• 023108388
  • จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
                                                                    จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
**LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3–0–6)
                 (ห้าม นศ.นต.ลงทะเบียน)
                 (Introduction to Law)
                 ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกำหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน และกระบวนการ ยุติธรรม
                 A study of the nature of law; the classification of law; law enforcement; persons and capacity; rights and their exercise; period of personality; person determination; juristic persons’ capacity; family; succession; property; and judicial process.

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3–0–9)
               (Introduction to Business)
               ศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะของเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริหาร การผลิต การตลาด การเงินและการบัญชี
              A study of types and the importance of business, the impact of business environment, types of ownership, the main functions of servicing, production marketing, finance and accounting.


MKT2101 หลักการตลาด 3(3-0-9)
              (Principals of Marketing)
              ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ บทบาทและหน้าที่ของ การตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดเฉพาะเรื่อง
              A study of the meaning, importance roles and functions of marketing to economics and social: marketing institution, marketing environments, marketing systems, consumer behavior, market segmentation, marketing mix’s strategy and specific marketing topics.


POL1101  การเมืองการปกครองไทย 3(3–0–6)
              (Thai Politics and Government)
              ศึกษาสถาบัน และกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์การปกครองของไทยโดยสังเขป การปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ทั้งทางทฤษฎีและพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่งรวมถึงสถาบันกษัตริย์ รัฐสภา รัฐบาล ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถิ่น
               Political institution and government in Thailand; brief historical background of Thai government; government under constitutional system since 1932 A.C. to the present time; theoretical and behavioral analysis of Thai political institutions including the monarch, the parliament, the government, the courts, political parties, the government administration and the local government.


**PSY1001  จิตวิทยาทั่วไป 3(3–0–6)
                 (General Psychology)
                 ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ ความคิด ความจำ อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
                Study history of psychology, the psychological investigation, psychological basic of behaviors, sensation, perception, human development, learning, thinking, memory, emotion and motivation, intelligence, personality, social behavior, etc. to apply for daily life.

**RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3–0–9)
                  (Knowledge of Morality)
                  ความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การนำหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยความรู้และเป็นคนดีของสังคมไทยมีสำนึกที่จะดูและรับผิดชอบสังคมไทย
                  The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and ethical, the relationships between knowledge and morality, the fostering of individual virtues alongside the fostering of the social virtues, the principles of good governance, the use of the philosophy of the sufficiency economy in actual life, the fostering of a public mind leading to an awareness of the need to conserve natural resources,
to protect the environment and sources of energy to the end that graduates will have the qualities of being knowledgable and socially good persons who will take responsibility for Thai society.


**SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3–0–6)
                  (Introduction to Sociology and Anthropology)
                  ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และปรากฎการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนา การจัดการธุรกิจ และการวางนโยบายและแผนสังคม
                  A sociological and anthropological study of the scope of matter concerning man, society, culture as well as socio-cultural phenomena, including human ecology, Thai culture, local identity and wisdom, ASEAN cultures, global culture and globalization, socio-cultural change and the application of knowledge to development, business management, social policy and planning etc.

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษศาสตร์

ART1003 ศิลปวิจักษณ์ 2(2–0–4)
              (Art Appreciation)
              ศึกษาศิลปะสำคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณจนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบัน เน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
                A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and style of each type of art, the conveyance of art
appreciation, and artistic creativity.


**GAS1001  กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ 2(2–0–4)
                  (Sports and Exercise for Health)
                  ศึกษาความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ ชนิด และหลักการ เล่นกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกัน การปฐมพยาบาล และการฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
                  A study of meaning, importance, pattern, type and principle in sports and exercise for health. Promotion and testing in physical fitness. Prevention, first aids and rehabilitation from sports injuries.


**HIS1002  อารยธรรมตะวันออก 3(3–0–6)
                  (Estern Civilization)
                  ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการและความสำเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการตอบสนองต่อการท้าทายของอารยธรรมตะวันตกที่ครอบงำใลกยุคใหม่
                  A study of the origins, developments and achievements of Eastern civilization, from antiquity to modern times. Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance in modern times.


**HIS1201  พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 3(3–0–6)
                  (Foundations of Thai Culture)
                  ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
                  A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times. Emphasis is placed on unique characteristics of political, economic, social and cultural developments.


LIS1003  การใช้ห้องสมุด 1(1–0–2)
              (Using the Library)
              บทบาท ลักษณะ และหน้าที่ของห้องสมุดและสถาบันที่ใช้เป็นแหล่งสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้ารูปแบบของทรัพยากรแต่ละประเภท ศึกษาวิธีการค้นหา รวบรวม และวิเคราะห์ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อการเรียนรู้ และเรียบเรียงความรู้ตามวิธีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
              A study of the characteristics, roles and functions of libraries and information agencies, as well as information resources and their organization and use and emphasizing the methods of library research.


MSA1003  ดนตรีวิจักษณ์ 2(2–0–4)
               (Music Appreciation)
                ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานอันจำเป็นแก่การฟังผลงานของ นักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆเน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
               A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical development, understanding musical composition in order to appreciate works of the world masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the development and knowledge of Thai music.


PHI1000  หลักการดำรงชีวิตในสังคม 3(3–0–6)
               (Principles for Living in a Society)
                ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ การแสวงหาคุณค่า การเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต บ่อเกิดและความจำเป็นของจริยธรรมในสังคม
                A study of human nature. the search for values, the cultivation of values for human life, the source and necessity of morality in society.


PHI1003  ปรัชญาเบื้องต้น 3(3–0–6)
              (Introduction to Philosophy)
               ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่างๆของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ สมัยโบราณถึงปัจจุบัน
              A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics, Ethics and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to modern times.


PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น 3(3–0–6)
             (Introduction to Buddhism)
             ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แนวคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องศีลธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เหตุแห่งความเจริญและความเสื่อมของบุคคลและศาสนา แนวการปฏิบัติตนตามพระพุทธศาสนาและประโยชน์จากการปฏิบัติ
             A study of general knowledge of Buddhism; Buddhist teaching on morality, education, economics, politics and society and the causes of rise and fall of a person and the religion; Buddhist practices and it’s benefits.

 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

**INT1001  พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2–2–6)
                 (Fundamental of Information Technology)
                 พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทางด้านไอที การนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การปกครอง และเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ การจัดการข้อมูลเสียงและภาพในมิติทางคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ระบบสื่อสารและตัวกลางการส่งผ่าน ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
                 Foundations of basic information technologies, IT developments, the social, political and economic implications of IT, the hardware infrastructure of computers, the different types of software, the digitizer of audio and images, the fundamental of communication systems and transmission media, IT trend and future of technologies.


**STA2003  หลักสถิติ 3(3–0–6)
                  (Principles of Statistics)
                  PR : MTH1003 หรือ MTH1101
                  การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การกระจาย ความเบ้และความสูงของยอดโค้ง ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรเชิงสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา เลขดัชนี
                  Frequency distribution, measures of central tendency, dispersion, skewness and kurtosis, elementary probability theory, random variables and probability distribution, elementary sampling theory, estimation, hypothesis test, linear regression and correlation, time series, index number.

 

1.4 กลุ่มวิชาภาษา

**ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3(2–2–5)
                  (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
                  ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ
                  A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in a daily life, with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence continuance with punctuation and conjunctions.


**ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและคำศัพท์ทั่วไป 3(2–2–5)
                  (English Sentences and Vocabulary in General Use)
                  ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่างๆ
A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an understanding of sentence structure and components, with the emphasis on sentence continuance with punctuation and conjunctions.


THA1003  การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน 3(3–0–6)
               (Preparation for Speech and Writing)
               ศึกษาหลักเกณฑ์การเตรียมเพื่อพูดและเขียน การเตรียมหัวข้อเรื่อง การเตรียมโครงเรื่อง และวิธีนำเสนอเพื่อให้สื่อสารความคิดได้ถูกต้องและตรงเป้าหมาย ศึกษาการใช้คำ การผูกประโยค การลำดับความคิดสำหรับการพูดและเขียน
               A study of the principles of preparation for speaking and writing in order to communicate the correct thought and main idea, with emphasis on the development of topics, outlines and techniques, as well as a study of using words, sentences and order.


2. หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือกเสรี

BIO1105 หลักชีววิทยา 3(3–0–6)
              (Principles of Biology)
              ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ เข้าใจถึงกระบวนการ แมทาบอลิซึม และกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การสร้างโปรตีน การถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ การวิวัฒนาการ ศัพภวิทยา การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการสรีรวิทยา เบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต
              Beginning course in biology, emphasizing on the major concepts of life. Topics include physical, chemical, and biological properties of living things, enzymes, metabolism, homeostasis, DNA, RNA, protein synthesis, heredity, evolution, embryology, taxonomy and basic physiology.


BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0–3–2)
              (Principles of Biology Laboratory)
               PR : BIO1105
               ทำปฏิบัติการเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการแมทาบอลิซึม และกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การสร้างโปรตีน การถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ การวิวัฒนาการ ศัพภวิทยา การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการสรีรวิทยาเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต
               This laboratory is supplementary to the topics in BIO1105 (BY115).


CMS1101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)
               (General Chemistry I)
               ทฤษฎี กฎ และหลักการขั้นพื้นฐานทางเคมี ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างอะตอม ตารางพีริออดิก พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย การเปลี่ยนสถานะ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์และจลนพลสาสตร์เชิงเคมี
               Fundamental theories, rule and principles of chemistry including atomic structure, periodic table, chemical bonding, properties of gases, solids, liquids and solutions, changes of states, chemical equilibrium, thermodynamics and chemical kinetics.


CMS1102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)
              (General Chemistry II)
               PR : CMS1101
               หลักการและทฤษฎีทางเคมีที่สำคัญ โดยเน้นทางเคมีไฟฟ้า สมบัติพีรีออดิก ธาตุตัวแทน โลหะกึ่งโลหะ และอโลหะ ธาตุแทรนซิซัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม
               Important principles and theories of chemistry, emphasized on electrochemistry, periodic properties, representative elements, metals, metalloids and nonmetals, transition elements, introduction to organic chemistry, nuclear chemistry and environmental chemistry.


CMS1107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2)
               (General Chemistry Laboratory I)
               PR : CMS1101
               ฝึกปฏิบัติการในห้องทดลองเพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหากระบวนวิชา CMS1101
               Experiments are designed to supplement and demonstrate the principles in CMS1101.


CMS1108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2)
               (General Chemistry Laboratory II)
               PR : CMS1102 และ CMS1107
               ทำการทดลองเพื่อสนับสนุนและให้สอดคล้องกับเนื้อหากระบวนวิชา CMS1102
               Experiments are designed to supplement and demonstrate the principles in CMS1102.


COS1103 อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม 3(3–0–6)
              (Algorithms and Programming Concepts)
              การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การสร้างอัลกอริทึมเพื่อการเขียนโปรแกรม การออกแบบโปรแกรมจากบนลงล่าง การแบ่งละเอียดทีละขั้น การจำแนกโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อย วงจรการพัฒนาโปรแกรมแบบมีขั้นตอน แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างและแบบเชิงอ็อบเจกต์
              Systematic problem solving, algorithms for programming, top down program design, stepwise refinement, program decomposition, program development life cycle (PDLC), structured and objected–oriented programming concepts.


ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์ 3(2–2–5)
              (English in the Field of Science)
               ศึกษาลักษณะและฝึกอ่านงานเขียนประเภทตำรา วารสาร และรายงานในสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คุ้นเคยกับลีลาการเขียน รูปแบบของประโยค ศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไปที่ใช้กันอยู่เป็นประจำในข้อเขียนเหล่านี้
               A study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of science, with reading practice meant to familiarize students with important styles, sentence structures, technical terms and vocabulary.


ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ 3(2–2–5)
              (Advanced English in the Field of Science)
              ศึกษาลักษณะและฝึกอ่านงานเขียนประเภทตำรา วารสาร และรายงานในสาขาวิทยาศาสตร์ ในระดับสูงขึ้นไป เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียน รูปแบบของประโยค ศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป รวมทั้งฝึกเขียนงานในด้านวิทยาศาสตร์
              An advanced study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of science, with reading practice meant to familiarize students with important styles, sentence structures, technical terms and vocabulary including writing practice.


**MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
                  (Calculus and Analytic Geometry I)
                  ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง ค่าเชิงอนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎของโลปิตาล ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน ความเว้าและการเขียนกราฟ ความเร็วและความเร่ง อัตราการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์
                  Limit and continuity, derivatives, chain rule, implicit differentiation, higher order derivatives, differentials, antiderivatives, definite integrals, area between curves, derivatives and integrals of transcendental functions, indeterminate forms and L’Hospital’s rule, extreme values, concavity and curve sketching, velocity and acceleration, related rate.


**MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6)
                  (Calculus and Analytic Geometry II)
                  PR : MTH1101
                 เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริมาตรโดยปริพันธ์ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลำดับและอนุกรม อนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย
                 Techniques of integration, improper integrals, volume by integration, polar coordinates, sequences and series, Taylor series, functions of several variables, limits and continuity of several variables functions, partial derivatives.


**MTH2001 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 3(3–0–6)
                  (Fundamental Concept in Mathematics I)
                  ตรรกศาสตร์ ระเบียบวิธีพิสูจน์โดยยกตัวอย่างจากเรื่อง เซต ความสัมพันธ์ฟังก์ชันและทฤษฎีจำนวน เซตจำกัดและเซตอนันต์
                  Logics, methods of proof with examples that involve with sets, relations, functions and number theory, finite and infinite sets.


MTH2002 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 2 3(3–0–6)
               (Fundamental Concept in Mathematics II)
               จำนวนธรรมชาติ อันดับของจำนวนธรรมชาติ จำนวนเต็ม อันดับของจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ อันดับของจำนวนตรรกยะ จำนวนจริง อันดับของจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน
               Natural numbers, order of natural numbers, integers, order of integers, rational numbers, order of rational numbers, real numbers, order of real numbers, complex numbers.


**MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6)
                  (Calculus and Analytic Geometry III)
                  PR : MTH 1102
                  เวกเตอร์ใน ℝ3 เส้นตรง ระนาบ ผิวกำลังสอง ฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ เวกเตอร์สัมผัสหนึ่งหน่วย เวกเตอร์ปกติหนึ่งหน่วย ความยาวเส้นโค้ง ความโค้งของเส้นโค้ง ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ ระบุทิศทาง กฎลูกโซ่ เกรเดียนต์ ระนาบสัมผัส อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง ค่าสุดขีด ปริพันธ์ หลายชั้น ปริพันธ์สองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัด ทรงกระบอกและพิกัดทรง กลม ปริพันธ์ตามเส้น
                   Vector in ℝ3, lines, planes, quadric surfaces, vector functions, unit tangential vectors, unit normal vectors, arc length, curvature, functions of several variables, directional derivatives, chain rule, gradients, tangent plane, second-order partial derivatives, extreme values, multiple integrals, double integrals in polar coordinates, triple integrals in cylindrical and spherical coordinates, line integrals.


MTH2104  แคลคูลัสขั้นสูง 1 3(3–0–6)
               (Advanced Calculus I)
                PR : MTH 2103
                ทอพอโลยีเชิงเซตของจุด ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมแมคลอรินและการประยุกต์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
                Point set topology, sequences and series of real numbers, power series, Taylor’s series and Maclaurin’s series and their applications, limits and continuity of functions of several variables.


**MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
                  (Differential Equations)
                  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ผลเฉลยในรูปแบบอนุกรมกำลัง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
                  Ordinary differential equations of first order and applications, higher-order linear differential equations with constant coefficients and applications, linear differential equations with variable coefficients, power series solutions, system of linear differential equations, Laplace transform and applications, Fourier series and boundary value problems, an introduction to partial differential equations.


**MTH2205 ทฤษฎีจำนวน 1 3(3-0-6)
                  (Theory of Number I)
                  จำนวนเต็ม สมบัติการเป็นอันดับที่ดี อุปนัยทางคณิตศาสตร์ การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ จำนวนประกอบ ตัวหารร่วมมาก จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ ตัวคูณร่วมน้อย สมการไดโอแฟนไทม์เชิงเส้น สมภาค สมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทเศษเหลือของชาวจีน ทฤษฎีบทวิลสัน ทฤษฎีบทแฟร์มาต์ ทฤษฎีบทออยเลอร์ พหุนามสมภาค รากปฐมฐาน และทฤษฎีดรรชนี
                  Integers, the well-ordering property, mathematical induction, divisibility, prime numbers, composite numbers, greatest common divisor, relatively prime, least common multiple, linear Diophantine equations, congruences, linear congruences, the Chinese remainder theorem, Wilson’s theorem, Fermat’s theorem, Euler’s theorem, polynomial congruences, primitive root and the theory of indices.


**MTH2206 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
                  (Matrix Theory and Linear Algebra I)
                   เมทริกซ์ การดำเนินการขั้นมูลฐาน ตัวกำหนด เมทริกซ์ผกผัน เมทริกซ์มูลฐาน ระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ เซตอิสระเชิงเส้น เซตไม่อิสระเชิงเส้น ฐานและมิติ เวกเตอร์พิกัด ปริภูมิย่อย ปริภูมิเวกเตอร์แถว ปริภูมิเวกเตอร์แนวตั้ง ค่าลำดับชั้นของเมทริกซ์ การเปลี่ยนฐาน การแปลงเชิงเส้น
                  Matrices, elementary operations, determinant of a matrix, inverse matrix, elementary matrices, system of linear equations, vector spaces, linearly independent sets, linearly dependent sets, basis and dimension, coordinate vectors, subspaces, row space, column space, rank of a matrix, change of basis, linear transformations.


MTH2207  ทฤษฎีสมการเบื้องต้น 3(3–0–6)
                (Introduction to Theory of Equations)
                สมการพหุนามและรากของสมการพหุนามโดยเฉพาะสมการกำลังสาม สมการกำลังสี่ การแบ่งแยกของราก ช่วงของรากและการประมาณค่าราก
                Polynomial equations and their roots, particularly cubic and biquadratic equations, separation roots, interval of roots and approximation.


MTH2604 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น 3(3–0–6)
              (Introduction to Combinatorics)
               เทคนิคการนับพื้นฐาน สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักรังนกพิราบ หลักการนำเข้าและตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบธรรมดาและแบบชี้กำลัง ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ เบื้องต้น ทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น
               Basic counting technique, binomial coefficient, the pegionhole principle, principle of inclusion–exclusion, ordinary and exponential generating functions, recurrence relations, introduction to graph theory, introduction to design theory.


MTH2605 เทคนิคการหาอรรถประโยชน์ 3(3–0–6)
               (Utilization Techniques)
               PR : MTH2206
               โครงสร้างและการจำแนกปัญหาอรรถประโยชน์ต่างๆ แนวคิดของขั้นตอนวิธีและความเหมาะสม แบบจำลองต่อเนื่อง แบบจำลองเชิงเส้น วิธีแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข การประยุกต์
               Structure and classification of utilization problems, the concepts of algorithm and heuristic, continuous models, linear models, method of branch–and–bound, some applications.


MTH3105 แคลคูลัสขั้นสูง 2 3(3–0–6)
               (Advanced Calculus II)
               PR : MTH2104
               อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ฟังก์ชันแกมมาและบีตา
               Derivatives and integrals of several variables, sequences and series of functions, improper integrals, Gamma and Beta functions.


**MTH3107 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
               (Partial Differential Equations)
               PR : MTH2106
               สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้น สมการกึ่งเชิงเส้น สมการเชิงเส้นอันดับสูง การจำแนกสมการอันดับสอง การลดรูปสมการ ปัญหาของสตูร์ม-ลีอูวิลล์ ปัญหาทางฟิสิกส์ และปัญหาที่มีตัวแปรมากกว่าสองตัวแปร
               First order partial differential equations, linear equations, quasi-linear equations, higher-order linear equations, classification of second order equations, reduction of equations, Sturm-Liouville,s problems, problem in physics and problems in higher dimensions.


**MTH3204 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
               (Matrix Theory and Linear Algebra II)
               PR : MTH2206
               ปริภูมิผลคูณภายใน ฐานเชิงตั้งฉากปกติ การแปลงเชิงเส้น ส่วนกลางและปริภูมิของพิสัยของการแปลงเชิงเส้น เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น ภาวะคล้าย ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม การทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉาก รูปแบบกำลังสองและการประยุกต์
               Inner product spaces, orthonormal bases, linear transformations, kernel and range space of a linear transformation, matrix representations of linear transformations, similarity, eigenvalues and eigenvectors, diagonalization, orthogonal diagonalization, quadratic forms and its applications.


**MTH3205 ทฤษฎีจำนวน 2 3(3-0-6)
               (Theory of Numbers II)
               PR : MTH2205
               ลำดับฟิโบนักชี ระบบสมภาคเชิงเส้นที่มีสองตัวแปรและสามตัวแปร รากปฐมฐาน เลขชี้กำลังแบบทั่วไป เศษตกค้างกำลังสอง สัญลักษณ์แบบเลอจองค์ ทฤษฎีบทประกอบของเกาส์ ส่วนกลับกำลังสอง สัญลักษณ์ยาโคบี เศษส่วนต่อเนื่อง สมการของเพลล์ ผลบวกของกำลังสองของจำนวนสองจำนวน
               The Fibonacci sequence, systems of linear congruences with two and three variables, primitive roots, universal exponents, quadratic residues, The Legende symbol, Gauss’s lemma, quadratic reciprocity, the Jacobi symbol, continued fractions, Pell,s equations, sum of two squares.


**MTH3206 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
                (Abstract Algebra I)
                การดำเนินการทวิภาค กลุ่ม กลุ่มย่อย กลุ่มของชั้นเศษตกค้าง กลุ่มการเรียงสับเปลี่ยน กลุ่มวัฏจักร กลุ่มของโคเซต กลุ่มย่อยปกติ กลุ่มผลหาร สาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวง อินทิกรัลโดเมน สนาม
                Binary operations, groups, subgroups, group of residue classes, permutation groups, cyclic groups, group of cosets, normal subgroups, quotient groups, homomorphisms and isomorphisms, introduction to rings, integral domains, fields.


MTH3207 พีชคณิตบูลีน 3(3–0–6)
               (Boolean Algebra)
               PR : MTH2001
              พีชคณิตของตรรกศาสตร์ พีชคณิตของเซต พีชคณิตบูลีน ริงบูลีน วงจรสวิทช์และวงจรตรรกศาสตร์
              The algebra of logic, the algebra of sets, Boolean algebra, Boolean ring, switching circuit and logic circuit.


MTH3303 รากฐานเรขาคณิต 3(3–0–6)
             (Foundations of Geometry)
             การแปลงทางเรขาคณิต โครงสร้างของเรขาคณิต รากฐานเรขาคณิต เซตของสัจพจน์และเรขาคณิตจำกัด เซตของสัจพจน์ในเรขาคณิตยุคลิด เรขาคณิตแบบยุคลิดที่เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
              Geometric transformations, a hierachy of geometries, oundations of geometry, set of axioms and finite geometry, set of axioms for Euclidean geometry, Euclidean geometry of the polygon and circles, non–Euclidean geometry, and projective geometry.


MTH3304 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3–0–6)
              (Introduction to Topology)
              PR : MTH2001 และ MTH2104
              ปริภูมิเมตริก ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ฐานและฐานย่อย เซตของจุดในปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิผลคูณแบบจำนวนจำกัด ฟังก์ชันต่อเนื่องในปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความเชื่อมโยง ปริภูมิกระชับ สัจพจน์แห่งการแบ่งแยก
              Metric spaces, topological spaces, bases and subbases, point sets in topological spaces, finite product spaces, continuous functions in topological spaces, connectedness, compact spaces, axioms of separation.


MTH3306 เรขาคณิตการแปลง 3(3–0–6)
              (Transformation Geometry)
              PR : MTH3303
              ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากจุดสองจุดบนระนาบไปยังระนาบ การแปลง สมภาค ความคล้ายและแนวความคิดเรื่องฟังก์ชัน การสะท้อน การเลื่อนทางขนาน และการหมุน
              One to one functions from two points of the plane onto the plane, transformations, congruences, similarity and function concepts, reflections, translations, and rotations.


MTH3307 ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม 3(3–0–6)
              (Spherical Trigonometry)
              เรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ เรขาคณิตเชิงทรงกลม สามเหลี่ยมเชิงขั้ว สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉากและสามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียงและการแก้ปัญหาแบบมาตรฐานและการแก้ปัญหาแบบอื่นๆ ของสามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง การประยุกต์เกี่ยวกับทรงกลมโลกและทรงกลมท้องฟ้า
              Some topics from solid geometry, spherical geometry, polar triangle, right and oblique spherical triangles and standard solution, alternative solutions of oblique spherical triangles, application of the terrestrial and celestial sphere.


**MTH3403 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6)
             (Vector Analysis)
             PR : MTH2103
             ปริภูมิยุคลิด เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ เคอร์ล ปริพันธ์ตามเส้น พิกัดเชิงเส้นโค้ง ทฤษฎีบทของกรีน สนามอนุรักษ์และอิสระจากวิถี ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์
ทฤษฎีบทสโตกส์
             Euclidean spaces, gradient, divergence, curl, line integrals, curvilinear coordinates, Green’s theorem, conservative field and independent of paths, surface integrals, divergence theorem, Stoke’s theorem.


MTH3407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 3(3–0–6)
              (Numerical Analysis I)
              PR : MTH2104 และ MTH2206
              การแทนจำนวนในเครื่องคอมพิวเตอร์และค่าคลาดเคลื่อน การหารากของสมการแบบไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงด้วยพหุนาม ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขเบื้องต้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์
              Number representation and errors, root finding of nonlinear equations, polynomial interpolation, numerical solution of systems of linear equations, least squares approximation, introduction to numerical differentiation and integration, numerical solution to differential equation.


MTH3503 ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ 3(3–0–6)
              (Fourier and Laplace Transforms)
              PR : MTH2106
              อนุกรมฟูเรียร์ ปริพันธ์ฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ไซน์และผลการแปลงฟูเรียร์โคไซน์ การประยุกต์ของผลการแปลงฟูเรียร์กับสมการเชิงอนุพันธ์ ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงลาปลาซผกผัน การประยุกต์ของผลการแปลงลาปลาซกับสมการเชิงอนุพันธ์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ กลศาสตร์ วงจรไฟฟ้า และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
              Fourier series, Fourier integral and its transform, Fourier sine and cosine transform, application of Fourier transform to differential equations, Laplace transform and inverse Laplace transform, applications of Laplace transform to differential equations, differential–equation systems, mechanics, electrical circuits and partial differential equations.


MTH3506 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3–0–6)
              (Applied Mathematics)
              PR : MTH2106
              หลักพื้นฐาน แนววิธีสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทและหลักการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การเลือกตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาประยุกต์ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ทางด้านโอกาสทางเลือกการแข่งขันและปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์อื่นๆที่น่าสนใจ
             Fundamental concepts, mathematical modeling methods, principle and theory in mathematical modeling, applying mathematics for business, economics, science, choice of mathematics for competition and other interesting applied mathematics.


MTH3602 การแจงนับและการออกแบบ 3(3–0–6)
              (Enumeration and Design)
              PR : MTH2604
              ทฤษฎีบทลากรองจ์ วิธีการแยกส่วน การประยุกต์ใช้การแจงนับของลำดับ–กราฟต้นไม้– กราฟป่าไม้ – แนวเดินแบบสุ่ม จัตุรัสละตินแบบตั้งฉากและระนาบเชิงภาพฉายแบบจำกัด การออกแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ที่มีความสมดุลและสมมาตร ระบบไตรภาคของสไตเนอร์
             The Lagrange theorem, decompositional methods, applications to enumeration of sequences–trees–forests–random walks, orthogonal Latin squares and finite projective planes, symmetric balanced incomplete block designs, Steiner triple systems.

MTH3603 ทฤษฎีรหัส 3(3–0–6)
              (Coding Theory)
              กลุ่ม สนามจำกัด ปริภูมิเวกเตอร์ รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด รหัสเชิงเส้น รหัสแฮมมิ่ง รหัสวัฏจักร รหัส บี ซี เอซ วิธีการเข้ารหัสและการถอดรหัสแบบต่างๆ
              Groups, finite fields, vector spaces, error correcting codes, linear codes, Hamming codes, cyclic codes, BCH codes, various encoding and decoding schemes.


MTH3604 ทฤษฎีกราฟ 1 3(3–0–6)
               (Graph Theory I)
               PR : MTH2604
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ วิถีและระยะทางในกราฟ ปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด กราฟต้นไม้ ปัญหาการเชื่อมโยง สภาพเชื่อมโยง การจับคู่ ขั้นตอนวิธีในการหา การจับคู่ใหญ่ที่สุดในกราฟสองส่วน กราฟแบบออยเลอร์ ปัญหาการส่งจดหมายของบุรุษไปรษณีย์ กราฟแบบ แฮมิลตัน ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กราฟเชิงระนาบ
              An introduction to graphs, paths and distance in graphs, the shortest path problem, trees, the connector problem, connectivity, matchings, maximum matching algorithm for bipartite graphs, Eulerian graphs, the postman problem, Hamiltonean graphs, the travelling salesman problem, planar graphs.


MTH3605 ทฤษฎีกราฟ 2 3(3–0–6)
              (Graph Theory II)
              PR : MTH3604
              การให้สีจุดยอด การให้สีเส้นเชื่อม ทฤษฎีกราฟค่าสุดขีด กราฟระบุทิศทาง ความเชื่อมโยงในกราฟระบุทิศทาง กราฟระบุทิศทางแบบออยเลอร์ กราฟระบุทิศทางแบบแฮมิลตัน ทัวร์นาเมนท์ ข่ายงาน
              Vertex colourings, edge colourings, extremal graph theory, directed graphs, connectedness in directed graphs, Eulerian directed graphs, Hamiltonean directed graphs, tournaments, networks.


MTH3606 กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น 3(3–0–6)
              (Mathematical Linear Programming)
              PR : MTH2206
              การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการคำนวณแบบซิมเพล็กซ์ วิธีคำนวณแบบ ซิมเพล็กซ์สำหรับกรณีตัวแปรที่มีขอบเขต ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว การประยุกต์ปัญหากำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้นกับปัญหาการขนส่ง ปัญหาการไหลข่ายงาน และปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ และอุตสาหกรรม
             Mathematical formulation, theory of simplex method, simplex method for bounded variables, duality, sensitivity analysis, applications to transportation problems–network flows–interesting problems in economics and industry.


**MTH3608 ทฤษฎีข่ายงาน 3(3-0-6)
            (Network Theory)
            PR : MTH2206, MTH3604
            ศึกษาปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด ปัญหาต้นไม้แผ่ทั่วต่ำสุด ปัญหาสายงานสูงสุด ปัญหาสายงานที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด ขั้นตอนวิธีแบบเอาท์ ออฟ คิลเตอร์ การจัดการโครงการด้วยวิธีวิถีวิกฤต และเพิร์ท การประยุกต์ ด้านการวิจัยดำเนินงานและคณิตศาสตร์เชิงการจัด
             Shortest path problems, minimum spanning tree problems, maximum flow problems, minimum cost-flow problems, Out-of-Kilter algorithms, project management with critical path method (CPM), program evaluation and review technique (PERT), applications to operation research and combinatorics.


MTH3610 ตัวแบบเชิงกำหนดทางคณิตศาสตร์ 3(3–0–6)
               (Mathematical Deterministic Models)
               PR : MTH2206
               การประยุกต์ที่แสดงให้เห็นถึงการนำเอาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์
               An application-oriented course that illustrates how various mathematical method and methods of optimization can be used to solve problems arising in business, industry and sciences.


MTH3611 ตัวแบบเฟ้นสุ่มเชิงคณิตศาสตร์ 3(3–0–6)
               (Mathematical Stochastic Models)
               PR : STA2003
               ตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น เทคนิคและการประยุกต์ของโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินค้าคงคลัง และทฤษฎีความเชื่อถือได้
               An introduction to probabilistic models, techniques and applications of Markov chains–queueing theory–inventory theory–reliability theory.


**MTH4203 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6)
              (Abstract Algebra II)
               ผลคูณตรงของกลุ่ม วง สนาม อินทิกรัลโดเมน สนามผลหารของอินทิกรัลโดเมน ไอดีลและ วงผลหาร สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของวง วงพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามภาคขยาย
               Direct product of groups, rings, fields, integral domains, field of quotients of an integral domain, ideals and quotient rings, ring homomorphisms and isomorphisms, polynomial rings, factorization of polynomials and introduction to extension fields.


MTH4303 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3(3–0–6)
              (Projective Geometry)
               PR : MTH3303
               แนวความคิดเบื้องต้น อัตราส่วนไขว้ ทฤษฎีบทสามเหลี่ยมสองรูปของเดซาร์ก เซตฮาร์มอนิก ภาวะเชิงภาพฉาย อาวัตนาการ จุดโคนิกและเส้นโคนิก เรขาคณิตภาพฉายเชิงวิเคราะห์
               Introductory concepts, cross ratio, Desargues’ two-triangle theorem, harmonic set, projectivity, involution, point conic and line conic, analytic projective geometry.


MTH4304 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(3–0–6)
               (Differential Geometry)
               PR : MTH2103
               แนวคิดเกี่ยวกับเส้นโค้ง ความโค้งและการบิด ทฤษฎีของเส้นโค้งโดยวิธีการเชิงอนุพันธ์แนวคิดเกี่ยวกับพื้นผิว
               Concept of a curve, curvature and torsion, the theory of curves by differential methods, concept of a surface.


MTH4403 ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน 3(3–0–6)
               (Functions of a Complex Variable)
               PR : MTH2104
               ระบบจำนวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป
              Complex number systems, differentiation, integration, residue theorem with applications, and conformal mapping.


MTH4404 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1 3(3–0–6)
               (Introduction to Real Analysis I)
               PR : MTH2104
               ระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง ลิมิต และความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และปริพันธ์แบบรีมันน์
               Real number systems, topology on real line, sequences and series of real numbers, limits and continuity, differentiation, and Riemann integration.


MTH4405 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 2 3(3–0–6)
              (Introduction to Real Analysis II)
              PR : MTH4404
              เซตของจุดในปริภูมิ n มิติ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์ ทฤษฎีบทของฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด และปริพันธ์หลายชั้น
              Point set in n–dimensional spaces, limits and continuity of function of several variables, differentiation, theorem on implicit function, extreme problems and multiple integrals.


MTH4407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2 3(3–0–6)
              (Numerical Analysis II)
              PR : MTH3407
              การหาปริพันธ์และอนุพันธ์เชิงตัวเลข ปัญหาค่าเริ่มต้นสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ปัญหาค่าขอบสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
              Numerical integration and differentiation, initial value problems for ordinary differential equations, boundary value problems for ordinary differential equations and partial differential equations.


MTH4506 อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ 3(3–0–6)
              (Fourier Series and Boundary Value Problems)
              PR : MTH3107
              อนุกรมฟูเรียร์ อนุกรมฟูเรียร์ไซน์และโคไซน์ การขยายช่วงของฟังก์ชัน การหาค่าของ อนุกรม อนุกรมฟูเรียร์ในรูปเชิงซ้อน ปริพันธ์ฟูเรียร์ สมบัติการลู่เข้าอย่างสม่ำเสมอ การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของอนุกรมฟูเรียร์ การแก้ปัญหาค่าขอบในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม
             Fourier integrals, Fourier sine and cosine integrals, period extension of functions, series evaluation, Fourier series in complex form, uniform convergence property, Fourier series differentiation and integration, boundary value problems in rectangular, cylindrical and spherical coordinates.


MTH4607 การลำดับขั้นตอน 3(3–0–6)
               (Scheduling)
               PR : MTH3608 หรือ MTH3610
               ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับสำหรับการกำหนดงานของเครื่องจักรแบบเดี่ยว แบบขนานและโฟลว์ชอฟ ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ในเรื่องการลำดับขั้นตอนและสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโรงงาน การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงการจัดในการพัฒนาขั้นตอนวิธี และความซับซ้อน
               Sequencing algorithms for scheduling tasks on single machine, parallel machines and flow shops, applications to scheduling computers and manufacturing facilities, combinatorial techniques used in algorithm development and complexity.


MTH4608 ทฤษฎีการแข่งขัน 3(3–0–6)
              (Competing Theory)
              PR : MTH3606
              วิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสถานการณ์การแข่งขันที่เกิดขึ้นทางด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง ความขัดแย้งทางการทหาร ทฤษฎีการแข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขันแบบไม่จำกัด การแข่งขันแบบการแบ่งแยก การแข่งขันแบบพหุนาม และการแข่งขันแบบคอนเวกซ์
              An introduction to the analysis, through appropriate mathematical models of competitive situations such as those arising in social–economics–political–military conflict, the theory of competition such as infinite–separated–binomial–convex competitions.


MTH4903 สัมมนา 1(0–3–2)
               (Seminar)
               (ต้องสอบผ่านได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต)
               อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และนักศึกษาต้องมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
               A discussion and presentation on a variety of mathematical problems.


MTH4904 โครงงาน 2(0–6–6)
               (Project)
               (ต้องสอบผ่านได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร์)
               นักศึกษาทำการค้นคว้าวิจัยหรือเสนอโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ต้องมีการรายงานโดยการเขียนและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
               Research or project involving mathematics. Report and presentation must be submitted.


PHY1101 ฟิสิกส์ 1 3(3–0–6)
               (Physics I)
               หน่วย เวกเตอร์ สมดุล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร์อนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งแรง การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด กลศาสตร์เกี่ยวกับของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ปรากฏการณ์เคลื่อนย้ายคลื่น และคลื่นเสียง
               Units, vectors, equilibrium, Newton’s laws of motion, particles kinematics, dynamics of rigid bodies, oscillatory motion, fluid mechanism, heat and thermodynamics, transport phenomena wave and sound wave.


PHY1102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
              (Physics II)
              PR : PHY1101
              ศึกษาอันตรกิริยาแรงไฟฟ้าอันตรกิริยาแรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และทัศนอุปกรณ์ หลักการเบื้องต้นของฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีสัมพันธภาพเบื้องต้น
              Study on electric and magnetic interactions; electromagnetic field, electromagnetic wave; electrical circuits, basic electronic circuits and visual aid; basic concepts of modern physics, fundamental of relativity theory.


PHY1103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0–3–1)
              (Physics Laboratory I)
               PR : PHY1101
               ปฏิบัติการทดลอง 10-12 เรื่องเกี่ยวกับกลศาสตร์ กลศาสตร์เกี่ยวกับของไหล อุณหพลศาสตร์ คลื่น และคลื่นเสียง
               10 – 12 experiments in mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, wave and sound wave.


PHY1104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
              (Physics Laboratory II)
              ปฏิบัติการทดลอง 10-12 การทดลองในเนื้อหาวิชาไฟฟ้า แม่เหล็กและแสง
              10 – 12 experiments in electricity, magnetism and optics.


*SCI3001 ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
               (International Language for Science I)
               การฝึกฟังและฝึกสนทนาตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่กำหนดเพื่อให้ผู้เรียน สื่อสาร เป็นภาษาพูด รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์
               Listening practice and conversation, practice with the given objectives and the given circumstances, to aid the students communicate in English including scientific and academic presentations.


*SCI4001 ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
               (International Language for Science II)
               การฝึกทักษะในการอ่าน เพื่อให้สามารถอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นความสามารถในการจับใจความสำคัญและรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ศึกษาวิธีการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ รวมถึงการฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาต่างๆ
               Practice reading skills meant to be able to read academic articles in the field of science and technology, focusing on the ability to read the main idea and details, study of the writing styles for grammatically correct English including writing practice in various academic styles.


STA2004 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น 3(3–0–6)
              (Introduction to Statistical Analysis)
              ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น ทฤษฎีการ ชักตัวอย่างและการประมาณ ค่าพารามิเตอร์ ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิงพาราเมตริก
              Probability and probability distribution, sampling theory and estimation, confidence interval, hypothesis test, regression and correlation, analysis of variance and analysis of covariance, Chi–square test, nonparametric statistics.


STA3101 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3(3–0–6)
              (Probability Theory I)
              PR : MTH1102
              ปริภูมิความน่าจะเป็น ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงตามขอบและมีเงื่อนไข ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม การคาดหมาย เชิงคณิตศาสตร์และมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระ อสมการเชฟบีเชฟ สหสัมพันธ์
               Probability space, probability theory, random variables, discrete and continuous distribution, marginal and conditional distribution, cumulative distribution function, mathematical and conditional expectation, independence, Chevbyshev’s inequality, correlation.


STA3102 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 3(3–0–6)
              (Probability Theory II)
              PR : STA3101 และ MTH2103
              ศึกษาการแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่สำคัญ โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแปลงตัวแปรสุ่ม สถิติอันดับ กฎของตัวอย่างขนาดใหญ่ ทฤษฎีแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
              Important distribution, moment and moment generating function, transformation of random variable, order statistics, the law of large numbers, Central Limit Theorem.


STA4101 ทฤษฎีสถิติ 1 3(3–0–6)
              (Theory Statistics I)
              PR : STA3102
              ชุดลำดับของตัวเลขสุ่ม การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ขีดจำกัดของการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีแนวโน้มสู่ส่วนกลาง ตัวสถิติที่แทนพารามิเตอร์ได้อย่างพอเพียง การประมาณค่าแบบจุด อสมการของราว–คราเมอร์ การประมาณโดยวิธีทำให้ฟังก์ชันร่วมมีค่าสูงสุด ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการตัดสินใจ กระบวนการประมาณค่าแบบเบยส์ การประมาณค่าโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดของตัวแบบถดถอย และการประมาณค่าแบบช่วง
              Sequence of random variables, stochastic convergences, limiting distribution, Central Limit Theorem, sufficient statistics, point estimation, the Rao–Cramer inequality, maximum likelihood estimate of parameter, decision functions, Bayesian procedures, least square estimate of a regression model, and interval estimation.


STA4102 ทฤษฎีสถิติ 2 3(3–0–6)
              (Theory Statistics II)
              PR : STA4101
              การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีของเนย์เมน–เพียร์สัน การทดสอบที่มีกำลังสูงสุด การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น การทดสอบสถิติสำหรับกลุ่มประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติและแบบอื่นๆ การทดสอบสถิติสำหรับสองกลุ่มประชากรขึ้นไป การวิเคราะห์ความแปรปรวน
Distributions of some important random variables, Neyman–Pearson lemma most powerful test, likelihood ratio test, general procedure for developing tests both in normal phenomena and others, test of two and more parameters, analysis and variance.


รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

MTH1002 คณิตศาสตร์ 3(3–0–6)
              (Mathematics)
              (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค)
              ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์และตัวกำหนด
กฎของคราเมอร์
              Limits and continuity of functions, derivatives of functions, applications of derivatives, integrals and applications, differential equations and applications, matrices and determinants, Cramer’s rule.


MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3–0–6)
               (Basic Mathematics)
               (ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
              เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบจำนวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์ หลักการแจงนับและความน่าจะเป็น
              Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting principle and probability.


MTH1007 แคลคูลัส 3(3–0–6)
              (Calculus)
              (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค)
              เทคนิคของการหาปริพันธ์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้น ลำดับและอนุกรม อนุกรมกำลัง
              Techniques of integration, solid analytic geometry, functions of several variables and applications, multiple integrals, sequences and series, power serie.


MTH1103 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1 3(3–0–6)
              (Calculus for Business I)
              (ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
              เซต จำนวนจริง ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการ ประยุกต์
              Sets , real numbers, functions and graphs, limits and continuity, derivatives and their applications.


MTH1104 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 2 3(3–0–6)
              (Calculus for Business II)
              PR : MTH 1103
              (ไม่นับหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)
              ค่าเชิงอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต ฟังก์ชันลอการิทึมและฟังก์ชันเลขชี้กำลัง เทคนิคการหาปริพันธ์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร เมทริกซ์และตัวกำหนด กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น
              Differential and antiderivatives, definite integrals, logarithm and exponential functions, techniques of integration, differential calculus of functions of several variables, matrices and determinants, introduction to linear programming.


MTH2107 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3–0–6)
               (Mathematical Methods for Physical Science I)
               PR : MTH1102
               (สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี)
               ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน การหาปริพันธ์และการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
               Functions of a complex variable, integration of complex functions, numerical integration and differentiation , first order ordinary differential equations, ordinary linear differential equations with higher order , and system of differential equations.


MTH2108 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3–0–6)
              (Mathematical Methods for Physical Science II)
              PR : MTH1102
              (สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี)
              ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ ฟังก์ชัน เชิงเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ค่าสุดขีด ปริพันธ์หลายชั้น
              System of linear equations and matrices, vector and analytic geometry in spaces, vector functions, function of several variables, extreme values, multiple integrals.


MTH2253 ระบบจำนวน 3(3-0-6)
               (Number Systems)
               (ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์)
               จำนวนธรรมชาติ อันดับของจำนวนธรรมชาติ จำนวนเต็ม อันดับของจำนวนเต็ม จำนวน ตรรกยะ อันดับของจำนวนตกยะ จำนวนจริง อันดับของจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน
               Natural numbers, order of natural numbers. Integers, order of integers, rational numbers, oeder of rational numbers, real numbers, order of real numbers, complex numbers.


MTH2254 ตรรกศาสตร์และเซต 3(3-0-6)
              (Logic and Sets)
              (ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์)
              ศึกษาภาษาของคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีเชิงสัจพจน์ที่ยังกำหนดรูปแบบไม่ได้กับสัจพจน์ ประพจน์เชิงตรรกศาสตร์ ความสมเหตุสมผล สัจพจน์ และกฎของการอนุมาน พีชคณิต ของเซตเบื้องต้น (เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เป็นอันดับ และเซตของจุด) ควาแย้งกันแต่จริงของทฤษฎีเซต รูปนัยนิยม และสหัชญาณนิยม
              The language of mathematics, informal axiomatic method, propositional logic, validity, axioms, and rules of inference ; introduction to algebra of sets ; finite, infinite, ordered, and point sets ; the paradoxes of set theory, formalism and intuitionism.


MTH2601 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นพื้นฐาน 3(3–0–6)
              (Basic Combinatorics)
              (ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาเอกคณิตศาสตร์)
              หลักการนับเบื้องต้น การนำเข้าและตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
              Elementary principle of enumeration, principle of inclusion and exclusion, generating functions, recurrence relations, elementary graph theory.


รายวิชาที่สอนร่วมกับภาควิชาอื่น

SCI1001 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
              (Science and Mathematics in Everyday Life)
              เซต ระบบจำนวนจริง ตรรกวิทยา การใช้คณิตศาสตร์ในกิจการต่าง ๆ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น สถิติอ้างอิง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
              Set , real numb er system, logic, applications of mathematics, probability, destructive statistics, statistical inference, interrance, in troduction to computer, computer system and applications in everyday life.

 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีที่ 1 นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ภาษาศาสตร์, การใช้ห้องสมุด, พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาต่อยอดในการศึกษาปีต่อไป
ปีที่ 2 นักศึกษาได้รับความรู้ ในวิชาเฉพาะด้านเกี่ยวกับแนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์, แคลคูลัสและเรขาคณิตขั้นสูง, สมการเชิงอนุพันธ์, ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น รวมไปถึงศาสตร์ด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 3 นักศึกษาได้รับความรู้ในวิชาเฉพาะด้านในระดับสูงขึ้นเกี่ยวกับทฤษฎีจำนวน, โทโพโลยี, การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์และวิชาสถิติ
ปีที่ 4 นักศึกษาได้รับความรู้วิชาเฉพาะด้านในระดับสูง เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย, ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน, การวิเคราะห์เชิงตัวเลข, การวิเคราะห์เชิงจริง นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะการนำเสนอในวิชา สัมมนาและทำโครงงานในเรื่องที่สนใจ

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 023108388
Email : mathematics@ru.ac.th

asian teen porn pornhub indonesia teen x sexy videos x sexy videos hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn sextresxxx freexvideotubes fastmobiporn adultpornmovie thebestpornosite sexporntubexxx telexxxporn bozpornxxx freexxxvideosporn pornvixxx xxxsextresxxx pornvixxx fullteenporno telexxxporn xxxsextresxxx bozpornxxx xxxvideostuber hotoneporn pornvidwatch tweensexxx sexmagporn fastmobilesporn sexporntubexxx freexxxvideosporn bozporn tweensexxx pornvixx telexporn xxxmobilsex.com freepornovideosite.com xxxsexshare.com xnxx xnxx xvideos