206 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)

เลือก 1 วิชา  จากวิชาต่อไปนี้ 
ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
SCI4001 ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์2 3(3-0-6)

เลือก 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต
HIS1002 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6)
HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม 3(3-0-6)
PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6)
PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น 3(3-0-6)
                                                                              รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1                      หน่วยกิต
MTH2205 ทฤษฎีจำนวน 1 
STA2003 หลักสถิติ 3(3-0-6)
MTH3204 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
MTH3206 พีชคณิตนามธรรม1 3(3-0-6)
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3-0-6)

                                                                              รวม 15 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2                     หน่วยกิต
STA2004 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น 3(3-0-6)
MTH3105 แคลคูลัสขั้นสูง 2 3(3-0-6)
MTH3304 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6)
MTH3403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6) 
MTHxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3-0-6)

                                                                              รวม 15 หน่วยกิต


ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1                       หน่วยกิต
MTH3107 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  3(3-0-6)
MTH3407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 3(3-0-6) 
MTH4203 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6)
MTH4903 สัมมนา 1(0-3-2)
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3-0-6)
XXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
                                                                              รวม 16 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2                        หน่วยกิต
MTH4403 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน  3(3-0-6)
MTH4404 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้อนต้น 1 3(3-0-6)
MTH4904 โครงงาน 2(0-6-6)
XXXxxxx วิชาบังคับเลือก 3(3-0-6)
XXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
                                                                              รวม 14 หน่วยกิต 


รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แผน ข.
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
**RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3–0–9)
                  (Knowledge and Morality)

เลือก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3–0–9)
               (Introduction to Business)
MKT2101 หลักการตลาด 3(3–0–9)
               (Principles of Marketing)

เลือก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
**LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3–0–6)
                  (Introduction to Law)
POL1101 การเมืองการปกครองไทย 3(3–0–6)
              (Thai Politics and Government)
**PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป 3(3–0–6)
               (General Psychology)
**SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3–0–6)
               (Introduction to Sociology and Anthropology)

(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
LIS1003 การใช้ห้องสมุด2 1(1–0–2)
            (Using the Library)

เลือก 2 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
ART1003 ศิลปวิจักษณ์ 2(2–0–4)
             (Art Appreciation)
**GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ 2(2–0–4)
             (Sports and Exercise for Health)
MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์ 2(2–0–4)
             (Music Appreciation)

เลือก 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
**HIS1002 อารยธรรมตะวันออก 3(3–0–6)
              (Eastern Civilization)
**HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 3(3–0–6)
              (Foundations of Thai Culture)
PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม 3(3–0–6)
             (Principles for Living in a Society)
PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น 3(3–0–6)
             (Introduction to Philosophy)
PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น 3(3–0–6)
            (Introduction to Buddhism)

(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
**INT1001 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2–2–6)
             (Fundamental of Information Technology)
**STA2003 หลักสถิติ 3(3–0–6)
             (Principles of Statistics)

(1.4) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
**ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3(2–2–5)
              (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
**ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป 3(2–2–5)
              (English Sentences and Vocabulary in General Use)
THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน 3(3–0–6)
             (Preparation for Speech and Writing)


(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
(2.1) วิชาแกน   32 หน่วยกิต
BIO1105 หลักชีววิทยา 3(3–0–6)
              (Principles of Biology)
BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0–3–2)
              (Principles of Biology Laboratory)
CMS1101 เคมีทั่วไป 1 3(3–0–6)
              (General Chemistry I)
CMS1102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)
              (General Chemistry II)
CMS1107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0–3–2)
              (General Chemistry Laboratory I)
CMS1108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0–3–2)
              (General Chemistry Laboratory II)
**MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3–0–6)
              (Calculus and Analytic Geometry I)
**MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3–0–6)
              (Calculus and Analytic Geometry II)
PHY1101 ฟิสิกส์ 1 3(3–0–6)
              (Physics I)
PHY1102 ฟิสิกส์ 2 3(3–0–6)
              (Physics II)
PHY1103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0–3–1)
              (Physics Laboratory I)
PHY1104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0–3–1)
              (Physics Laboratory II)

เลือก 3 หน่วยกิต จาก วิชาต่อไปนี้
ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์ 3(2–2–5)
              (English in the Field of Science)
*SCI3001 ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3–0–6)
              (International Language for Science I)

เลือก 3 หน่วยกิต จาก วิชาต่อไปนี้
ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ 3(2–2–5)
              (Advanced English in the Field of Science)
*SCI4001 ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3–0–6)
              (International Language for Science II)

(2.2) วิชาเฉพาะด้าน  69 หน่วยกิต
(2.2.1) วิชาบังคับ  57 หน่วยกิต
**MTH2001 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 3(3–0–6)
                 (Fundamental Concept in Mathematics I)
MTH2002  แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์  II  3(3-0-6)
                (Fundamental Concept in Mathematics II) 
**MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3–0–6)
                  (Calculus and Analytic Geometry III)
MTH2104  แคลคูลัสขั้นสูง 1 3(3–0–6)
                 (Advanced Calculus I)
**MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3–0–6)
                 (Differential Equations)
**MTH2205 ทฤษฎีจำนวน 1 3(3–0–6)
                  (Theory of Numbers I)
**MTH2206 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3–0–6)
                  (Matrix Theory and Linear Algebra I)
MTH3105 แคลคูลัสขั้นสูง 2  3(3-0-6)
               (Advanced Calculus II) 
MTH3107  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  3(3-0-6) 
               (Partial Differenctial Equations) 
**MTH3204 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3–0–6)
                  (Matrix Theory and Linear Algebra II)
**MTH3206 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3–0–6)
                  (Abstract Algebra I)
MTH3304 ทอพอโลยีเบื้องต้น  3(3-0-6)
               (Introduction to Topology) 
**MTH3403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3–0–6)
                  (Vector Analysis)
MTH3407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 3(3–0–6)
               (Numerical Analysis I)

**MTH4203 พีชคณิตนามธรรม 2  3(3-0-6๗
                (Abstract Algebra II) 
MTH4403 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน 3(3–0–6)
               (Functions of a Complex Variable)
MTH4404 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1 3(3–0–6)
               (Introduction to Real Analysis I)
MTH4903 สัมมนา 1(0–3–2)
               (Seminar)
MTH4904 โครงงาน 2(0–6–6)
              (Project)
STA2004 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น 3(3–0–6)
              (Introduction to Statistical Analysis)

 (2.2.2) วิชาบังคับเลือก 12 หน่วยกิต
เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
COS1103 อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม 3(3–0–6)
              (Algorithms and Programming Concepts)
MTH2207 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น 3(3–0–6)
              (Introduction to Theory of Equations)
MTH2604 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น 3(3–0–6)
              (Introduction to Combinatorics)
MTH2605 เทคนิคการหาอรรถประโยชน์ 3(3–0–6)
              (Utilization Techniques)
              PR : MTH2206
**MTH3205 ทฤษฎีจำนวน 2 3(3-0-6)
              (Theory of Numbers II)
              PR : MTH2205
MTH3207 พีชคณิตบูลีน 3(3–0–6)
              (Boolean Algebra)
              PR : MTH2001
MTH3303 รากฐานเรขาคณิต 3(3–0–6)
              (Foundations of Geometry)
MTH3306 เรขาคณิตการแปลง 3(3–0–6)
              (Transformation Geometry)
              PR : MTH3303
MTH3307 ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม 3(3–0–6)
              (Spherical Trigonometry)
MTH3503 ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ 3(3–0–6)
              (Fourier and Laplace Transforms)
              PR : MTH2106
MTH3506 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3–0–6)
              (Applied Mathematics)
              PR : MTH2106
MTH3602 การแจงนับและการออกแบบ 3(3–0–6)
             (Enumeration and Design)
             PR : MTH2604
MTH3603 ทฤษฎีรหัส 3(3–0–6)
              (Coding Theory)
MTH3604 ทฤษฎีกราฟ 1 3(3–0–6)
              (Graph Theory I)
              PR : MTH2604
MTH3605 ทฤษฎีกราฟ 2 3(3–0–6)
              (Graph Theory II)
              PR : MTH3604
MTH3606 กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น 3(3–0–6)
              (Mathematical Linear Programming)
               PR : MTH2206
**MTH3608 ทฤษฎีข่ายงาน 3(3-0-6)
              (Network Theory)
              PR : MTH2206, MTH3604
MTH3610 ตัวแบบเชิงกำหนดทางคณิตศาสตร์ 3(3–0–6)
              (Mathematical Deterministic Models)
              PR : MTH2206
MTH3611 ตัวแบบเฟ้นสุ่มเชิงคณิตศาสตร์ 3(3–0–6)
              (Mathematical Stochastic Models)
               PR : STA2003
MTH4303 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3(3–0–6)
               (Projective Geometry)
               PR : MTH3303
MTH4304 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(3–0–6)
              (Differential Geometry)
              PR : MTH2103
MTH4405 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 2 3(3–0–6)
               (Introduction to Real Analysis II)
               PR : MTH4404
MTH4407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2 3(3–0–6)
              (Numerical Analysis II)
              PR : MTH3407
MTH4506 อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ 3(3–0–6)
              (Fourier Series and Boundary Value Problems)
              PR : MTH3107
MTH4607 การลำดับขั้นตอน 3(3–0–6)
              (Scheduling)
              PR : MTH3608 หรือ MTH3610
MTH4608 ทฤษฎีการแข่งขัน 3(3–0–6)
              (Competing Theory)
              PR : MTH3606
STA3101 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3(3–0–6)
              (Probability Theory I)
              PR : MTH1102
STA3102 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 3(3–0–6)
              (Probability Theory II)
              PR : STA3101 และ MTH2103
STA4101 ทฤษฎีสถิติ 1 3(3–0–6)
              (Theory Statistics I)
              PR : STA3102
STA4102 ทฤษฎีสถิติ 2 3(3–0–6)
              (Theory Statistics II)
              PR : STA4101

 

(3)    หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต
         นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามที่สนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos